สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอาษาวิทยา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ทิอุด
 
1. นางวนิดา  ทรงเจริญสุข
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายธนพล  เชื้อวงศ์
2. เด็กชายรัญชน์  เลิศจิตธำรง
 
1. นายสุนทร  ชื่นพลี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.01 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยธวัช  แสงสิงห์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พุฒภา
3. เด็กหญิงสิริยาดา  เกิดแก้ว
 
1. นางปาริชาติ  อังคณาเอมอร
2. นายสุรัตน์  วิศิษฎานนท์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.32 ทอง 6 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  วุฒิยิ่งยง
2. เด็กชายศิวพร  ภาลีขันธ์
3. เด็กชายศิวพร  ภาลีขันธ์
4. เด็กหญิงสโรชา  วุฒิยิ่งยง
 
1. นายปรีชาวุฒิ  หิรัญเพิ่ม
2. นางปาริชาติ  อังคณาเอมอร
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พิมพ์จันทร์
2. เด็กหญิงสมิตานัน  ขำอิน
3. เด็กหญิงอารียา  เซ็นพานิช
 
1. นางปาริชาติ  อังคณาเอมอร