สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงนันทพร  รังษีไสวแสง
 
1. นางนารีรัตน์  สาลีมน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  แสงแดง
 
1. นางวชิราพร  เรียงไธสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72 เงิน 10 1. นางสาวพลอยไพลิน  เล็กชื่น
 
1. นางวชิราพร  เรียงไธสง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงอภิญญา  สายโน
 
1. นายเจษฎา  เรืองวัฒกี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78.66 เงิน 4 1. นายสรณัฏฐ์  วันทา
 
1. นายเจษฎา  เรืองวัฒกี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวกัญญารัตน์  ถมวงศ์
2. นางสาวพรนิตา  บุญไทย
3. นางสาวอารียา  ตันติพิบูลย์
 
1. นางสาวนภชนก  วิริยะวิชาชาญ