สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูริศ  โสภณยศวัฒน์
2. เด็กชายอนุกูล  ณ นคร
3. เด็กชายอานุภาพ  แสงจันทร์
 
1. นายรณฤทธิ์  กิตติกรสกุล
2. นายพงษ์พิทักษ์  กันหาพันธ์ุ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.5 เงิน 6 1. นายฐิติภัทร  จุงรุ่งเรือง
2. เด็กชายนายคเชนทร์  ธรรมมาสถิตย์กุล
3. เด็กชายนายธนาดุล  สมบูรณ์วงศ์
 
1. นางยุพวรรณ   ณ นคร
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72.4 เงิน 10 1. นางสาวกัญชพร  มีเจริญ
2. นายภากร  พ่วงมหา
 
1. นางสาวรวิษฎา  แซ่เล้า