สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงนันทพร  รังษีไสวแสง
 
1. นางนารีรัตน์  สาลีมน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  แสงแดง
 
1. นางวชิราพร  เรียงไธสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72 เงิน 10 1. นางสาวพลอยไพลิน  เล็กชื่น
 
1. นางวชิราพร  เรียงไธสง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงอภิญญา  สายโน
 
1. นายเจษฎา  เรืองวัฒกี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78.66 เงิน 4 1. นายสรณัฏฐ์  วันทา
 
1. นายเจษฎา  เรืองวัฒกี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวกัญญารัตน์  ถมวงศ์
2. นางสาวพรนิตา  บุญไทย
3. นางสาวอารียา  ตันติพิบูลย์
 
1. นางสาวนภชนก  วิริยะวิชาชาญ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสุรเกียรติ    มังคะดารา
 
1. นางทัศติญา   แก่นแก้ว
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรรณิภา  วงษาชัย
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  กลมสี
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์   พลหอม
 
1. นายอดิศร  สุขเจริญ
2. นางสาวสายฝน   ปะติเก
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงนริศรา  ปุราชะโก
2. เด็กหญิงริราวรรณ  โสภา
3. เด็กชายอดิศักดิ์  หอมหวล
 
1. นางสาวน้ำฝน  รุ่งโรจน์
2. นางสาวเกศรินทร์  จั่นบ้านโขด
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76.3 เงิน 4 1. นายณัฐพล  อาทร
2. นายปรีชา  กำเนิดสินธ์ุ
3. นายรัชชานนท์  สาระศาลิน
 
1. นายโกศล  ปะการัมย์
2. นายวิเชียร  ดีเปรี่ยม
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73.64 เงิน 11 1. เด็กชายก้องภพ  วาจิตดล
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  ตันติรักษ์
3. เด็กชายธีรเชษฐ์  กลิ่นดำรงค์
 
1. นายวิเชียร  ดีเปรี่ยม
2. นางสาวพจนา  เพชรคอน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงกชกร  คำเจริญ
2. เด็กหญิงณิชากร  มาลี
3. เด็กหญิงธิติมา  คำเดือน
4. เด็กหญิงวริศรา  คล่องดี
5. เด็กหญิงวิญาฎา  เกิดจำปี
 
1. นางสาวเกศรินทร์  ชิดโคกสูง
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  มรรคดี
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.01 เงิน 16 1. เด็กหญิงลักษมี  พิกุลทอง
2. เด็กชายสุภรภัส  ดวงทวี
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  อุ่นผล
2. นายองอาจ  ประกาศิต
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐมน  พูนภิญโญ
2. นางสาวณิชกานต์  จิตอารีย์
 
1. นายจรัส  ศรีนวล
2. นายเอกพล  ศรีลิ้มตี๋
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 71.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงปาริชาติ  วงษา
 
1. นางสาวศิริพร  แก้วโพธิงาม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงวีรดา  สวัสดิ์นาวิน
 
1. นายณัฐวัฒน์  วิไลรัตน์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายภาณุวัฒน์  พิมพ์สิงห์
 
1. นายณัฐวัฒน์  วิไลรัตน์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงพึ่งชนก  พึ่งธรรมะสกุล
 
1. นางสาวกุสุมา  กันภัย
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 73.33 เงิน 10 1. นางสาวณัฐชา  ปัญญาพ่อ
 
1. นางสาวกุสุมา  กันภัย
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภารดี  กมล
2. เด็กหญิงรสริน  พุ่มพวง
 
1. นางสาวศิริพร  แก้วโพธิงาม
2. นางสาวกุสุมา  กันภัย
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78.33 เงิน 4 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  หนูวงศ์
 
1. นายณัฐวัฒน์  วิไลรัตน์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 73.33 เงิน 7 1. นายธรรัตน์  ค่ำชู
 
1. นายณัฐวัฒน์  วิไลรัตน์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนิดา  แจ่มจันทร์
 
1. นายกัมปนาท  จตุรานนท์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.67 เงิน 7 1. เด็กหญิงกชกร  คำเจริญ
 
1. นายมนตรี  ชัยศิริ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวณัฏฐกร  อนันตพงศ์
 
1. นายมนตรี  ชัยศิริ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงนัฐชนก  โพธิ์งาม
 
1. นายกัมปนาท  จตุรานนท์
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงปภาวริณ  เล็กน้อย
2. เด็กหญิงพฤกษชาติ  ขันทอง
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ทองคำใหญ่
4. เด็กหญิงสุวิมล  ชนะสัตรู
5. เด็กหญิงอรรนฆวรรณ  โขมณี
6. เด็กหญิงอารียา  ดวงจันทร์
 
1. นางสาววิลัยลักษณ์  กาบแก้ว
2. นางสาวสุจิตรา  พ่วงรอด
 
28 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 73.33 เงิน 5 1. นางสาวฐิติวรรณ  อรุณสวัสดิ์
2. นางสาวบุญญิสา  สุ่มมาตย์
 
1. นางสาวนวพร  ศรีสุข
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76.2 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฐชนันท์  สุขสอาด
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  อุ่นธรรม
3. เด็กชายสิงหา  กาบทุม
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  กันธสมาส
2. นางสาวสุพาภรณ์  พนิรัมย์
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายธนาวุฒิ  พวงอูด
2. เด็กชายพันธ์ภัทร์  ประทุมไทย
 
1. นายจักรกฤษ  เวียงคำ
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงลักษมี  พิกุลทอง
2. เด็กชายสุภรภัส  ดวงทวี
 
1. นายชัชนันท์  จันเพ็ง