สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประภามนตรี 2 สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 70.98 เงิน 4 1. เด็กหญิงดวงธิดา  ชะอุ่มผา
2. เด็กหญิงอารดา  ไทยแท้
3. เด็กชายเดชวัต  โชคดีพงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุดาณัฏฐ์  แสนเหลาเจริญยิ่ง
2. นางสาวกรรณิการ์  จันธฤชา