สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวนภัสสร  สายประดับกุล
2. นางสาววรรณนิศา  จั่นฮวบ
3. นางสาววรรณศร  จั่นฮวบ
 
1. นายวิชัย  จุมพล
2. นางสาวศิรินธราทิพย์  ชื่นอยู่
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.33 เงิน 4 1. นายภาณุพันธ์  อาจวิชัย
 
1. นางสาวขวัญหทัย  นาวาดิษฐ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงนัธธาริน  หร่ำอำไพ
 
1. นางสาวขวัญหทัย  นาวาดิษฐ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.67 เงิน 6 1. นางสาวอมราพร  กรุดเนียม
 
1. นางสาวขวัญหทัย  นาวาดิษฐ์