สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 55.33 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงณิชากร  มาลี
 
1. นางสาวอังศุมา  ตุนก่อ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  ล้อมชัยสงค์
 
1. นางสาวอังศุมา  ตุนก่อ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงนันทพร  รังษีไสวแสง
 
1. นางนารีรัตน์  สาลีมน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 10 1. นางสาววลัยพร  สำราญใจ
 
1. นางสาวญาณิศา  สิทธิประเสริฐ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  แสงแดง
 
1. นางวชิราพร  เรียงไธสง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72 เงิน 10 1. นางสาวพลอยไพลิน  เล็กชื่น
 
1. นางวชิราพร  เรียงไธสง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงอภิญญา  สายโน
 
1. นายเจษฎา  เรืองวัฒกี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78.66 เงิน 4 1. นายสรณัฏฐ์  วันทา
 
1. นายเจษฎา  เรืองวัฒกี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  เหมือนปิ๋ว
2. เด็กหญิงภควรรณ  ไขแสง
3. เด็กหญิงมลทิชา  จงเจริญ
 
1. นายชัยศิริ  ศิริรัตน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวกัญญารัตน์  ถมวงศ์
2. นางสาวพรนิตา  บุญไทย
3. นางสาวอารียา  ตันติพิบูลย์
 
1. นางสาวนภชนก  วิริยะวิชาชาญ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฏฐนิช  หวังล้อมกลาง
2. เด็กชายอัคคกิตติ์  ทินเที่ยง
 
1. นางสาวพรสุดา  พักจรุง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนิษฐา  กาทอง
2. นางสาวณัฐกฤตา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวอัจฉริยาพร  ศักดิ์บุตร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงนัฏฐธิดา   ทองดีนอก
 
1. นางสาวสายฝน   ปะติเก
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสุรเกียรติ    มังคะดารา
 
1. นางทัศติญา   แก่นแก้ว
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรรณิภา  วงษาชัย
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  กลมสี
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์   พลหอม
 
1. นายอดิศร  สุขเจริญ
2. นางสาวสายฝน   ปะติเก
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา   ชัยสุราษฎร์
2. นางสาวนิศารัตน์   ปฐพีนิโรจน์
3. นางสาวสุกัญญา   ระวีวงษ์
 
1. นายสมพงษ์  อำพันเสน
2. นางทัศติญา   แก่นแก้ว
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ลิ้มฮะกี่
2. เด็กชายธนดล    มุ่งอ้อมกลาง
 
1. นางสาวกฤษติการ์  เพลินพร้อม
2. นางสาววิไลรักษ์   กระลาม
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 11 1. นายชวิลรัตน์    เลิศวิทยาเดช
2. นางสาวรินทร์วรางค์  มูลเทพ
 
1. นายรัชตา  มะลัยโคตร
2. นางสาวลัดดาวรรณ  สุภาพงค์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธนดล   ศรีพูนแก้ว
 
1. นางสาววิไลรักษ์   กระลาม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 11 1. นายศุภรัตน์  หวังเจริญ
 
1. นายณฐภัทร  ลอยแก้ว
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.25 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนัฏฐธิดา  ทองดีนอก
2. เด็กหญิงปณิชา  ภูริธนวัชร์
3. เด็กหญิงอรัญญา  สมอนา
 
1. นางสาวพจนา  เพชรคอน
2. นางสาวน้ำฝน  รุ่งโรจน์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวฉัฌฑ์ภนิษย์  แสงไพบูลย์
2. นางสาวญาณิศา  บุญมาพึ่ง
3. นางสาวอารียา  คุ้ยเขี่ย
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  บุตรวงศ์
2. นางสาวศิริเพ็ญ  แสงมาศ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงนริศรา  ปุราชะโก
2. เด็กหญิงริราวรรณ  โสภา
3. เด็กชายอดิศักดิ์  หอมหวล
 
1. นางสาวน้ำฝน  รุ่งโรจน์
2. นางสาวเกศรินทร์  จั่นบ้านโขด
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นายชัชชัย  สุริยนต์
2. นายพัฒนพงศ์  ฝาเรือนดี
3. นางสาวอารียา  นารีรัตน์
 
1. นางสาวพรนิภา  จารนาเพียง
2. นางสายสมร  ภูคดหิน
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76.3 เงิน 4 1. นายณัฐพล  อาทร
2. นายปรีชา  กำเนิดสินธ์ุ
3. นายรัชชานนท์  สาระศาลิน
 
1. นายโกศล  ปะการัมย์
2. นายวิเชียร  ดีเปรี่ยม
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73.64 เงิน 11 1. เด็กชายก้องภพ  วาจิตดล
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  ตันติรักษ์
3. เด็กชายธีรเชษฐ์  กลิ่นดำรงค์
 
1. นายวิเชียร  ดีเปรี่ยม
2. นางสาวพจนา  เพชรคอน
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายณัฐชลัช  คงเพ็ชรขาว
2. นายธนพล  เก่าเกลี้ยง
 
1. นางสายสมร  ภูคดหิน
2. นายโกศล  ปะการัมย์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายกรวิทย์  รัตนวงศาโรจน์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  จิตสม
 
1. นายศักดา  ผุดผ่อง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 64.53 ทองแดง 6 1. เด็กชายภูวิศ  ส่งชื่น
2. เด็กชายอานนท์  แป๊ะกระโทก
 
1. นายศักดา  ผุดผ่อง
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงกชกร  คำเจริญ
2. เด็กหญิงณิชากร  มาลี
3. เด็กหญิงธิติมา  คำเดือน
4. เด็กหญิงวริศรา  คล่องดี
5. เด็กหญิงวิญาฎา  เกิดจำปี
 
1. นางสาวเกศรินทร์  ชิดโคกสูง
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  มรรคดี
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.01 เงิน 16 1. เด็กหญิงลักษมี  พิกุลทอง
2. เด็กชายสุภรภัส  ดวงทวี
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  อุ่นผล
2. นายองอาจ  ประกาศิต
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวคันทรส  เนียมสุวรรณ
2. นางสาวชฎามาศ  อาจม่วง
3. นางสาวชุติมณฑน์  ดวงสุวรรณ์
4. นางสาวณัฏฐกร  อนันตพงศ์
5. นางสาวศิริพร  นวลละออง
6. นางสาวอารียา  คุ้ยเขี่ย
7. นางสาวอารียา  ศักดิ์ศรี
8. นางสาวอารียา  ตันติพิบูลย์
9. นางสาวเกตุศิริ  บุญดวง
10. นางสาวเอมมิกา   บุญยกิจ
 
1. นางสาวอัญชลี   เพิ่มพิพัฒน์
2. นางสาววงเดือน  จันทะค่อม
3. ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์  แจ๊คทอง
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายปฐมภูมิ  เชียงเนาว์
2. เด็กหญิงพสชนน์  บูชา
 
1. นายจรัส  ศรีนวล
2. นางสาวสิเรียม  อยู่คง
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐมน  พูนภิญโญ
2. นางสาวณิชกานต์  จิตอารีย์
 
1. นายจรัส  ศรีนวล
2. นายเอกพล  ศรีลิ้มตี๋
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 71.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงปาริชาติ  วงษา
 
1. นางสาวศิริพร  แก้วโพธิงาม
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุพัตรา  แก้วรอด
 
1. นางสาวศิริพร  แก้วโพธิงาม
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงวีรดา  สวัสดิ์นาวิน
 
1. นายณัฐวัฒน์  วิไลรัตน์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายภาณุวัฒน์  พิมพ์สิงห์
 
1. นายณัฐวัฒน์  วิไลรัตน์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอิทธิพล  ขาวผ่อง
 
1. นางสาวกุสุมา  กันภัย
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนนธวัช  สิทธิปราการ
 
1. นางสาวกุสุมา  กันภัย
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงพึ่งชนก  พึ่งธรรมะสกุล
 
1. นางสาวกุสุมา  กันภัย
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 73.33 เงิน 10 1. นางสาวณัฐชา  ปัญญาพ่อ
 
1. นางสาวกุสุมา  กันภัย
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภารดี  กมล
2. เด็กหญิงรสริน  พุ่มพวง
 
1. นางสาวศิริพร  แก้วโพธิงาม
2. นางสาวกุสุมา  กันภัย
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78.33 เงิน 4 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  หนูวงศ์
 
1. นายณัฐวัฒน์  วิไลรัตน์
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 73.33 เงิน 7 1. นายธรรัตน์  ค่ำชู
 
1. นายณัฐวัฒน์  วิไลรัตน์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 4 1. เด็กชายพีรพงษ์  พรมงาม
2. เด็กหญิงรวิภา  ภู่อิ่ม
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  เตโช
 
1. นายณัฐวัฒน์  วิไลรัตน์
2. นางสาวศิริพร  แก้วโพธิงาม
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นายปฏิภาณ  สารเล็ก
2. นายวิษณุ  พุดชู
3. นายวิษณุ  จันทา
 
1. นายณัฐวัฒน์  วิไลรัตน์
2. นางสาวกุสุมา  กันภัย
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรวินันท์  บริบูรณ์นาคม
 
1. นายวัฒนพงษ์  คชปักษี
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนิดา  แจ่มจันทร์
 
1. นายกัมปนาท  จตุรานนท์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนพรัตน์  กุญชรศรี
 
1. นายกัมปนาท  จตุรานนท์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนกร  ฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์
 
1. นายวัฒนพงษ์  คชปักษี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพล  เพ็ชรจรูญ
 
1. นายวัฒนพงษ์  คชปักษี
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - 1. เด็กชายพงษ์พันธ์  ฉายงาม
 
1. นายมนตรี  ชัยศิริ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 69.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤต  ชอบสอาด
2. เด็กชายก้องภพ  วิจิตดล
3. เด็กชายณัฐพล  เพ็ชรจรูญ
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  ประเชษฐา
5. เด็กชายดนตรี  ขอมกิ่ง
6. เด็กชายตะวัน  พุ่มคง
7. เด็กชายธนพล  สอนค้าคล่อง
8. เด็กหญิงธนาภา  ชาวพเยา
9. เด็กหญิงปนิดา  แจ่มจันทร์
10. เด็กชายรวินันท์  บริบูรณ์นาคม
11. เด็กหญิงวราภรณ์  อยู่พุ่ม
12. เด็กหญิงสุพัชรินทร์  วิเศษโวหาร
 
1. นายวัฒนพงษ์  คชปักษี
2. นายกัมปนาท  จตุรานนท์
3. นายมนตรี  ชัยศิริ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธีรวุฒิ  พรมแก้ว
2. นายปฐมธร  สุมหิรัญ
3. นายพงศกร  ตันหยง
4. นายศรายุทธ์  ราชฤกษ์
5. นายสิทธิพงษ์  ประมูลจักโก
 
1. นายกัมปนาท  จตุรานนท์
2. นายวัฒนพงษ์  คชปักษี
3. นายมนตรี  ชัยศิริ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอรรถพล  กฤษณะกาฬ
 
1. นายมนตรี  ชัยศิริ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 67.67 ทองแดง 5 1. นายชนะชัย  เชือกทอง
 
1. นายมนตรี  ชัยศิริ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.67 เงิน 7 1. เด็กหญิงกชกร  คำเจริญ
 
1. นายมนตรี  ชัยศิริ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวณัฏฐกร  อนันตพงศ์
 
1. นายมนตรี  ชัยศิริ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอรรถพล  กฤษณะกาฬ
 
1. นายกัมปนาท  จตุรานนท์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนพล  สอนค้าคล่อง
 
1. นายกัมปนาท  จตุรานนท์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงนัฐชนก  โพธิ์งาม
 
1. นายกัมปนาท  จตุรานนท์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวคันธรส  เนียมสุวรรณ
 
1. นายกัมปนาท  จตุรานนท์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงภควรรณ  ไขแสง
 
1. นายวัฒนพงษ์  คชปักษี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัตนมน  สมศรีสุข
 
1. นายกัมปนาท  จตุรานนท์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนพล  สอนค้าคล่อง
 
1. นายกัมปนาท  จตุรานนท์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภควรรณ  ไขแสง
 
1. นายวัฒนพงษ์  คชปักษี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.5 ทอง 4 1. นางสาวคันธรส  เนียมสุวรรณ
 
1. นายกัมปนาท  จตุรานนท์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรายุ  ตรีกา
2. เด็กหญิงชนัญญัฏฐ์  เมฆะ
3. เด็กหญิงพรรษา  ศรีวุฒิพงษ์
4. นายภานุดา  ฮวดตี๋
5. เด็กหญิงหทัยชนก  รอดชมพู
6. เด็กหญิงอินทิรา  สมมี
7. นายเตชิน  ชื่นนิยม
8. นายเอกวิชญ์  พงษ์เหล่างิ้ว
9. นางสาวไกรศักดิ์ดา  เหลือดี
10. เด็กหญิงไพลิน  วงศ์ธนาธิกุล
 
1. นายมนตรี  ชัยศิริ
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชนะชัย  เชือกทอง
2. นางสาวณัฐมน  พูนภิญโญ
3. นางสาวณัฐรัตน์  บุญยศ
4. นายธนทัต  พลอยขาว
5. นายธนพัฒน์  สิงพละ
6. นายนพรัตน์  กุญชรศรี
7. นางสาวปิยะธิดา  ศรีสมวงษ์
8. นางสาววิชญาดา  เมืองโคตร
 
1. นางสาววิลัยลักษณ์  กาบแก้ว
2. นางสาวสุจิตรา  พ่วงรอด
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงปภาวริณ  เล็กน้อย
2. เด็กหญิงพฤกษชาติ  ขันทอง
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ทองคำใหญ่
4. เด็กหญิงสุวิมล  ชนะสัตรู
5. เด็กหญิงอรรนฆวรรณ  โขมณี
6. เด็กหญิงอารียา  ดวงจันทร์
 
1. นางสาววิลัยลักษณ์  กาบแก้ว
2. นางสาวสุจิตรา  พ่วงรอด
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงอัครภัทร  ทรัพย์สถิตคุณ
 
1. นางสาวพัชรียา  พราหมณี
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวฟ้าใส  เดชสุภา
 
1. นางสาวประภัสสร  อดทน
 
74 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัชพรรณ  นิจพงษ์
 
1. นางสาวนวพร  ศรีสุข
 
75 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวอาฑิตยาพร  ตองอ่อน
 
1. นางสาวประภัสสร  อดทน
 
76 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาวกัลยรักษ์  ปะวะเสนะ
2. นายธนันชัย  ชุณหแท่นศุภโชค
3. นางสาวนันท์นภัส  การสมบัติ
4. นางสาวปวริศา  จงมาตรกลาง
5. นายภูรินทร์  เจริญสิน
 
1. นางสาวประภัสสร  อดทน
2. นางสาวนวพร  ศรีสุข
 
77 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 73.33 เงิน 5 1. นางสาวฐิติวรรณ  อรุณสวัสดิ์
2. นางสาวบุญญิสา  สุ่มมาตย์
 
1. นางสาวนวพร  ศรีสุข
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.66 ทอง 4 1. นายกฤษดา  กลิ้งพไล
2. นายชาตรี  วงศ์รัศมีธรรม
3. นางสาวปนัดดา  ม่วงเจริญ
4. นางสาวพัทธ์จิรากร  ผกามาศ
5. นางสาววิลาวรรณ  เรืองดี
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  กันธสมาส
2. นางสาววิมลรัตน์  ชวดพงษ์
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76.2 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฐชนันท์  สุขสอาด
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  อุ่นธรรม
3. เด็กชายสิงหา  กาบทุม
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  กันธสมาส
2. นางสาวสุพาภรณ์  พนิรัมย์
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83.6 ทอง 8 1. นายภูวนัตถ์  ขุ้ยแขก
2. นางสาวศิริลักษณ์  แสนสงค์
3. นายสุรศักดิ์  วงศ์ตัว
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  กันธสมาส
2. นางสาวสุพาภรณ์  พนิรัมย์
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายธนาวุฒิ  พวงอูด
2. เด็กชายพันธ์ภัทร์  ประทุมไทย
 
1. นายจักรกฤษ  เวียงคำ
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงลักษมี  พิกุลทอง
2. เด็กชายสุภรภัส  ดวงทวี
 
1. นายชัชนันท์  จันเพ็ง
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 10 1. เด็กชายตะวัน  ใจทัศน์กุล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ฝางคำ
 
1. นางสาวกิตติกา  ลายคลาม
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 66.25 ทองแดง 12 1. นายสรณัฎฐ์  วันทา
2. นายเจษฎา  คำพ้อง
 
1. นายสิทธิศักดิ์  นันภักดี
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 69.6 ทองแดง 13 1. นายประทีป  เครืองรัมย์
2. นางสาวรวิพร  นกเขา
 
1. นายจักรกฤษ  เวียงคำ
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนากานต์  เคนเหลื่อม
2. เด็กหญิงชนิตา  เกตุขุนทด
3. เด็กหญิงนันทัชพร  อิวปา
4. เด็กหญิงปัญจพร  คงเจริญ
5. เด็กหญิงวราภรณ์  ชุมทอง
6. เด็กหญิงอนรรฆวรรณ  โขมณี
 
1. นางสาวศิรินันท์  จรตระการ
2. นางสาวโสมนัสสา  พงษ์สุวรรณ
3. นายอดิศร  สุขเจริญ
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฏฐา  แหลมสมุทร
2. นายธนพัฒน์  สิงพละ
3. นางสาวพิมชนภา  เสาโมก
 
1. นางสาวศิรินันท์  จรตระการ
2. นางสาวธนัญญา  สุหา
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณรงค์ยุทธ  จิตต์จำนงค์
2. นายธนกร  ฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์
3. นายอดิศร  ชิณเทศน์
 
1. นายวีระชัย  ประจำ
2. นางสาวธนัญญา  สุหา
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  เหมือนปิ๋ว
2. เด็กหญิงนริศรา  ปุราชะโก
3. เด็กหญิงมลทิชา  จงเจริญ
 
1. นางสาวโสมนัสสา  พงษ์สุวรรณ
2. นางสาวศิรินันท์  จรตระการ
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิกา  งามจำรัส
2. นายชัชพงษ์  คารมหวาน
3. นางสาวนิรชา  จันทร
 
1. นางสาวศิรินันท์  จรตระการ
2. นางสาวธนัญญา  สุหา