สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศพล  พงศาวกุล
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  โพธิบัติ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพันธ์ศร  อดิศรพันธ์กุล
 
1. นายทองพูน  โพธิสาร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยณัฏฒ์  กมลเดชเดชา
2. เด็กชายสิรภพ  บุญกิจกุลธัช
3. เด็กชายสิรวิชญ์  พงศ์นคินทร์
 
1. นางอำภาพร  จำปาเรือง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิวกร  แซ่ลี้
 
1. นางศุภานน  จึงพัชรกุล
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิยะมินทร์  ศรีโชคดำรง
 
1. นางสาว่ชวัลลักษณ์  อักษรพันธ์ุ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบรวิชญ์  พรพิพัฒนศิริ
2. นายพิริยะ  ชัยกุล
 
1. นายคุ้มพันธ์ุ  จันทวัน
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก้องเกียรติ  คุณพาณิชย์โชติ
2. เด็กชายพงศพล  พงศาวกุล
 
1. นายดลพงษ์  ประดับทอง
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกวิภัฎ  ปั้นวงค์สกุล
2. นายพร้อมพุฒิ  หงสกุล
 
1. นางสาวรวิษฎา  แซ่เล้า
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธัญวัฒน์  วิทยผโลทัย
2. นายวิพุธ  ภู่ทอง
 
1. นางสาวรวิษฎา  แซ่เล้า
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรัฐธีร์  จารุศิลาวงศ์
2. นายอินทัช  สัจจะเทพ
 
1. นายคุ้มพันธ์ุ  จันทวัน
 
11 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนทนันทน์  แสงเทียน
2. เด็กชายวรพล  เลิศสุขประเสริฐ
3. เด็กชายอานุภาพ  แสงจันทร์
 
1. นายกมล  ประทุมรุ่ง
 
12 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปรัชพัส  สุภาจารธรรมคุณ
2. นายศุภกฤต  ไชยสุวรรณ
3. นางสาวอรพรรณ  ผ่องเมฆินทร์
 
1. นางสาวรวิษฎา  แซ่เล้า
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธัญญะ  พุมมาธรรม
2. เด็กชายนรวิชญ์  ตันตินันทวัฒน์
3. เด็กชายพุฒิพัฒน์  อุดมผลพัฒนพร
 
1. นางสาวสวนิต  กอแก้วปฐมกุล