สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักริน  ลาภมูล
 
1. นางสาวสุทธิภรณ์  ชินทะเล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 7 1. นายธิติพล  ฟักสวัสดิ์
 
1. นายฉัตรชัย  ประชัน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 8 1. นายชานน  จำปา
2. นายสหัสวรรษ  นาคนก
 
1. นางสาวสิริกานต์  ฉิมพาลี
2. นางยุพดี  จันทนะลิขิต
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 13 1. นางสาววริศรา  ปริยวาที
 
1. นางสาวจิตปรานี  สาระคำ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนิภรณ์  กะรัมย์
 
1. นางมะลิ  บุตรคำโชติ