สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงธนพา  กลัดเจริญ
2. เด็กหญิงรัญชิดา  แสงอุไร
3. เด็กหญิงวนิดา  พิลากลาง
 
1. นางสาวอภิญญา  สะและน้อย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ช้างขวัญยืน
2. เด็กหญิงสิรินดา  หัสชู
 
1. นางสาวนิตติยา  ศรีบูรพา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายรัฐพล  โลทะกะ
2. เด็กหญิงสิริกร  แก้วละมุน
3. เด็กหญิงเจณิชตา  เจริญชัยดี
 
1. นางสาวสุกัญญา  ไกยะฝ่าย
2. นายรัฐวรินทร์  ชุ่มอุระ