สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  เหมือนปิ๋ว
2. เด็กหญิงภควรรณ  ไขแสง
3. เด็กหญิงมลทิชา  จงเจริญ
 
1. นายชัยศิริ  ศิริรัตน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ลิ้มฮะกี่
2. เด็กชายธนดล    มุ่งอ้อมกลาง
 
1. นางสาวกฤษติการ์  เพลินพร้อม
2. นางสาววิไลรักษ์   กระลาม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.25 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนัฏฐธิดา  ทองดีนอก
2. เด็กหญิงปณิชา  ภูริธนวัชร์
3. เด็กหญิงอรัญญา  สมอนา
 
1. นางสาวพจนา  เพชรคอน
2. นางสาวน้ำฝน  รุ่งโรจน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวฉัฌฑ์ภนิษย์  แสงไพบูลย์
2. นางสาวญาณิศา  บุญมาพึ่ง
3. นางสาวอารียา  คุ้ยเขี่ย
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  บุตรวงศ์
2. นางสาวศิริเพ็ญ  แสงมาศ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นายชัชชัย  สุริยนต์
2. นายพัฒนพงศ์  ฝาเรือนดี
3. นางสาวอารียา  นารีรัตน์
 
1. นางสาวพรนิภา  จารนาเพียง
2. นางสายสมร  ภูคดหิน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายกรวิทย์  รัตนวงศาโรจน์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  จิตสม
 
1. นายศักดา  ผุดผ่อง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 64.53 ทองแดง 6 1. เด็กชายภูวิศ  ส่งชื่น
2. เด็กชายอานนท์  แป๊ะกระโทก
 
1. นายศักดา  ผุดผ่อง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 4 1. เด็กชายพีรพงษ์  พรมงาม
2. เด็กหญิงรวิภา  ภู่อิ่ม
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  เตโช
 
1. นายณัฐวัฒน์  วิไลรัตน์
2. นางสาวศิริพร  แก้วโพธิงาม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นายปฏิภาณ  สารเล็ก
2. นายวิษณุ  พุดชู
3. นายวิษณุ  จันทา
 
1. นายณัฐวัฒน์  วิไลรัตน์
2. นางสาวกุสุมา  กันภัย
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 69.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤต  ชอบสอาด
2. เด็กชายก้องภพ  วิจิตดล
3. เด็กชายณัฐพล  เพ็ชรจรูญ
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  ประเชษฐา
5. เด็กชายดนตรี  ขอมกิ่ง
6. เด็กชายตะวัน  พุ่มคง
7. เด็กชายธนพล  สอนค้าคล่อง
8. เด็กหญิงธนาภา  ชาวพเยา
9. เด็กหญิงปนิดา  แจ่มจันทร์
10. เด็กชายรวินันท์  บริบูรณ์นาคม
11. เด็กหญิงวราภรณ์  อยู่พุ่ม
12. เด็กหญิงสุพัชรินทร์  วิเศษโวหาร
 
1. นายวัฒนพงษ์  คชปักษี
2. นายกัมปนาท  จตุรานนท์
3. นายมนตรี  ชัยศิริ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 67.67 ทองแดง 5 1. นายชนะชัย  เชือกทอง
 
1. นายมนตรี  ชัยศิริ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวฟ้าใส  เดชสุภา
 
1. นางสาวประภัสสร  อดทน
 
13 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัชพรรณ  นิจพงษ์
 
1. นางสาวนวพร  ศรีสุข
 
14 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาวกัลยรักษ์  ปะวะเสนะ
2. นายธนันชัย  ชุณหแท่นศุภโชค
3. นางสาวนันท์นภัส  การสมบัติ
4. นางสาวปวริศา  จงมาตรกลาง
5. นายภูรินทร์  เจริญสิน
 
1. นางสาวประภัสสร  อดทน
2. นางสาวนวพร  ศรีสุข
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 10 1. เด็กชายตะวัน  ใจทัศน์กุล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ฝางคำ
 
1. นางสาวกิตติกา  ลายคลาม
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 66.25 ทองแดง 12 1. นายสรณัฎฐ์  วันทา
2. นายเจษฎา  คำพ้อง
 
1. นายสิทธิศักดิ์  นันภักดี
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 69.6 ทองแดง 13 1. นายประทีป  เครืองรัมย์
2. นางสาวรวิพร  นกเขา
 
1. นายจักรกฤษ  เวียงคำ