สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันติดรุณ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายอธิน  บินมาหะมะ
 
1. นางนฤมล  วรหวัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงอิสรีย์  เรวรรณ
 
1. นางนฤมล  วรหวัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงมนทิรา  วงษ์ทองแท้
2. เด็กหญิงลัยลา  แสงวิมาน
3. เด็กหญิงวศินี  โสรินทร์
 
1. นางนฤมล  วรหวัง
2. นางสาวฟาติมา  ปรียากร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายนะวาวีย์  สว่างตระกูล
2. เด็กชายบุคอรีย์  แลแวแม
 
1. นางสาวฟาติมา  ปรียากร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงฟารีดา  สุขวิทยา
 
1. นายเอราวัต  ปานเกษม