สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภาณิณี  ผลโพธิ์
 
1. นางสาวณัฐยาน์  ดุมแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงชัชรินทิพย์  ชื่นเพชร
 
1. นางสาวกุสุมา  ศรีสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยอมร  เวียงแก้ว
 
1. นางพฤกษา  รื่นเริง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงวิลาสินี  หงษ์ศา
 
1. นางสาวถนอมทรัพย์  อุปรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวนัชชา  จันทร์กลิ่น
 
1. นางเมตตา  สิงห์งาม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาววิชิตา  หงษ์พงษ์
 
1. นายอภิชิต  สุธาวา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 79.66 เงิน 4 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  เสริมไชสง
2. เด็กหญิงเปรมกมล  ขาวสว่าง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภิธรรมมา
 
1. นายสุริยา  แสนสุขไสย
2. นางภัสราวดี  ทองเจริญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวจนิสตา  พหลทับ
2. นางสาวชลิตา  นิ่มสงวน
3. นางสาวณัฏฐธิดา  ชาเทพ
 
1. นางพฤกษา  รื่นเริง
2. นายอภิศิษถ์  นาคมุสิก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 74.66 เงิน 5 1. นายสุรเชษฐ  แสงจินดา
2. นางสาวไปรวดี  บรรพโคตร์
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  เทพอุบล
2. นางกันหา  ภูนุช