สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมิตรสิณี  กรังพาณิชย์
 
1. นางศิริมา  บุญสืบพันธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  ษมาพิสุทธิ์
 
1. นางสาวอภิญญา  สะและน้อย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรพินท์  ขำชื่น
 
1. นางสาวอภิญญา  สะและน้อย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  มีจันทร์
 
1. นางศิริมา  บุญสืบพันธุ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงธนพา  กลัดเจริญ
2. เด็กหญิงรัญชิดา  แสงอุไร
3. เด็กหญิงวนิดา  พิลากลาง
 
1. นางสาวอภิญญา  สะและน้อย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงกชกร  วงศ์ทิพย์
2. เด็กหญิงสาริศา  แก้วละมุน
 
1. นางศิริมา  บุญสืบพันธุ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงรุ่งนิรันดร์  แจ้งสันเทียะ
 
1. นางสาวนิตติยา  ศรีบูรพา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ช้างขวัญยืน
2. เด็กหญิงสิรินดา  หัสชู
 
1. นางสาวนิตติยา  ศรีบูรพา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายนพอนันต์  จิรกุลเรืองอรุณ
 
1. นางสุวรรณา  โพธิ์บัณฑิตย์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายรัฐพล  โลทะกะ
2. เด็กหญิงสิริกร  แก้วละมุน
3. เด็กหญิงเจณิชตา  เจริญชัยดี
 
1. นางสาวสุกัญญา  ไกยะฝ่าย
2. นายรัฐวรินทร์  ชุ่มอุระ
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กชายชัยชาญ  ภู่พงษ์สิน
2. เด็กชายอรรถพร  เสื่อเดช
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  โพธิสาร
 
1. นางสาวสุกัญญา  ไกยะฝ่าย
2. นายรัฐวรินทร์  ชุ่มอุระ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐฐิญา  บัวไข
2. เด็กหญิงธนพา  กลัดเจริญ
3. เด็กหญิงมริษา  สุขไทย
4. เด็กหญิงรัญชิดา  แสงอุไร
5. เด็กหญิงวนิดา  พิลากลาง
 
1. นางสาวภคอร  เมืองนุช
2. นางสาวกัลยา  ชื่นสำราญ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐพร  พันธน้อย
2. เด็กชายทักษิณ  แซ่เตียว
 
1. นางบังอร  ศรีพุ่มบาง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แก้วกุ่ม
2. เด็กหญิงกรรณิกา  ตั้งเซียน
3. เด็กหญิงกฤรษร  สมประดิษฐ์
4. เด็กหญิงฉัตรตรีญา  มีเสมอ
5. เด็กหญิงชนม์นิภา  ขันอาษา
6. เด็กชายชลธิศ  ครุฑธาโรจน์
7. เด็กชายณัฐวัฒน์  บัวไข
8. เด็กชายนิรุจ  ซ่อนกลิ่น
9. เด็กชายบัณฑิต  ศรีสมบัติ
10. เด็กหญิงบุลพร  นพชำนาญ
11. เด็กหญิงปรายฟ้า  บุญพิมาย
12. เด็กชายปิยะ  สโมสร
13. เด็กชายพรภวิษย์  วงศ์เลิศภักดี
14. เด็กหญิงพรหมพร  ดวงแก้ว
15. เด็กหญิงพิชญา  คชศิลา
16. เด็กหญิงพิราอร  แซ่ลิ้ม
17. เด็กหญิงภัทรวดี  พูนสวัสดิ์
18. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ดวงรัศมี
19. เด็กชายอรรถพร  เสือเดช
20. เด็กชายอานนท์  ดวงดารา
21. เด็กหญิงแพรวา  สุมาลี
 
1. นายจักรพันธ์  พัฒน์สีทอง
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนัญกาญจน์  นัฐเศรษฐสิริ
2. เด็กหญิงทิภาภรณ์  อ่ำแก้ว
3. เด็กหญิงปานวาด  มะหา
 
1. นางศิริมา  บุญสืบพันธุ์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.32 ทอง 7 1. เด็กหญิงพัชริดา  กฤษณะรังสรรค์
2. เด็กหญิงมริษา  สุขไทย
3. เด็กหญิงอารียา  พวงจินดา
 
1. นางสาวมธุรส  เห่งนาเลน
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนาพร  ทองจำนงค์
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ปุ่นจ้อย
3. เด็กหญิงศุภัสรา  ศรชัย
 
1. นางนุชนารถ  ศรีสัจจะ