สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  ษมาพิสุทธิ์
 
1. นางสาวอภิญญา  สะและน้อย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐฐิญา  บัวไข
2. เด็กหญิงธนพา  กลัดเจริญ
3. เด็กหญิงมริษา  สุขไทย
4. เด็กหญิงรัญชิดา  แสงอุไร
5. เด็กหญิงวนิดา  พิลากลาง
 
1. นางสาวภคอร  เมืองนุช
2. นางสาวกัลยา  ชื่นสำราญ