สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศพล  พงศาวกุล
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  โพธิบัติ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพันธ์ศร  อดิศรพันธ์กุล
 
1. นายทองพูน  โพธิสาร
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติภพ  เอื้อวงศ์ตระกูล
2. เด็กชายชลันธร  ลิ้มสีโล
3. เด็กชายปวีณ์กร  ไพบูลย์กิจโกศล
 
1. นายชัยวัฒน์  คำมนตรี
2. นางสุดปิติ  กูระเสถียร
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูริศ  โสภณยศวัฒน์
2. เด็กชายอนุกูล  ณ นคร
3. เด็กชายอานุภาพ  แสงจันทร์
 
1. นายรณฤทธิ์  กิตติกรสกุล
2. นายพงษ์พิทักษ์  กันหาพันธ์ุ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายชยณัฏฒ์  กมลเดชเดชา
 
1. นายรณฤทธิ์  กิตติกรสกุล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 8 1. นายณัฐสิทธ  ตั้งประสิทธิโชค
 
1. นางสาววิกันดา  สิระปาณิชาติ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยณัฏฒ์  กมลเดชเดชา
2. เด็กชายสิรภพ  บุญกิจกุลธัช
3. เด็กชายสิรวิชญ์  พงศ์นคินทร์
 
1. นางอำภาพร  จำปาเรือง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.5 เงิน 6 1. นายฐิติภัทร  จุงรุ่งเรือง
2. เด็กชายนายคเชนทร์  ธรรมมาสถิตย์กุล
3. เด็กชายนายธนาดุล  สมบูรณ์วงศ์
 
1. นางยุพวรรณ   ณ นคร
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายณรงค์เดช  ดาตา
2. เด็กชายเซอิจิ  ทาฮาระ
 
1. นายเฉลิมพล  เพชรรักษ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิวกร  แซ่ลี้
 
1. นางศุภานน  จึงพัชรกุล
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิยะมินทร์  ศรีโชคดำรง
 
1. นางสาว่ชวัลลักษณ์  อักษรพันธ์ุ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนันทศัย  สินธวังกูร
2. เด็กชายศุภณัฐ  ชูเรือง
 
1. นายกมล  ประทุมรุ่ง
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปฏิภาณ  ยั่งยืน
2. เด็กชายพนัชกร  บุญพริ้ง
 
1. นายกมล  ประทุมรุ่ง
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบรวิชญ์  พรพิพัฒนศิริ
2. นายพิริยะ  ชัยกุล
 
1. นายคุ้มพันธ์ุ  จันทวัน
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63.25 ทองแดง 6 1. เด็กชายวริทธิ์  วิเชียรฉาย
2. เด็กชายอชิรวัชร์  เกียรติการศิริ
 
1. นายกมล  ประทุมรุ่ง
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสุธีพงษ์  โอปัน
2. นายอภิสิทธิ์  วงศ์เดิมดี
 
1. นางสาวรวิษฎา  แซ่เล้า
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 16 1. เด็กชายจักรภัทร  จี้เพ็ชร
2. เด็กชายภควัฒน์  ทวีเดช
 
1. นายกมล  ประทุมรุ่ง
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก้องเกียรติ  คุณพาณิชย์โชติ
2. เด็กชายพงศพล  พงศาวกุล
 
1. นายดลพงษ์  ประดับทอง
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกวิภัฎ  ปั้นวงค์สกุล
2. นายพร้อมพุฒิ  หงสกุล
 
1. นางสาวรวิษฎา  แซ่เล้า
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธัญวัฒน์  วิทยผโลทัย
2. นายวิพุธ  ภู่ทอง
 
1. นางสาวรวิษฎา  แซ่เล้า
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรัฐธีร์  จารุศิลาวงศ์
2. นายอินทัช  สัจจะเทพ
 
1. นายคุ้มพันธ์ุ  จันทวัน
 
22 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนทนันทน์  แสงเทียน
2. เด็กชายวรพล  เลิศสุขประเสริฐ
3. เด็กชายอานุภาพ  แสงจันทร์
 
1. นายกมล  ประทุมรุ่ง
 
23 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปรัชพัส  สุภาจารธรรมคุณ
2. นายศุภกฤต  ไชยสุวรรณ
3. นางสาวอรพรรณ  ผ่องเมฆินทร์
 
1. นางสาวรวิษฎา  แซ่เล้า
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72.4 เงิน 10 1. นางสาวกัญชพร  มีเจริญ
2. นายภากร  พ่วงมหา
 
1. นางสาวรวิษฎา  แซ่เล้า
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธัญญะ  พุมมาธรรม
2. เด็กชายนรวิชญ์  ตันตินันทวัฒน์
3. เด็กชายพุฒิพัฒน์  อุดมผลพัฒนพร
 
1. นางสาวสวนิต  กอแก้วปฐมกุล