สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82.67 ทอง 12 1. นางสาวจิรภิญญา  ทองไวย์
 
1. นางเมตตา  สิงห์งาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรพล  สืบสิงห์
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แก้วสีคร้าม
 
1. นางกันหา  ภูนุช
2. นายสุริยา  แสนสุขไสย
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวปิ่นลดา  ยางธิสาร
3. นางสาวโยษิตา  เอี่ยมช้อย
 
1. นางสาวสิริกัญญา  แก้วสุกแท้
2. นางโสภา  สุทธิกาศนีย์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทพร  ธรรมโส
2. เด็กชายประกาศิต  เพียรประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีสรรพางค์
 
1. นางสาวเจนจิรา  บุญร่วม
2. นางสาวนันทิยา  ประวันจะ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยอมร  เวียงแก้ว
2. นายทองแท้  ใจรักษาธรรม
3. นายปฐมพร  เพ็ชรัตน์
 
1. นายนรา  เขียวละลิ้ม
2. นางสุพรรณี  บึงลอย
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  หงษ์ลอยลม
2. เด็กหญิงนิศากร  บุญมาพล
3. เด็กชายนิศารัตน์  บุญมาพล
 
1. นางสาวหทัยรัตน์   สุรามาตร
2. นางสาวสิริวรรณ  ภาวิสิทธิ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาญชิต  สุดแสง
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ราชภัณฑ์
3. เด็กหญิงอินทุอร  สุขสง่า
 
1. นางสาวสมพงษ์  จันทร์มา
2. นางบุษรา  เจตบุตร
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.3 ทอง 6 1. เด็กหญิงนภาวดี  เพ็งอุ่น
2. เด็กหญิงปานไพลิน  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงพัชรวินทร์  แพงนอก
 
1. นางสาวหทัยรัตน์   สุรามาตร
2. นางกนกพร  ธนู
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิ่นลดา  ยางธิสาร
 
1. นางเปรมกมล  ทัพเทพเทวินทร์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.67 ทอง 10 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทายส
2. เด็กชายเริงชัย  ยะหัตตะ
 
1. นางนันทวรรณ  บัวน่วม
2. นางสาวจารุวรรณ   จันทร์นวล
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.67 ทอง 7 1. นายจิณณวัตร  ภู่ให้ผล
2. นางสาวธัญพิชชา  สุขสถิตย์
 
1. นางสาวนันทวรรณ  บัวน่วม
2. นางสาวจารุวรรณ   จันทร์นวล
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทะมารถ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ไพรัตน์ธนพร
 
1. นายอังกูร   อาจหาญวงศ์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงษ์  ขวัญสกุล
2. นางสาวบูรณา  จั่นจีน
 
1. นางจิตจา  เผ่าสามมุข
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐกานต์  แย้มเปี่ยม
 
1. นางมะลิ  บุตรคำโชติ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนรัตน์  ดิษฐวิมล
 
1. นายทวีทรัพย์  เมืองมีทรัพย์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเมธัส  คงเมฆา
 
1. นางมะลิ  บุตรคำโชติ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปลอดภัย  พลิคามินทร์
 
1. นายทวีทรัพย์  เมืองมีทรัพย์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกษิดิส  แสนเทพ
2. เด็กหญิงกิตติมา  เพ็งรักษ์
3. นางสาวชนิภรณ์  กะรัมย์
4. เด็กชายชินาธิป  ทองคำเปลว
5. นางสาวณัฐกานต์  แย้มเปี่ยม
6. เด็กชายณัฐนนท์  ธรรมนิยม
7. เด็กชายธนรัตน์  ดิษฐวิมล
8. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์ยิ้มย่อง
9. นางสาวนภัสรา  มณีพันธุ์
10. นางสาวบุษยากร  พงศ์พินทุกาญจน์
11. นางสาวปลอดภัย  พลิคามินทร์
12. เด็กชายพชร  สุวรรณกลาง
13. นางสาวพรชนก  ทิพย์นนท์
14. เด็กหญิงอารยา  ปูหนู
15. นายเมธัส  คงเมฆา
 
1. นายทวีทรัพย์  เมืองมีทรัพย์
2. นางมะลิ  บุตรคำโชติ
3. นางสาวมลรวี  ทิพยรัตน์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เกิดเล
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชื่นบาน
3. เด็กหญิงชัญญานุช  สมปานวัง
4. เด็กหญิงณัฐกมล  วุฒิธรรม
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  หงษ์ษา
6. เด็กชายณัฐพนธ์  ท่ากุดเรือ
7. เด็กชายณัฐวัชร  เทพอุทัย
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  กะสังข์
9. เด็กชายตรีปุณตะ  ปัญญา
10. เด็กหญิงทิวาพร  เนตรแสงสี
11. เด็กชายธนภัทร  ภู่เทียน
12. เด็กหญิงธมลวรรณ  ปานสมบัตื
13. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ผลเต็ม
14. เด็กหญิงบุษยา  สมบุญ
15. เด็กชายพีรพัฒน์  เถื่อนเอี่ยม
16. เด็กชายพีรพัฒน์  วรสวัสดิ์
17. เด็กชายพีรวัฒน์  เปียสันเทียะ
18. เด็กหญิงวันวิสาข์  อุ่มแฉ่ง
19. เด็กหญิงวิภาวรรณ  แสงเพ็ชร
20. เด็กหญิงอรัญญารัตน์  ลาวพวน
21. เด็กหญิงอรุณรัตน์  สุขี
 
1. นายหาญชัย  สมบูรณ์พันธุ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพชรพล  อันดี
2. นายวัชรพงษ์  แก้วโมลี
3. นางสาวสาธิดา  เกษมสิริกุลเจริญ
4. นายสิทธิ์ศักดิ์  อินสนอง
5. นายอุเทน  ทองหล่อ
 
1. นายชยกฤษ  ขำเถื่อน
2. นางสาวมลรวี  ทิพยรัตน์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทศร  แดงเผือก
2. เด็กหญิงชมพูนุช  บัวเผียน
3. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ธานีวรรณ
4. นางสาวฐิติมา  ไชยสาร
5. นายฐิติรัตน์  เจริญวิชัยบูลย์
6. เด็กชายทินกร  บีงอ้อ
7. เด็กชายธนพัฒน์  สัมมากสิพงษ์
8. นางสาวธมลวรรณ  ทันสมัย
9. เด็กชายธาราเทพ  เพียกุนา
10. เด็กชายนพดล  ภูนุช
11. เด็กหญิงนันทวรรณ  อุทัย
12. เด็กหญิงบัณษา  จันทร์ประเสริฐ
13. เด็กหญิงปวีณา  รอดจริง
14. นางสาวพรธิดา  สอดศรี
15. นางสาวพรนัชชา  ภาหา
16. เด็กหญิงพรพิมล  พ่วงพลู
17. นายพราดล  เล็มสีงาม
18. นางสาวพิฐชญาณ์  โอฬารฐิติพงษ์
19. เด็กชายภูบดินทร์  ศรีเพียรเอม
20. นายภูวดล  พืมขุนทด
21. นางสาวรุ่งทิพย์  บุญยงค์
22. เด็กหญิงวรัชยา  ฟันฟอง
23. เด็กชายวสุธร  บุณยปรัตยุษ
24. นายวัชรากร  ศรีสมร
25. เด็กหญิงวาริษา  สวยดี
26. เด็กหญิงศิรภัสสร  ตั้งสกุลทอง
27. นายสิทธิศักดิ์  อินทร์สนอง
28. นางสาวสุนิตา  รักสนิท
29. เด็กชายอรรถพล  สุขอยู่
30. นางสาวอุไรวรรณ  เชื้อตาพระ
31. เด็กหญิงอโนมา  ฉิมนอก
32. เด็กชายเจษฎา  เกษแก้ว
 
1. นายมานิต  ปัตถา
2. นายธพลศจกรณ์  พิมพิชัยธกุล
3. นายนายบรรหาร  เอี่ยมสอาด
4. นายนางอรุณี  คำสุวรรณ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภพ  รอดภัย
 
1. นางสาวมลรวี  ทิพยรัตน์
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  พราหมณายน
2. เด็กชายธนภัทร  พลเรือง
3. เด็กชายธีรภัทร  มนต์ทอง
4. เด็กชายนพนันท์  เขื่อนมั่น
5. เด็กชายปิยวุฒิ  เกษแก้ว
6. เด็กชายพีรพัฒน์  เถื่อนเอี่ยม
7. เด็กชายสุทิน  อินทรักษ์
8. เด็กชายอนุชา  ชาญสมร
 
1. นายธนพล  ฉายงาม
2. นางฐิติพร  เรืองนุ่น
3. นายฉัตรชัย  ประชัน
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนวัฒน์  เสาวรส
2. นางสาวธิดารัตน์  กฤตยามงคลชัย
3. นางสาวรัตน์ตะวัน  เรืองสุมทร
4. นางสาวศมลวรรณ  บัวดอก
5. นางสาวอุปการะ  ถึกสถิตย์
 
1. นายสนิท  ไทยพิรัด
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  หินทอง
2. เด็กชายพีระภัทร  ถือคุณ
3. เด็กหญิงภาณิณี  ผลโพธิ์
 
1. นางสาวณัฐยาน์  ดุมแก้ว
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88.4 ทอง 5 1. นางสาวณัฐกนกพร  ตะทาดวง
2. นางสาวสุภาวดี  ดีนำ้จืด
3. นางสาวอัมราวดี  พลรักษา
 
1. นางสาวณัฐยาน์  ดุมแก้ว
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิรันดา  สุขสยาม
2. เด็กหญิงปิยะมน  มั่นคง
3. เด็กชายวชิรวิทย์  พลกล้า
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  อุทธารนิช
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนกานต์  ลีศรีทอง
2. เด็กชายีคีตะ  กิมิฬาร์
 
1. นางสาวนันท์นภัส  แช่มเงิน
2. นายนิพนธ์  ก้อนทอง
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุติมา  หาญเจริญ
2. นางสาวปวันพัชร  แนวทัศน์
 
1. นางสาวนันท์นภัส  แช่มเงิน
2. นางสาวสุดารัตน์  เป็นมงคล
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชมมณี  ลำจวน
2. เด็กหญิงรุจิรา  บำรุงนา
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ไตรมณี
2. นางสาวเรืองระวี  สินธนาวิวัฒน์
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญานิศ  พลเดช
2. เด็กชายพีรวัฒน์  เปียสันเทียะ
 
1. นางสาวชลธารา  ทรัพย์สินพันธ์
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  ชาลี
2. เด็กหญิงมลวรีย์  ไวยวิลา
 
1. นางสาวชลธารา  ทรัพย์สินพันธ์
2. นายธีร์ชนินทร์  แจ่มจำรัส
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลญ์ศิธร  พลายงค์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  งามเชย
3. เด็กชายนพดล  ภูนุช
4. เด็กหญิงนฤนาถ  ยุดไธสง
5. เด็กชายปุญญพัฒน์  นาคคล้าย
6. เด็กหญิงอัจฉรา  ดอกขาวรัมย์
 
1. นายธพลศจกรณ์  พิมพิชัยธกุล
2. นางสาวพัฒน์ศุจิวา  ภัทรฉัตร์สกุล
3. นางนิตยา  ปรีชาชีววัฒน์
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติมา  โตมณฑา
2. เด็กชายสิรวิชญ์  นิตย์เจริญ
3. เด็กชายแทนคุณ  ูธนาคุณ
 
1. นางนิตยา  ปรีชาชีววัฒน์
2. นางสาวพัฒน์ศุจิวา  ภัทรฉัตร์สกุล
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกช  นงเอ้
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สว่างพื้น
3. เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วสุวรรณ
 
1. นางสาวพัฒน์ศุจิวา  ภัทรฉัตร์สกุล
2. นางนิตยา  ปรีชาชีววัฒน์
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิติมา  ไชยสาร
2. นายสุรพจน์  ช่วยนา
3. นางสาวไอลัดดา  พาชื่น
 
1. นางสาวพัฒน์ศุจิวา  ภัทรฉัตร์สกุล
2. นายธพลศจกรณ์  พิมพิชัยธกุล