สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอาษาวิทยา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  หอมตะโก
 
1. นางวนิดา  ทรงเจริญสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงอิสราภรณ์  สวนต่าย
 
1. นางวนิดา  ทรงเจริญสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกุลฑีรา  เส็งชุนวรพงษ์
2. เด็กหญิงปารีญา  ป้องกันภัย
3. เด็กหญิงอพัชชา  จวบความสุข
 
1. นางวนิดา  ทรงเจริญสุข
2. นางชนิดา  นนตะพันธ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายพีรภัทธ์  ดวงจันทร์
2. เด็กชายมงคลทศพล  เล็ดลอด
 
1. นายกลยุทธ  อุทโท
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายคมสัน  ทัศนา
 
1. นายวิทยา  เปลี่ยนศรี
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 63.3 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีงาม
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขาวมาก
3. เด็กหญิงอินทิรา  รวมทรัพย์
 
1. นางปาริชาติ  อังคณาเอมอร