สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงธิติกานต์  ส้มหวาน
 
1. นางอัญชลี  วีณะคุปต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวศิริลักษณ์  อ้นน้อย
 
1. นางช่อทิพย์  ก้อนทองคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นางสาวกานต์รวี  ประยงค์เพ็ชร
 
1. นางพัชรินทร์  วรรัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงภัชรีภรณ์  ดิษฐ์สันเทียะ
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  จูฑังคะ
3. เด็กหญิงแพรวา  ขาวจันทึก
 
1. นายชิษณุชา  พิกุล