สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  มุมศุข
 
1. นางกัญญา   สุขนิยม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวธีรนุช  ฐานพรม
 
1. นางกัญญา   สุขนิยม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวพิมพร  อภิฒนาทร
 
1. นางกัญญา   สุขนิยม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สุขเสนา
2. เด็กหญิงสิริมา  สรายทอง
3. เด็กชายอุกฤษฎ์  ผลานิสงค์
 
1. นางกัญญา   สุขนิยม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัชรพร  ยอแซ
2. เด็กชายสิทธินนท์  เกตุสุวรรณ
 
1. นางกัญญา   สุขนิยม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงซาเวร่า  อะวัน
2. เด็กหญิงธีรนุช  ฐานพรม
3. เด็กหญิงพิมพร  อภิวัฒนาธร
 
1. นางสาวเกวลิน  ธนะไชย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 59.67 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงพิมพร  อภิวัฒนาทร
 
1. นางอารีวรรณ  ทองแพง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.67 เงิน 14 1. เด็กชายนิติกร  กาบิน
2. เด็กหญิงปริซนา  แก้วคำ
 
1. นางอารีวรรณ  ทองแพง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิรนวพงศ์  เทพขุนทอง
 
1. นายชัชชนินทร์  มัทกิจ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสรายุทธ  เจนสาริกรรม
 
1. นายชัชชนินทร์  มัทกิจ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สุขเสนา
2. เด็กหญิงพัชรพร  ยอแซ
3. เด็กหญิงสิริมา  สรายทอง
 
1. นางสาวเกศรินทร์  สว่างศรี
2. นางสาวจินดารัช  วิลาทอง
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปฏิภัทร  จันทร์สี่ทิศ
2. เด็กชายวชิรภัทร  โชติช่วง
3. เด็กชายสิทธินนท์  เกตุสุวรรณ
 
1. นางสาวจินดารัช  วิลาทอง
2. นางสาวเกศรินทร์  สว่างศรี
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปภัสสร  ปทุมศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงสวิตตา  นาคสังข์
3. เด็กหญิงเบญญากร  ทับศิริ
 
1. นางสาวเกศรินทร์  สว่างศรี
2. นางสาวจินดารัช  วิลาทอง
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงกัลยกร  ถินผักแว่น
 
1. นางสาวจันทรา  สังข์เงิน
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายชนม์สวัสดิ์  ริมสมุทรไ่ทย
 
1. นายชัชชนินทร์  มัทกิจ
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - 1. เด็กชายคุณากร  ขจัดโรคา
2. เด็กชายวรยศ  สายเจียง
 
1. นางสาวเกศรินทร์  สว่างศรี
2. นางสาวจินดารัช  วิลาทอง
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - 1. เด็กชายธันวา  คันสมาโส
2. เด็กหญิงศศิกานต์  โพธิทอง
 
1. นางสาวเกศรินทร์  สว่างศรี
2. นางสาวจินดารัช  วิลาทอง