สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันติดรุณ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 70.33 เงิน 13 1. เด็กหญิงอนิสรา  ช่อระชู
 
1. นางนฤมล  วรหวัง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73.67 เงิน 9 1. เด็กหญิงนาตาลี  ปาทาน
 
1. นายเอราวัต  ปานเกษม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายอมัดซากีย์  พึ่งและ
 
1. นายเอราวัต  ปานเกษม