สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงธิติกานต์  ส้มหวาน
 
1. นางอัญชลี  วีณะคุปต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวศิริลักษณ์  อ้นน้อย
 
1. นางช่อทิพย์  ก้อนทองคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นางสาวกานต์รวี  ประยงค์เพ็ชร
 
1. นางพัชรินทร์  วรรัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงภัชรีภรณ์  ดิษฐ์สันเทียะ
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  จูฑังคะ
3. เด็กหญิงแพรวา  ขาวจันทึก
 
1. นายชิษณุชา  พิกุล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นายธัชกฤษ  ชวินอาภาภัทร
 
1. นายปัญญา  คลังมนตรี
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  หุยวัน
2. เด็กชายนพดล  โปรดสูงเนิน
3. เด็กหญิงศิริขวัญ  เวษ์เตปา
 
1. นางอชิรญา  ไสวิจิตร
2. นายพลวัฒน์  ชิณวงษ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 61 ทองแดง 5 1. นายกฤตบุญ  พุ่มผล
2. นายพิริยะ  โอดเฮิง
 
1. นางสาวสุมิตรา  อัอโดดดร
2. นางสาวสุภาภรณ์  แข่งขัน
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงทิชากร  สุธาตุ
2. เด็กหญิงมนัสยา  ดงปาลี
3. เด็กหญิงเมธาวี  สังข์ศาสตร์
 
1. นางลำไพ  ศรีบุรินทร์
2. นางสาวอิสรียา   สินบำรุง
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกรพร  หาดทวายกาญจน์
2. เด็กหญิงรัชนีภรณ์  ละออเหล่า
3. เด็กหญิงอริศรา  ปัญญาเบอะ
 
1. นางสาวสมลักษณ์  พาระตะ
2. นายวิชิต  เเหลมฉลาด
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายชุติพล  สมชัยดี
2. เด็กชายปราการ  ศิริเวช
 
1. นายศิริวัฒน์  พัฒน์เเก้ว
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 62.67 ทองแดง 11 1. นางสาวสุภาภรณ์  ปักษา
 
1. นายจักรวาล  โพธิสาร
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ทิพย์รัตน์
 
1. นางสาวสุนทรี  เทพณรงค์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 10 1. นางสาวกัญญา  ไตรยขันธ์
 
1. นายจักรวาล  โพธิสาร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  รูปศรี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    สกุลเงิน
3. เด็กชายศาสตรา  ตะกรุมวงค์
 
1. นางสาวสุนทรี  เทพณรงค์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 12 1. เด็กชายคามิน  คำศรี
2. เด็กหญิงยุวดี  ชะศรี
 
1. นางสาวกฤษณา  เหล่าเทพ
2. นางสาวสุธินันท์  เป้าเพ็ชร
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  จันทร์คำ
2. เด็กชายปิยะณัฐ  ธารสันต์
3. เด็กหญิงพลอย  บุญศร
 
1. นางดวงกมล  เดชทวิสุทธิ์
2. นางสาวพัณนิดา  นาแซง