สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภาณิณี  ผลโพธิ์
 
1. นางสาวณัฐยาน์  ดุมแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงชัชรินทิพย์  ชื่นเพชร
 
1. นางสาวกุสุมา  ศรีสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยอมร  เวียงแก้ว
 
1. นางพฤกษา  รื่นเริง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงวิลาสินี  หงษ์ศา
 
1. นางสาวถนอมทรัพย์  อุปรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวนัชชา  จันทร์กลิ่น
 
1. นางเมตตา  สิงห์งาม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาววิชิตา  หงษ์พงษ์
 
1. นายอภิชิต  สุธาวา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 79.66 เงิน 4 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  เสริมไชสง
2. เด็กหญิงเปรมกมล  ขาวสว่าง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภิธรรมมา
 
1. นายสุริยา  แสนสุขไสย
2. นางภัสราวดี  ทองเจริญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวจนิสตา  พหลทับ
2. นางสาวชลิตา  นิ่มสงวน
3. นางสาวณัฏฐธิดา  ชาเทพ
 
1. นางพฤกษา  รื่นเริง
2. นายอภิศิษถ์  นาคมุสิก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 74.66 เงิน 5 1. นายสุรเชษฐ  แสงจินดา
2. นางสาวไปรวดี  บรรพโคตร์
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  เทพอุบล
2. นางกันหา  ภูนุช
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัจฉรา  เทพบุตร
 
1. นายสุทธิพร  อิ่มพงษ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาววิภาวี  แก้วคำปอด
2. นางสาวสรัลชนา  ขุนทองจันทร์
3. นางสาวสุรีย์พร  สุพรรณพงศ์
 
1. นางสาววิรงรอง  กลิ่นคล้าย
2. นายไพโรจน์  แก้วมา
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76.66 เงิน 9 1. นายกษิดิศ  เกิดแก้ว
2. เด็กหญิงวิภาวี  ฉายแม้น
3. นางสาวศมลวรรณ  บัวดอก
 
1. นางกนกพร  ธนู
2. นางสาวหทัยรัตน์  สุรามาตร
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทมารถ
2. เด็กหญิงชลธิชา  เจริญภูมิ
3. เด็กหญิงธิดาทิพย์  ชาลี
4. นางสาวพิมพ์ลดา  ไพรัตน์ธนพร
5. เด็กหญิงศศิกานต์  จอมมะเริง
 
1. นางสาววาสนา  โกมลวานิช
2. นางสาววันทนี  เจริญสุข
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงมัลลิกา  นาคประเสริฐ
 
1. นางสาวนวลนภา  เขมากุล
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวอภิญญา  สัมพันธ์
 
1. นางสาวภาวินี  สุริยพัฒนพงศ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ราชอารีย์
 
1. นางสาวมลรวี  ทิพยรัตน์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 74.33 เงิน 4 1. นางสาวธิดาธรณ์  บูรณะกิติ
2. นางสาวหทัยพร  สมานเมือง
3. นางสาวไอลัดดา  พาชื่น
 
1. นางสาวมลรวี  ทิพยรัตน์
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 72.67 เงิน 9 1. เด็กหญิงพิจักขณา  สุวรรณวงษ์
2. เด็กหญิงพีรดา  ดลพัลลภ
3. เด็กหญิงพีรดา  เหมือนวาจา
4. เด็กหญิงอรวี  เกิดแสง
5. เด็กหญิงเจนจิรา  สุนทรพจน์
6. เด็กหญิงเบญญา  ฉลองสิริกุล
 
1. นางสาวนิชภา  นาคสมบูรณ์
2. นางสาวมณฑา  พึ่งสุข
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 79.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงกุสาวดี  ทองบุญ
2. เด็กหญิงณัฐชา  ดวงฉวี
 
1. นางสาวชลธารา  ทรัพย์สินพันธ์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงนิรันดา  สุขสยาม
2. เด็กชายพีระภัทร  ถือคุณ
 
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71.8 เงิน 11 1. นายวงศธร  สุขนฤมิตร
2. นายศักดิ์กรินทร์  เหิกขุนทด
 
1. นายมารุต  จันญะฉาย
 
22 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐฌา  ใบขุนทด
2. นายวิชา  กาวิละ
3. นายวิริทธิ์พล  ทองเรืองสกุล
 
1. นายมารุต  จันญะฉาย