สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงธิติกานต์  ส้มหวาน
 
1. นางอัญชลี  วีณะคุปต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสิรีธร  พลจันทึก
 
1. นางสาวภัณฑิลา  ระโรงสูงเนิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงปิย์วรา  นามพุทธา
 
1. นางช่อทิพย์  ก้อนทองคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวศิริลักษณ์  อ้นน้อย
 
1. นางช่อทิพย์  ก้อนทองคำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรฐพร  ทองนวล
 
1. นางสาวอัมพวรรณ  ปิ่นวิหค
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวพิชญานิน  ไรวินท์สุรดิษ
 
1. นายถิร  ฟูอินช่วย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กชายวรินทร  สุนทรน้อย
 
1. นางวิไลวรรณ  บุญสิริ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นางสาวกานต์รวี  ประยงค์เพ็ชร
 
1. นางพัชรินทร์  วรรัตน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงภัชรีภรณ์  ดิษฐ์สันเทียะ
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  จูฑังคะ
3. เด็กหญิงแพรวา  ขาวจันทึก
 
1. นายชิษณุชา  พิกุล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวซัลบียา  ภักดี
2. นายนายพิิชิตชัย  ศรีจันทร์
3. นางสาวเพชราภรณ์  จันทีเทศ
 
1. นายชัยพร  เวียงคำ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิรดา  ณรงค์ศรี
2. เด็กหญิงศิริโสภา  สินธุรักษ์
 
1. นางกาญจนา  สุดชานัง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธนพร  เนตรภักดี
2. นางสาวศิริวรรณ  ปัญญาวงศ์
 
1. นางยุรี  ภัทรกุล