สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงปิย์วรา  นามพุทธา
 
1. นางช่อทิพย์  ก้อนทองคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวพิชญานิน  ไรวินท์สุรดิษ
 
1. นายถิร  ฟูอินช่วย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวซัลบียา  ภักดี
2. นายนายพิิชิตชัย  ศรีจันทร์
3. นางสาวเพชราภรณ์  จันทีเทศ
 
1. นายชัยพร  เวียงคำ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายธิติวุฒิ  พุ่มพล
2. นายวรพัฒน์  ปักกาเวสา
3. นายสืบพงษ์  ปันชะศรี
 
1. นายปฏิมา  สิงห์ศร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณภา  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงสุภัสสร  เจริญสุข
 
1. นางสาวสุมิตรา  อัอโดดดร
2. นางสาวสุภาภรณ์  แข่งขัน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนกานต์  เผ่าชาญณรงค์
 
1. นางสาวกาญจนามาศ  ทุมดี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นายกริชกร  เตือนจิตร
2. นางสาวปุณญิศา   กระต่ายน้อย
3. นางสาวอรจิรา  โคตรพัฒน์
 
1. นางสาวสุพรรณี  พ่วงพี
2. นางสาวภัณฑิรา  ดวงจินดา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.63 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สิงห์สัตย์
2. เด็กหญิงปนัดดา  ตะดี
3. เด็กหญิงเพชรมาศ  คงเเจ้ง
 
1. นางสาวชุติมา  ขันธิคุณ
2. นางสาวภัทลดา  ศรีคราม
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78.5 เงิน 5 1. เด็กชายธนสิทธิ์  จุมเเพง
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  โชติงามขำ
 
1. นายศิริวัฒน์  พัฒน์เเก้ว
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวพีรยา  สุขแสวง
2. นางสาวศิริชล  สาละ
 
1. นายบุญส่ง  พลคีรี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวจันทิมา  แก้วประเสริฐ
 
1. นายจักรวาล  โพธิสาร
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายนพดล  โปรดสูงเนิน
 
1. นายอัชฌา  ทับมีชัย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวกรกมล  กุณฑลจินดา
 
1. นายจักรวาล  โพธิสาร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐนา  จันทพุฒ
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ต๊ะมีะ
 
1. นางสาววันทาศิริ  สิงห์สถิตย์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวณัฐฐา  ไชยคำพา
 
1. นายจักรวาล  โพธิสาร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  สว่างอารมณ์
 
1. นางสุภีลาวัลย์  ยิ้มเนียม
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  อ้อนแป้น
2. เด็กหญิงจิราพร  สร้อยสระคู
3. เด็กหญิงน้ำฝน  อินปนาม
4. เด็กหญิงพิชญาภัค  สุวรรณสวัสดิ์
5. เด็กหญิงภัทรา  นาสุรินทร์
6. เด็กหญิงมฆศร  สงวนงาม
 
1. นางอาภรณ์  พุทธศรี
2. นายกิตติพิชญ์  พวงภู่
3. นางสาวแสงระวี  อนุกูล
4. นางสาวศิริพร  โตเจริญ
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงชาลิสา  รักศรี
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  เกตุรัตน์
3. เด็กหญิงธัญจิรา  ศรัทธาธรรม
4. เด็กหญิงมธุรส  มะลิเลิศ
5. เด็กหญิงสุจิตรา  แตะไธสง
6. เด็กหญิงเกวลิน  ทรัพย์นวล
 
1. นางอาภรณ์  พุทธศรี
2. นายกิตติพิชญ์  พวงภู่
3. นางสาวแสงระวี  อนุกูล
4. นางสาวศิริพร  โตเจริญ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นายณัฐพล  หยาง
 
 
20 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายธนพจน์  จันทร์ทองคำ
2. นางสาวนรีรัตน์  วดีเลิศนรานนท์
3. นางสาวพิชชานนท์  ผลโชค
4. นางสาวมณฑกานต์   แง้เจริญกุล
5. นางสาวรุ่งทิวา  นาอุดม
 
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70.67 เงิน 9 1. นายปิยะวัฒน์  จันทร์วิเศษ
2. นายหัสนัย  คงถิ่น
 
1. นางสาวกฤษณา  เหล่าเทพ
2. นางสาวบุษณีมาศ  นิสาธรณ์
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรศักดิ์  วงษ์ภู่
2. นางสาวสุขุมาภรณ์  สังข์เทศ
 
1. นางสาวอุมาพร  รักศรี
2. นายสาโรช  คุ้มครอง
 
23 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภา  นาคดี
2. เด็กชายธีระภัทร์  นพรัตน์
3. เด็กชายประสิทธิ์  ธารีพฤกษ์
 
1. นางดวงกมล  เดชทวิสุทธิ์
2. นางสาวพัณนิดา  นาแซง
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 75.65 เงิน 10 1. เด็กชายนันทนัฐ  วิไลเลิศ
2. เด็กหญิงบุญยาธาร  แจ่มจันทร์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  คำหมั่น
 
1. นายจักรวาล  โพธิสาร
2. นายอาทิตย์  กินีสี
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 74.97 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอรรถพล  กางถิ่น
2. เด็กหญิงอริศรา  ปัญญาเบอะ
3. เด็กหญิงอริสา  คัมภีรสิริอมร
 
1. นางเสาวนีย์  หิรัญวัฒน์
2. นางสาวสุธินันท์  เป้าเพ็ชร