สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายรชต  แก้ววิเศษ
2. เด็กชายเจรรัธ  ชาญสมร
 
1. นางวนิดา  จันทร์กระจ่าง
2. นางจันทวรรณ  ธนาวุฒิ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกุสาวดี  ทองบุญ
2. เด็กชายภัทรพล  ชลแดง
 
1. นางบุษรา  เจตบุตร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายบุญเจือ  กิจสถาพรชัย
2. เด็กหญิงเกษสุดา  ทาใบยา
 
1. นางบุษรา  เจตบุตร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนภัสพร  วงศ์รุ่งเรืองชัย
 
1. นางสาวภาวินี  สุริยพัฒนพงศ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 64.67 ทองแดง 13 1. นางสาวนันทนาพร  วงค์มะณีฉาย
 
1. นางสาวมลรวี  ทิพยรัตน์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 66.25 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงวิรัตน์สุดา  บุญจันทร์
 
1. นางสาวสบัณฑิตา  พูลพิพัฒน์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 68.75 ทองแดง 10 1. นายกศิปัญญ์  อมรสุรกานต์
2. นายธิติ  จุลรัตน์
 
1. นางสาวชลธารา  ทรัพย์สินพันธ์
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภสร  อิ่มสกุลฤทัย
2. นายภานุมาศ  แจ่มศรี
3. นายสิทธิพล  ติ๊บปินวงศ์
 
1. นายมารุต  จันญะฉาย