สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  ล้อมชัยสงค์
 
1. นางสาวอังศุมา  ตุนก่อ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา   ชัยสุราษฎร์
2. นางสาวนิศารัตน์   ปฐพีนิโรจน์
3. นางสาวสุกัญญา   ระวีวงษ์
 
1. นายสมพงษ์  อำพันเสน
2. นางทัศติญา   แก่นแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายณัฐชลัช  คงเพ็ชรขาว
2. นายธนพล  เก่าเกลี้ยง
 
1. นางสายสมร  ภูคดหิน
2. นายโกศล  ปะการัมย์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายปฐมภูมิ  เชียงเนาว์
2. เด็กหญิงพสชนน์  บูชา
 
1. นายจรัส  ศรีนวล
2. นางสาวสิเรียม  อยู่คง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอิทธิพล  ขาวผ่อง
 
1. นางสาวกุสุมา  กันภัย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนนธวัช  สิทธิปราการ
 
1. นางสาวกุสุมา  กันภัย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรวินันท์  บริบูรณ์นาคม
 
1. นายวัฒนพงษ์  คชปักษี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนพล  สอนค้าคล่อง
 
1. นายกัมปนาท  จตุรานนท์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงภควรรณ  ไขแสง
 
1. นายวัฒนพงษ์  คชปักษี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัตนมน  สมศรีสุข
 
1. นายกัมปนาท  จตุรานนท์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.5 ทอง 4 1. นางสาวคันธรส  เนียมสุวรรณ
 
1. นายกัมปนาท  จตุรานนท์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรายุ  ตรีกา
2. เด็กหญิงชนัญญัฏฐ์  เมฆะ
3. เด็กหญิงพรรษา  ศรีวุฒิพงษ์
4. นายภานุดา  ฮวดตี๋
5. เด็กหญิงหทัยชนก  รอดชมพู
6. เด็กหญิงอินทิรา  สมมี
7. นายเตชิน  ชื่นนิยม
8. นายเอกวิชญ์  พงษ์เหล่างิ้ว
9. นางสาวไกรศักดิ์ดา  เหลือดี
10. เด็กหญิงไพลิน  วงศ์ธนาธิกุล
 
1. นายมนตรี  ชัยศิริ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงอัครภัทร  ทรัพย์สถิตคุณ
 
1. นางสาวพัชรียา  พราหมณี
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.66 ทอง 4 1. นายกฤษดา  กลิ้งพไล
2. นายชาตรี  วงศ์รัศมีธรรม
3. นางสาวปนัดดา  ม่วงเจริญ
4. นางสาวพัทธ์จิรากร  ผกามาศ
5. นางสาววิลาวรรณ  เรืองดี
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  กันธสมาส
2. นางสาววิมลรัตน์  ชวดพงษ์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83.6 ทอง 8 1. นายภูวนัตถ์  ขุ้ยแขก
2. นางสาวศิริลักษณ์  แสนสงค์
3. นายสุรศักดิ์  วงศ์ตัว
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  กันธสมาส
2. นางสาวสุพาภรณ์  พนิรัมย์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนากานต์  เคนเหลื่อม
2. เด็กหญิงชนิตา  เกตุขุนทด
3. เด็กหญิงนันทัชพร  อิวปา
4. เด็กหญิงปัญจพร  คงเจริญ
5. เด็กหญิงวราภรณ์  ชุมทอง
6. เด็กหญิงอนรรฆวรรณ  โขมณี
 
1. นางสาวศิรินันท์  จรตระการ
2. นางสาวโสมนัสสา  พงษ์สุวรรณ
3. นายอดิศร  สุขเจริญ
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฏฐา  แหลมสมุทร
2. นายธนพัฒน์  สิงพละ
3. นางสาวพิมชนภา  เสาโมก
 
1. นางสาวศิรินันท์  จรตระการ
2. นางสาวธนัญญา  สุหา
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณรงค์ยุทธ  จิตต์จำนงค์
2. นายธนกร  ฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์
3. นายอดิศร  ชิณเทศน์
 
1. นายวีระชัย  ประจำ
2. นางสาวธนัญญา  สุหา
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  เหมือนปิ๋ว
2. เด็กหญิงนริศรา  ปุราชะโก
3. เด็กหญิงมลทิชา  จงเจริญ
 
1. นางสาวโสมนัสสา  พงษ์สุวรรณ
2. นางสาวศิรินันท์  จรตระการ
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิกา  งามจำรัส
2. นายชัชพงษ์  คารมหวาน
3. นางสาวนิรชา  จันทร
 
1. นางสาวศิรินันท์  จรตระการ
2. นางสาวธนัญญา  สุหา