สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงเนตรชนก  สมใจ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  พุทธานุ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวสุพรรณิการ์  ปิ่นขุนทด
 
1. นายณัฐดนัย  ศรีทะบาล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอิสระ  เกิดพระ
 
1. นายเอกพจน์  ชาวบ้านกร่าง
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัสน์นันท์  วรรณพงษ์
2. เด็กหญิงศุภธิดา  ดวงพระทัย
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ทองคำใส
 
1. นางสาวบัวตอง  ดาทอง
2. นางสาวชนนี  ศรีชัยวาลย์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นายภราดร  โตประดิษฐ์
2. นางสาวสุณิสา  ภูมิศรีจันทร์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ยินดีชาติ
2. นางสาวสุทธิรา  ศิริรัตน์วัฒนากุล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 71.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภาคโภคี
 
1. นายจักพันธ์  พลอยบุศย์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76.33 เงิน 5 1. นางสาวบุณยาพร  ยศกลาง
 
1. นายวิทยา  สุวรรณคีรี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบีนะ  ภักวีรยา
2. เด็กหญิงมีลา  ภักวีรยา
 
1. นางวิไลวรรณ  คชาวงษ์
2. นายวิทยา  สุวรรณคีรี
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทักษพร  กรุดสัมพันธ์
2. นางสาวธัญวรักษ์   สามารถ
3. เด็กหญิงพิรดา  ฤทธิมาหา
4. เด็กหญิงมัชฌิมา  สะอาดอุบล
5. เด็กหญิงสุริยากานต์  บุตรโคตร
6. เด็กหญิงอทิตยา    จิตรตะโสภะโน
 
1. นางสาวสุชญา  พวงศรี
2. นางสาววลินดา  เนียมพันธ์
3. นางสาวหทัยรัตน์  บุญมา
4. นายวชิระ  สุ่ยวงษ์
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงทักษพร  กรุดสัมพันธ์
2. นางสาวธัญวรักษ์   สามารถ
3. เด็กหญิงมัชฌิมา  สะอาดอุบล
4. เด็กหญิงสุริยากานต์  บุตรโคตร
5. เด็กหญิงอทิตยา  จิตรตะโสภะโน
6. เด็กหญิงอภิชญา  เป้าสูงเนิน
 
1. นางสาววลินดา  เนียมพันธ์
2. นายวชิระ  สุ่ยวงษ์
3. นางสาวหทัยรัตน์  บุญมา
4. นางสาวปนิตา  สิงหนสาย
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77.2 เงิน 6 1. เด็กชายสุขสันต์  ขวัญเพ็ชร
2. เด็กชายเจษฎา  สากลยุทธ
 
1. นางสาวจิราพร  อ่อนแล
2. นางสาวคุณัญญา  โคตรประทุม
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายวรากร  นามขันธ์
2. เด็กชายสราวุฒิ  แก้วสุพรรณ
 
1. นางสาวคุณัญญา  โคตรประทุม
2. นายอมรเทพ  ทาประโคน
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75.67 เงิน 5 1. นายก้องภพ  เสมาชัย
2. นายนพวิชญ์  เจริญทวีทรัพย์
 
1. นางสาวคุณัญญา  โคตรประทุม
2. นางสาวจิราพร  อ่อนแล
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายดนุชกร  รักชื่น
2. เด็กชายวราเทพ  ศรีวงศ์ราช
 
1. นายรัฐชา  รัตนวรรณ์
2. นายอมรเทพ  ทาประโคน
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71.33 เงิน 5 1. นายธนากร  ยังน้อย
2. นายวุฒิวัฒน์  เพิ่มศิริกวินกุล
 
1. นายอมรเทพ  ทาประโคน
2. นายรัฐชา  รัตนวรรณ์
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภาธร  จูชูเกตุ
2. เด็กหญิงสุภัทรา  อรุณสุข
3. เด็กชายเชาวภัทร์  ดลสุภา
 
1. นายจาตุรนต์  เจริญสุข
2. นางสาวจิราพร  อ่อนแล