สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 55.33 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงณิชากร  มาลี
 
1. นางสาวอังศุมา  ตุนก่อ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 10 1. นางสาววลัยพร  สำราญใจ
 
1. นางสาวญาณิศา  สิทธิประเสริฐ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงนัฏฐธิดา   ทองดีนอก
 
1. นางสาวสายฝน   ปะติเก
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 11 1. นายชวิลรัตน์    เลิศวิทยาเดช
2. นางสาวรินทร์วรางค์  มูลเทพ
 
1. นายรัชตา  มะลัยโคตร
2. นางสาวลัดดาวรรณ  สุภาพงค์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธนดล   ศรีพูนแก้ว
 
1. นางสาววิไลรักษ์   กระลาม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 11 1. นายศุภรัตน์  หวังเจริญ
 
1. นายณฐภัทร  ลอยแก้ว
 
7 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวอาฑิตยาพร  ตองอ่อน
 
1. นางสาวประภัสสร  อดทน