สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 70.67 เงิน 4 1. เด็กหญิงภัครมัย  แสงอ่อน
2. เด็กหญิงมัสยา  สวัสดิ์แสน
3. เด็กหญิงลลิษา  แป้นสอน
 
1. นางสาวดวงใจ  กลับศรี
2. นางนิธิมา  สุขพิทักษ์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 71.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญาวีร์  วิยาภรณ์
2. นางสาวธีราพร  คล้ายสุบรรณ
3. นางสาวปวีณ์สุดา  สถานเมือง
 
1. นางนิธิมา  สุขพิทักษ์
2. นางสาวดวงใจ  กลับศรี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เรืองศรี
2. เด็กหญิงธัญญานุช  ธงพันสา
3. เด็กหญิงหทัยวัลลภ์  จันคต
 
1. นายมนต์มนัส  บุญชู
2. นางสาวดวงใจ  กลับศรี
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.98 ทอง 4 1. นางสาวณัฐชา  พชรสุบรรณสิริ
2. นางสาวนิศารัตน์  โสสีสุข
3. นางสาวพัณณิตา  ตรีนภามหาศักดิ์
 
1. นายมนต์มนัส  บุญชู
2. นางนิธิมา  สุขพิทักษ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 71.65 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  รุจิศาสตร์
2. เด็กหญิงภูริชญา  อนรรฆเดช
3. เด็กหญิงเนตรอัปสร  คูนำวัฒนา
 
1. นางสาวดวงใจ  กลับศรี
2. นางนิธิมา  สุขพิทักษ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นางสาวชนัญชิดา  แซ่ซู
2. นางสาวซิ่งเจีย  ใช่
3. นางสาวสุธิดา  คลังคำภา
 
1. นางนางนิธิมา  สุขพิทักษ์
2. นางสาวดวงใจ  กลับศรี