สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสิรีธร  พลจันทึก
 
1. นางสาวภัณฑิลา  ระโรงสูงเนิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรฐพร  ทองนวล
 
1. นางสาวอัมพวรรณ  ปิ่นวิหค
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กชายวรินทร  สุนทรน้อย
 
1. นางวิไลวรรณ  บุญสิริ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิรดา  ณรงค์ศรี
2. เด็กหญิงศิริโสภา  สินธุรักษ์
 
1. นางกาญจนา  สุดชานัง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิวกร  กำไลศิลป์
 
1. นายพงศธร  อ่อนนวม
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธวัชชัย  กองคำ
2. นางสาวปณัฐชา  โชคประเสริฐ
3. นายวนิตา  ชมชื่น
 
1. นางสาวนีราวรรณ  จันทร์ดี
2. นางสาวภัณฑิรา  ดวงจินดา
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัชวาลย์  สระทองหน
2. เด็กชายปรินทร  จันทะมาล
3. เด็กชายวิรัตน์  พุ่มเรือง
 
1. นายยุทธภรณ์  ณรงค์อินทร์
2. นางสาวปภัสรา  ปูลาตานัง
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลปรียา  อ่อนจันทร์
2. นายธีรภัทร  ชิณราช
3. นางสาวศิริวรรณ  ปัญญาวงศ์
 
1. นางสาววิภาวดี  สีสัน
2. นางสาวกุหลาบ  ศรีเลิศ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93 ทอง 4 1. นางสาวกนกพร  รัตนกร
2. นางสาวจิราพร  เเซ่คู
3. นางสาวณัฐวดี  วงษ์จีน
 
1. นายสิทธิชัย  โพธิ์
2. นางเฉลิมขวัญ  วิเชียรเขต
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาคภูมิ  เพ็งลอย
2. เด็กชายอัมรินทร์  สมัครการ
 
1. นางสาวกุหลาบ  ศรีเลิศ
2. นางสาวนิตยา  โคตรทิพย์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรกิจ  เเก้วเอี่ยม
2. นายหัสนัย  คงถิ่น
 
1. นายวศิษฐ์พร  ชูศรีเพริศ
2. นางสาวอรุณรัตน์  ประดับทอง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิชากร  จันทร์เกตุ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  เกณสาคู
3. เด็กหญิงวรรณราช  ขันธ์สะอาด
4. เด็กหญิงสุพรรษา  เขียวจั่น
5. เด็กหญิงแพรวา  อภิรัตนสกุล
 
1. นายสาโรจน์  จำปาศักดิ์
2. นางสาวฤดี  เนียมหอม
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณิชาธร  ขึ้นนกขุ้ม
2. นายนิธิกร  สีลากุล
3. นางสาวพรสวรรค์  จารคุณ
4. นางสาวรังสิยาภรณ์  ตระการรุ่งโรจน์
5. นางสาวสุดาทิพย์  บุญเกษมพงค์
 
1. นายสาโรจน์  จำปาศักดิ์
2. นางสาวนฤสา  นาเมืองรักษ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.03 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรกนก  เถาสมบูรณ์
2. นางสาวณัฐวดี  วงษ์จีน
3. นางสาวนันนภัส  โสดแจ้ง
4. นางสาววิภาดา  อ่องคำ
5. นางสาวอารยา  ปาจิตร
 
1. นางสาวกำไล  ศรีสวัสดิื
2. นางอังคณา  บุญกว้าง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราพร  เสียงประเสริฐ
2. นางสาวณัฐธิดา  อ่างทอง
3. นางสาวพิชญานิน  ไกรวินท์สุรดิษ
4. นายสุรธรรม  พิมมะทา
5. นางสาวอรจิรา  โคตรพัฒน์
 
1. นายศุภโชติ  อินทร์แก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกรินทร์  นรานันท์ภิรมย์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนกชนม์  พลายคุม
2. นางสาวชาลิสา  พิมยะวงศ์
3. นางสาวณิชมาศย์  วรชาติรัฐศักดิ์
4. นางสาวทิวาพร  เมคัน
5. นางสาวธิติพัฒน์  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
6. นางสาวนภัสสร  ภักดีพงษ์
7. นางสาวนภาพร  ฉิมพลี
8. นางสาวประทุมรันต์  บุญรอด
9. นางสาวประภัทรวดี  บุญรอด
10. นางสาวพัชรินทร์  คำสุข
11. นางสาวรมญา  ณัฐรียกุล
12. นางสาววริยา  อินทร์เพ็ญ
13. นางสาววิกานต์ดา  บุญวงศ์
14. นางสาวสุรวุฒิ  สัตยานนท์
15. นางสาวอาทิต์ทอง  จินดาหลวง
16. เด็กหญิงเขมภัสสร์  คนเจน
 
1. นายเรวัตร  ศรีราษฎร์
2. นายณัฐพงษ์  แก่นมั่น
3. นางสิริกร  สุวรัตน์
4. นางสาวดุษฏี  พุ่มโพธิ์
5. นางสาวสุจินต์  ช่วยแก้ว
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพาณิภัค  ธีระพงษ์
 
1. นางณัฐรินีย์  ทองพลาย
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภาพร  อู่พันธ์
 
1. นางสุกัญญา  การะเกด
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงรัชนิกร  ม่วงศรี
2. เด็กชายราเมธ  วงศ์รักษ์
 
1. นางสาวอทิยา  เมืองซอง
2. นางสาวศิราณี  ต้นสวรรค์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นายปิยะวัฒน์  หทัยชนก
2. นางสาวหทัยชนก  ทองมาก
 
1. นางชนิดาภา  ภูหัดธรรม
2. นางสาววรรณรัตน์  เทียนเล็ก
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรชญา  ประสิทธิกุล
2. เด็กหญิงชนากานต์  เชื้อน้อย
3. นางสาวธนัญญา  วัฒนชัย
4. เด็กหญิงพิชชาดา  ชวยบุญชุม
5. นางสาวรสสุคนธ์  โสบุตร
6. เด็กหญิงริญญภัทร์  ธัญรุ่งนิธิธรณ์
7. เด็กหญิงอนัญญา  วัฒนชัย
8. เด็กหญิงอริสรา  พาพลงาม
9. นางสาวอิสรียา  พลเยี่ยม
10. เด็กหญิงเกวลิน  สมบูรณ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  บุญแสงสี
2. นายสิริพงษ์  ฤทธิ์ประเสริฐ
3. นางสาวจารวี  เปียนคร
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัชรีภรณ์  ดิษฐ์สันเทียะ
2. เด็กหญิงแพรวา  ขาวจันทึก
 
1. นายบุญส่ง  พลคีรี
2. นายสุรินทร์  ฉลาดกลาง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีระชัย  เพียนอก
 
1. นางสาววันทาศิริ  สิงห์สถิตย์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงรัญชิดา  ประสพธรรม
 
1. นายสุนทร  ชามน้อย
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสโรชา  ขาวผ่อง
 
1. นางสุภีลาวัลย์  ยิ้มเนียม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภาวิณี  จันทร์แจ่ม
 
1. นายพงศ์จักร  ยามสุข
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสโรชา  ขาวผ่อง
 
1. นางสุภีลาวัลย์  ยิ้มเนียม
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  เอี่ยมบัว
 
1. นางสุภีลาวัลย์  ยิ้มเนียม
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภาวิณี  ชมภูบุตร
 
1. นางสุภีลาวัลย์  ยิ้มเนียม
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงษ์ประสิทธิ์  จันทร์พิชัย
 
1. นางสุภีลาวัลย์  ยิ้มเนียม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงยุพารัตน์กนิษฐ์  ณ นครพนม
 
1. นายพงศ์จักร  ยามสุข
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสรยุทธ  สิงห์อุดร
 
1. นางสุภีลาวัลย์  ยิ้มเนียม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทร์จิรา  นาชนเขตต์
 
1. นางสุภีลาวัลย์  ยิ้มเนียม
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  เอี่ยมบัว
2. นางสาวจันทร์จิรา  นาชนเขตต์
3. เด็กชายชนาธิป  ขันทะสีมา
4. เด็กชายณัฐพงษ์  แซ่เฮ้ง
5. เด็กชายธนภาค  เวียงแก้ว
6. เด็กชายปรีชา  พรหมสว่าง
7. นายพงษ์ประสิทธิ์  จันทร์พิชัย
8. เด็กหญิงภาวิณี  จันทร์แจ่ม
9. เด็กหญิงภาวิณี  ชมภูบุตร
10. เด็กชายวุฒิชัย  เด่นดวง
11. เด็กชายสรยุทธ  สิงห์อุดร
12. นางสาวสโรชา  ขาวผ่อง
13. เด็กหญิงอาทิตยา  แจ่มใส
14. เด็กหญิงอาภาภรณ์  ระเบียบดี
15. เด็กหญิงอารีญา  นาคพันธุ์
 
1. นางสุภีลาวัลย์  ยิ้มเนียม
2. นายพงศ์จักร  ยามสุข
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทวรรณ  กิจศรีปัญญา
 
1. นางสุภีลาวัลย์  ยิ้มเนียม
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ปัทมกาพร
2. เด็กชายณวภูมิ  ชาญวิกาญจน์
3. เด็กชายณัฐภาส  จันทะเสน
4. นายพิสิษฐ์  ทองดา
5. เด็กชายภูวนนท์  ม้วนกลาง
6. นายมงคลชัย  การะภักดี
7. เด็กหญิงวรวรรณ  ยอดพรหม
8. นางสาววิลาวัลย์  โคตรบัว
9. นายศราวุทธ  จันทร์พงษ์
10. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  บุญภา
 
1. นายศรายุทธ  พุทธศรี
2. นายพิทวัส  มหาขันธ์
3. นายพงศ์จักร  ยามสุข
 
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  วรรณโนรักษ์
2. นางสาวกันตาณัฐ  ชนะจารุวัฒน์
3. นางสาวณัฐธิดา  อ่างทอง
4. นางสาวพลอยสวย  บุบผา
5. นางสาวมณีรัตน์  แซ่คู
6. นางสาวมาริสา  เกษมสุข
7. นางสาวสิริยากร  แช่มเงิน
8. นางสาวสุทธิดา  แก้ววิลัย
 
1. นางอาภรณ์  พุทธศรี
2. นายกิตติพิชญ์  พวงภู่
3. นางสาวแสงระวี  อนุกูล
4. นางสาวศิริพร  โตเจริญ
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  วรรณโนรักษ์
2. นางสาวณัฐธิดา  อ่างทอง
3. นางสาวพลอยสวย  บุบผา
4. นางสาวมาริสา  เกษมสุข
5. นางสาวสิริยากร  แช่มเงิน
6. นางสาวสุทธิดา  แก้ววิลัย
 
1. นางอาภรณ์  พุทธศรี
2. นายกิตติพิชญ์  พวงภู่
3. นางสาวแสงระวี  อนุกูล
4. นางสาวศิริพร  โตเจริญ
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 84.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงธัญชนก  ภิรมณ์ชาติ
 
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายก่อพงศ์  การระเกด
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์  นนทะวงศ์
3. เด็กชายอิศวะ  ผาแดง
 
1. นางพัชราภรณ์  นิรมล
2. นางสาวรัตนาวรรณ  ภูทวี
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกนกพล  ทิพย์ประเสริฐ
2. นางสาวอัญชนา  โตแจ้ง
3. นางสาวโยษิตา  จำนงค์สังข์
 
1. นางพัชราภรณ์  นิรมล
2. นางสาวรัตนาวรรณ  ภูทวี
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสวงสุข
2. เด็กหญิงณัฐวดี  รักพร้า
 
1. นางสาวอุมาพร  รักศรี
2. นายสาโรช  คุ้มครอง
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทกานต์  อุดม
2. เด็กหญิงระลินทิพย์  พรมทอง
 
1. นางสาวอุมาพร  รักศรี
2. นางสาวพัณนิดา  นาแซง
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงษ์ศักดิ์  พระศรี
2. นางสาววิภาดา  อ่องคำ
 
1. นางสาวอุมาพร  รักศรี
2. นางสาวสมพร  พุทธสถาพร
 
45 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนรากร  เทืองผล
2. นายยุรนันท์  เจริญองอาจ
3. นายศุภณัฐ  ดิสกุล
 
1. นางดวงกมล  เดชทวิสุทธิ์
2. นางสาวพัณนิดา  นาแซง
 
46 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  พรไธสง
2. เด็กชายนันธกรณ์  ศรีพระจันทร์
3. เด็กชายพิชญุตม์  อาหะหมัด
 
1. นางสาวบุษณีมาศ  นิสาธรณ์
2. นางสาวสุธินันท์  เป้าเพ็ชร
 
47 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยาวดี  เหล่ามงคล
2. นางสาวขนิษฐา  คำศรี
3. นางสาวอารียา  เอื้ออารีย์
 
1. นางสาวบุษณีมาศ  นิสาธรณ์
2. นางสาวกฤษณา  เหล่าเทพ
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวณัฐฐิยา  แผนสมบูรณ์
2. นางสาวดลธร  คอนวิมาน
3. นางสาววีรินทร์  พิมพิลา
 
1. นายจักรวาล  โพธิสาร
2. นายอาทิตย์  กินีสี
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทวรรณ  กิจศรีปัญญา
2. นางสาวพิชชานันท์  ผลโชค
3. นางสาวรุ่งทิวา  นาอุดม
 
1. นางเสาวนีย์  หิรัญวัฒน์
2. นางสาวสุธินันท์  เป้าเพ็ชร
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พรมพุทธา
2. เด็กหญิงสุรัสสวดี  ซิ้มเจริญ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ปากดี
 
1. นางพรรณิภา  ศุระศรางค์
2. นางสุภาพร  เหล่าวนิชชานนท์
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐณิชา  มิ่งขวัญ
2. นางสาวนริศรา  สุริวงษ์
3. นางสาวภัทราภรณ์  โคตรมงคล
 
1. นางพรรณิภา  ศุระศรางค์
2. นางสุภาพร  เหล่าวนิชชานนท์
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธันยพร  เทียนพิมาย
2. นายภูริภัทร  พลเดช
3. นายอิงครัต  ฝันดี
 
1. นางเสาวนีย์  หิรัญวัฒน์
2. นางประภาพร  ขันสุวรรณ