สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 54.66 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงรุจิรา  ผ่องโสภา
 
1. นางสาวดวงรัตน์  จุ้ยศิริ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงวนัชพร  บุญสุข
 
1. นางสาวดวงสมร  ดอนจันไพร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 6 1. นายบุณยพัต  แก้วมณีชัย
2. นางสาวสโรชา  มณีลอย
 
1. นางสาวรพีพร  ขาวหอม
2. นางสาวเมทินี  เงางาม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสันติภาพ  เพ็งเภา
 
1. นางสาวสุภาพร  สิทธิมงคล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 8 1. นางสาวธนพร  นาควรเชฏฐ์
 
1. นางสาวจีระนันท์  ทั่งถิน