สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€œเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักริน  ลาภมูล
 
1. นางสาวสุทธิภรณ์  ชินทะเล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 7 1. นายธิติพล  ฟักสวัสดิ์
 
1. นายฉัตรชัย  ประชัน
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวปิ่นลดา  ยางธิสาร
3. นางสาวโยษิตา  เอี่ยมช้อย
 
1. นางสาวสิริกัญญา  แก้วสุกแท้
2. นางโสภา  สุทธิกาศนีย์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทพร  ธรรมโส
2. เด็กชายประกาศิต  เพียรประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีสรรพางค์
 
1. นางสาวเจนจิรา  บุญร่วม
2. นางสาวนันทิยา  ประวันจะ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายรชต  แก้ววิเศษ
2. เด็กชายเจรรัธ  ชาญสมร
 
1. นางวนิดา  จันทร์กระจ่าง
2. นางจันทวรรณ  ธนาวุฒิ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 8 1. นายชานน  จำปา
2. นายสหัสวรรษ  นาคนก
 
1. นางสาวสิริกานต์  ฉิมพาลี
2. นางยุพดี  จันทนะลิขิต
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัจฉรา  เทพบุตร
 
1. นายสุทธิพร  อิ่มพงษ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 13 1. นางสาววริศรา  ปริยวาที
 
1. นางสาวจิตปรานี  สาระคำ