สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 54.66 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงรุจิรา  ผ่องโสภา
 
1. นางสาวดวงรัตน์  จุ้ยศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 9 1. นางสาวสุจินทรา  ขันแก้ว
 
1. นางสาวดวงรัตน์  จุ้ยศริ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงเนตรชนก  สมใจ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  พุทธานุ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวชนัญชิดา  เจริญทรัพย์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  พุทธานุ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพัณณิตา  รักษ์หิรัญ
 
1. นางสาวปัญจพร  ทาทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวสุพรรณิการ์  ปิ่นขุนทด
 
1. นายณัฐดนัย  ศรีทะบาล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.67 ทอง 5 1. เด็กชายเจษฎา  ฤกษ์คฤหนาวิน
 
1. นายทศพร  สมวงศ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุภาพร  จ้อยชดช้อย
 
1. นายทศพร  สมวงศ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัญ  แพงทอง
2. เด็กหญิงปัทมา  บัวทิม
3. เด็กหญิงพิจิตรา  สมานทอง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  พุทธานุ
2. นางสาวภรนิพา  คำประภา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐชา  ศรีโยหะ
2. นางสาวณัฐธิดา  เพียรทอง
3. นางสาวเปมิกา  พึ่งเขื่อนขันต์
 
1. นางสาวดุจดาว  ประทุมมา
2. นายทศพร  สมวงศ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  สมมิตร์
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ภู่มะณี
 
1. นางสาวดุจดาว  ประทุมมา
2. นางสาวสุพรรณี  ยิ่งนอก
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพุทธิดา  กล้ากสิกิจ
2. นางสาวแก้วขันหมาก  ศิริรัตน์วัฒนากุล
 
1. นางสาวณัฐทยา  เจริญวงษ์
2. นายณัฐดนัย  ศรีทะบาล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงวนัชพร  บุญสุข
 
1. นางสาวดวงสมร  ดอนจันไพร
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอิสระ  เกิดพระ
 
1. นายเอกพจน์  ชาวบ้านกร่าง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัสน์นันท์  วรรณพงษ์
2. เด็กหญิงศุภธิดา  ดวงพระทัย
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ทองคำใส
 
1. นางสาวบัวตอง  ดาทอง
2. นางสาวชนนี  ศรีชัยวาลย์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิณณวัตร  ทับจันทร์
2. นางสาวรินรดา  บุญมี
3. นายศรัญยู  อินสว่าง
 
1. นางสาวกัญยาภรณ์  กิ่งไทร
2. นายประสิทธิ์  หะขุนทด
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 6 1. นายบุณยพัต  แก้วมณีชัย
2. นางสาวสโรชา  มณีลอย
 
1. นางสาวรพีพร  ขาวหอม
2. นางสาวเมทินี  เงางาม
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสันติภาพ  เพ็งเภา
 
1. นางสาวสุภาพร  สิทธิมงคล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 8 1. นางสาวธนพร  นาควรเชฏฐ์
 
1. นางสาวจีระนันท์  ทั่งถิน
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  พันธ์เรือง
2. เด็กหญิงปวริศา  ป้อมบุญ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีพุ่มบาง
 
1. นางสาวศิริกานต์  ศิริป้อ
2. นางสาวพิมพิกา  เกมาหะยูง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายกิตติกรณ์  ขันคำ
2. นายจิรวัฒน์  สายเนตร
3. นางสาวชนัญชิตา  เจริญทรัพย์
 
1. นางสาวกาญจนา  ชีวะประมง
2. นางสาววรรณวิสา  ศิริภักดิ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภูพานใหญ่
2. เด็กชายณฐกร  หมื่นพันธ์ชู
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำภีระ
 
1. นางสาวิตรี  บุญนุกูล
2. นางสาววัลลภา  ทรวงโพธิ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.33 ทอง 5 1. นางสาวบูรณา  คงฤทธิ์
2. นางสาวพัชรินทร์  โคมบุรี
3. นางสาวอารยา  หนูทอง
 
1. นางสาวประภาพร  บรมฤทธิ์
2. นางสาวเมทินี  รำพึงสุข
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุจิรา  ผ่องสุภา
2. เด็กชายวัชรพล  ภู่ทรัพย์สิน
 
1. นายธรรมนูญ  ยอดพุดซา
2. นางสาวพุทธิพิรุฬห์  ดลประสิทธิ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภัทรพล  เพ็งสว่าง
2. นายสัญชัย  แจ้งแสงฟ้า
 
1. นางสาวละมัย  บุญช่วย
2. นางสาวรัตติภรณ์  ชำนาญ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนาธิป  เสียงแจ่มใส
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  นิ่มมา
 
1. นางสาวอรพรรณ  นวลจันทร์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80.97 ทอง 4 1. เด็กชายคงกะพัน  พรมสะวะนา
2. เด็กชายณัฐกานต์  พรมกล้า
 
1. นางสาวสุรัตวดี  แสงนิล
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  พยัคฆ์เสน
2. เด็กหญิงอิศริยา  ภูลสวัสดิ์
 
1. นางวิชชุดา  พรมสุบรรณ์
2. นางสาวสรัญญา  บุญมาก
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นายภราดร  โตประดิษฐ์
2. นางสาวสุณิสา  ภูมิศรีจันทร์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ยินดีชาติ
2. นางสาวสุทธิรา  ศิริรัตน์วัฒนากุล
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวนภัสวรรณ  ทัศน์เจริญ
2. นางสาวอวยพร  เผ่าสอน
 
1. นายพงศกร  โมงขุนทด
2. นายสุกัลย์  บริรักษ์ฉัตรชัย
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 71.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภาคโภคี
 
1. นายจักพันธ์  พลอยบุศย์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76.33 เงิน 5 1. นางสาวบุณยาพร  ยศกลาง
 
1. นายวิทยา  สุวรรณคีรี
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงมุทิตา  นุวงษ์ศรี
 
1. นายวิทยา  สุวรรณคีรี
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิรินทร์  ศรีบุระ
 
1. นายวิทยา  สุวรรณคีรี
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  ภาคโภคี
 
1. นายจักรพันธ์  พลอยบุศย์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุปรียา  บุญตั้ง
 
1. นายวิทยา  สุวรรณคีรี
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร์  ชูชิต
 
1. นางวิไลวรรณ  คชาวงษ์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายดิศรณ์  จำปาทอง
 
1. นายวิทยา  สุวรรณคีรี
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบีนะ  ภักวีรยา
2. เด็กหญิงมีลา  ภักวีรยา
 
1. นางวิไลวรรณ  คชาวงษ์
2. นายวิทยา  สุวรรณคีรี
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายลิขิต  ทองรัตน์
 
1. นายวิทยา  สุวรรณคีรี
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสหรัฐ  ลิลินทบูรณ์
 
1. นายวิทยา  สุวรรณคีรี
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิตรเทพ  สร้อยปิ่น
2. เด็กชายรัชชานนท์  เจริญโห้
 
1. นายวิทยา  สุวรรณคีรี
2. นางวิไลวรรณ  คชาวงษ์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนินทร์  ศรีนาค
2. นายวัชรากร  อินทชัย
3. นายอภิสิทธิ์  นาคจู
 
1. นายวิทยา  สุวรรณคีรี
2. นางวิไลวรรณ  คชาวงษ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศุภกิตติ์  หวานเอี่ยม
 
1. นายอานนท์  กาณจนโพธิ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษดา  โพธิ์ปัทมะ
 
1. นายอานนท์  กาณจนโพธิ์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนราธิป  เพียรทอง
 
1. นายอานนท์  กาณจนโพธิ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนวินดา  โพธิ์มีศรี
 
1. นายอานนท์  กาณจนโพธิ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 -1 - 1. นายกฤษดา  โพธิ์ปัทมะ
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  นิลแป้น
3. นายกิจจาณัฐ  เปี่ยมสวัสดิ์
4. เด็กชายติณนภพ  พึ่งพิบูลย์
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พูลสวัสดิ์
6. เด็กชายนราธิป  เพียรทอง
7. เด็กหญิงนวินดา  โพธิ์มีศรี
8. เด็กหญิงบัญฑิตา  คงเกษม
9. เด็กหญิงพรรณิภา  แซ่ลิ้ม
10. เด็กชายพีระพัฒน์  ศรีคล้าย
11. เด็กหญิงมงคลรัตน์  วรวงศ์กิ่ง
12. เด็กชายวรรณชนะ  ทรัพย์สอน
13. เด็กชายวัชรินทร์  ดาริ
14. เด็กหญิงวิชิตา  รอดบุญ
15. เด็กหญิงศิริรัตน์  ติระบาล
16. เด็กชายศุภกิตติ์  หวานเอี่ยม
17. เด็กหญิงสุทธิดา  แกรกกลางดอน
18. เด็กหญิงสุพรรณิชา  บุษหมั่น
19. เด็กชายอนุวัตร  อาจจั่นแก้ว
20. เด็กชายเจษฎา  ฤกษ์คฤหนาวิน
 
1. นายอานนท์  กาณจนโพธิ์
2. นางสาวหทัยรัตน์  บุญมา
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายถนัดกิจ  อนุกูลศักดิ์
2. เด็กชายภูสิษฐ์  คุ้มภู
3. เด็กหญิงวารินทร  วังคะวิง
4. เด็กชายวีระวัฒน์  จำรูญสาย
5. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  น้อยเจริญ
6. เด็กชายศุภอรรถ  ฤกษ์ถนอม
 
1. นายอานนท์  พิบูลพงศ์พันธ์
2. นายนายจักษพัฒณ์  อันเพ็ชรดี
3. นายนายวัชรกร  เผื่อนโชติ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยวัฒน์  ทองคำ
2. นายณัฐพล  ปัสสาโก
3. นายธณัฏฐพงษ์  เพ็งสวรรค์
4. นายธนโชติ  งามพรม
5. นางสาวศศิธร  หอกุล
6. นายเจษฎา  มาตเลิง
 
1. นายอานนท์  พิบูลพงศ์พันธ์
2. นายจักษพัฒณ์  อันเพ็ชรดี
3. นายวัชรกร  เผื่อนโชติ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายหนึ่งบุรุษ  เพชรสำรวล
 
1. นายวัชรกร  เผื่อนโชติ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุภาพร  จ้อยชดช้อย
 
1. นายวัชรกร  เผื่อนโชติ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวารินทร  วังคะวิง
 
1. นายวัชรกร  เผื่อนโชติ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัญช์ลีนา  ตรีกูล
 
1. นายวัชรกร  เผื่อนโชติ
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  เพชรแจ่ม
2. นายจักรินทร์  ทะสุรินทร์
3. นายชานนท์  พรมมาหล้า
4. นายณัฐพงศ์  นามบุตร
5. นายณัฐวุฒิ  นิ่มเนียม
6. นางสาวปาริฉัตร  หนุนภักดี
7. นางสาวยุภาวดี  เม่นสุข
8. นางสาวสินีนาถ  กักจตุรัส
9. นางสาวสุมนา  กิตติกูลไพศาล
10. นายอนุสรณ์  ทองเล็ก
 
1. นายวชิระ  สุ่ยวงษ์
2. นางสาวหทัยรัตน์  บุญมา
3. นางสาวปนิตา  สิงหนสาย
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทักษพร  กรุดสัมพันธ์
2. นางสาวธัญวรักษ์   สามารถ
3. เด็กหญิงพิรดา  ฤทธิมาหา
4. เด็กหญิงมัชฌิมา  สะอาดอุบล
5. เด็กหญิงสุริยากานต์  บุตรโคตร
6. เด็กหญิงอทิตยา    จิตรตะโสภะโน
 
1. นางสาวสุชญา  พวงศรี
2. นางสาววลินดา  เนียมพันธ์
3. นางสาวหทัยรัตน์  บุญมา
4. นายวชิระ  สุ่ยวงษ์
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปาริฉัตร  หนุนภักดี
2. นางสาวศุภริตา  ภู่ทอง
3. นางสาวสมชิตา  แซ่โล้
4. นางสาวสินีนาถ  กักจตุรัส
5. นางสาวสุมนา  กิตติกูลไพศาล
6. นางสาวอรญา  มาเอี่ยม
 
1. นางสาวปนิตา  สิงหนสาย
2. นางสาวหทัยรัตน์  บุญมา
3. นายวชิระ  สุ่ยวงษ์
4. นางสาวสุชญา  พวงศรี
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงทักษพร  กรุดสัมพันธ์
2. นางสาวธัญวรักษ์   สามารถ
3. เด็กหญิงมัชฌิมา  สะอาดอุบล
4. เด็กหญิงสุริยากานต์  บุตรโคตร
5. เด็กหญิงอทิตยา  จิตรตะโสภะโน
6. เด็กหญิงอภิชญา  เป้าสูงเนิน
 
1. นางสาววลินดา  เนียมพันธ์
2. นายวชิระ  สุ่ยวงษ์
3. นางสาวหทัยรัตน์  บุญมา
4. นางสาวปนิตา  สิงหนสาย
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญฤดี  เพชรแจ่ม
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  ส้มสุด
3. นางสาวธนพร  จันทร
4. นางสาวปาริฉัตร  หนุนภักดี
5. นางสาวยุภาวดี  เม่นสุข
6. นางสาวศุภริตา  ภู่ทอง
7. นางสาวสมชิตา  แซ่โล้
8. นางสาวสินีนาถ  กักจตุรัส
9. นางสาวสุมนา  กิตติกูลไพศาล
 
1. นายวชิระ  สุ่ยวงษ์
2. นางสาวปนิตา  สิงหนสาย
3. นางสาวหทัยรัตน์  บุญมา
4. นางสาวสุชญา  พวงศรี
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงกชกร  แก้วมณี
2. เด็กหญิงกมลชนก  ภาคโภคี
3. เด็กหญิงศรัญญา  ทองไพยุทธ
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีนาค
2. นางสาวเขมิกา  สมบุญวงศ์ศิริ
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77.2 เงิน 6 1. เด็กชายสุขสันต์  ขวัญเพ็ชร
2. เด็กชายเจษฎา  สากลยุทธ
 
1. นางสาวจิราพร  อ่อนแล
2. นางสาวคุณัญญา  โคตรประทุม
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายวรากร  นามขันธ์
2. เด็กชายสราวุฒิ  แก้วสุพรรณ
 
1. นางสาวคุณัญญา  โคตรประทุม
2. นายอมรเทพ  ทาประโคน
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75.67 เงิน 5 1. นายก้องภพ  เสมาชัย
2. นายนพวิชญ์  เจริญทวีทรัพย์
 
1. นางสาวคุณัญญา  โคตรประทุม
2. นางสาวจิราพร  อ่อนแล
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายดนุชกร  รักชื่น
2. เด็กชายวราเทพ  ศรีวงศ์ราช
 
1. นายรัฐชา  รัตนวรรณ์
2. นายอมรเทพ  ทาประโคน
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจุลจักร  กันธวัง
2. เด็กชายอธิพงษ ์  ปลัดศรี
 
1. นายรัฐชา  รัตนวรรณ์
2. นางสาวจิราพร  อ่อนแล
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 63.25 ทองแดง 14 1. นายปรเมศวร์  ภักตร์กระจ่าง
2. นางสาวเกษกานดา  ยมภา
 
1. นางสาวคุณัญญา  โคตรประทุม
2. นายอมรเทพ  ทาประโคน
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71.33 เงิน 5 1. นายธนากร  ยังน้อย
2. นายวุฒิวัฒน์  เพิ่มศิริกวินกุล
 
1. นายอมรเทพ  ทาประโคน
2. นายรัฐชา  รัตนวรรณ์
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63.6 ทองแดง 16 1. นายศราวุฒิ  หล่อเงิน
2. นางสาวสโรชา  รอบคอบ
 
1. นางสาวคุณัญญา  โคตรประทุม
2. นายจาตุรนต์  เจริญสุข
 
69 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภาธร  จูชูเกตุ
2. เด็กหญิงสุภัทรา  อรุณสุข
3. เด็กชายเชาวภัทร์  ดลสุภา
 
1. นายจาตุรนต์  เจริญสุข
2. นางสาวจิราพร  อ่อนแล
 
70 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤต  จรุงชัยฤทธิกุล
2. นายกิติกร  เผ่าพันธุ์
3. นายนิติภูมิ  คล้ายเนียม
 
1. นายจาตุรนต์  เจริญสุข
2. นายอมรเทพ  ทาประโคน
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงธนกาญจน์  กวางแก้ว
2. เด็กหญิงนุศรา  เจือบัวขาว
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์  สิทธิ์สูงเนิน
 
1. นายอติชาติ  แย้มทับทิม
2. นายวิทวัส  จิตอารีย์
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวธิดารัตน์  นุชนาฎ
2. นางสาวนฤพร  ภูมิประภาส
3. นางสาวไพรรินทร์  จันทร์สนิท
 
1. นายอติชาติ  แย้มทับทิม
2. นายวิทวัส  จิตอารีย์
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจรรยพร  รักยุทธ์
2. นางสาวธมลวรรณ  สุขแก้ว
3. นางสาวสุชาดา  ทังสุนันทน์
 
1. นางนภัค  เยี่ยมสมุทร
2. นายวิทวัส  จิตอารีย์