สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวชนัญชิดา  เจริญทรัพย์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  พุทธานุ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพัณณิตา  รักษ์หิรัญ
 
1. นางสาวปัญจพร  ทาทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  พันธ์เรือง
2. เด็กหญิงปวริศา  ป้อมบุญ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีพุ่มบาง
 
1. นางสาวศิริกานต์  ศิริป้อ
2. นางสาวพิมพิกา  เกมาหะยูง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวนภัสวรรณ  ทัศน์เจริญ
2. นางสาวอวยพร  เผ่าสอน
 
1. นายพงศกร  โมงขุนทด
2. นายสุกัลย์  บริรักษ์ฉัตรชัย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงมุทิตา  นุวงษ์ศรี
 
1. นายวิทยา  สุวรรณคีรี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิตรเทพ  สร้อยปิ่น
2. เด็กชายรัชชานนท์  เจริญโห้
 
1. นายวิทยา  สุวรรณคีรี
2. นางวิไลวรรณ  คชาวงษ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 63.25 ทองแดง 14 1. นายปรเมศวร์  ภักตร์กระจ่าง
2. นางสาวเกษกานดา  ยมภา
 
1. นางสาวคุณัญญา  โคตรประทุม
2. นายอมรเทพ  ทาประโคน
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63.6 ทองแดง 16 1. นายศราวุฒิ  หล่อเงิน
2. นางสาวสโรชา  รอบคอบ
 
1. นางสาวคุณัญญา  โคตรประทุม
2. นายจาตุรนต์  เจริญสุข
 
9 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤต  จรุงชัยฤทธิกุล
2. นายกิติกร  เผ่าพันธุ์
3. นายนิติภูมิ  คล้ายเนียม
 
1. นายจาตุรนต์  เจริญสุข
2. นายอมรเทพ  ทาประโคน