สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงตัสนีม  อาหมัด
 
1. นางสาวพิชญ์กานต์  หางนาค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 11 1. นางสาวสมฤทัย  หอมสุวรรณ์
 
1. นายพัชระ  เล็กเจริญ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณพร  ปทีปกมล
2. นายชนกร  มิตรธรรมศิริ
3. นายพุฒิพงศ์  วิจิตรกำจร
 
1. นางสาวดรุณฉัตร  สมรรคเสวี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุติสรณ์  สิงห์จุ้ย
 
1. นางสาวขวัญหทัย  นาวาดิษฐ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นายภาณุพันธ์  อาจวิชัย
 
1. นางสาวขวัญหทัย  นาวาดิษฐ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง 6 1. เด็กหญิงวรรณิชา  ขุนเดช
 
1. นางสาวขวัญหทัย  นาวาดิษฐ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเมทินี  รำไพวงษ์
 
1. นางสาวขวัญหทัย  นาวาดิษฐ์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มณีทอง
2. เด็กหญิงตัสนีม  อาหมัด
3. เด็กชายธีรภัทร  ชีวี
 
1. นางพัชรี  อรรถพันธุ์
2. นางสาวพิชญ์กานต์  หางนาค
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนงค์รัตน์  กลิ่นสำแดง
2. นางสาวนภาภรณ์  ศิริสัมปทา
3. นางสาวเมธาวี  แสนคง
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  รัตนวาณิชกุล