สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 9 1. นางสาวสุจินทรา  ขันแก้ว
 
1. นางสาวดวงรัตน์  จุ้ยศริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.67 ทอง 5 1. เด็กชายเจษฎา  ฤกษ์คฤหนาวิน
 
1. นายทศพร  สมวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุภาพร  จ้อยชดช้อย
 
1. นายทศพร  สมวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัญ  แพงทอง
2. เด็กหญิงปัทมา  บัวทิม
3. เด็กหญิงพิจิตรา  สมานทอง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  พุทธานุ
2. นางสาวภรนิพา  คำประภา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐชา  ศรีโยหะ
2. นางสาวณัฐธิดา  เพียรทอง
3. นางสาวเปมิกา  พึ่งเขื่อนขันต์
 
1. นางสาวดุจดาว  ประทุมมา
2. นายทศพร  สมวงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพุทธิดา  กล้ากสิกิจ
2. นางสาวแก้วขันหมาก  ศิริรัตน์วัฒนากุล
 
1. นางสาวณัฐทยา  เจริญวงษ์
2. นายณัฐดนัย  ศรีทะบาล