สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 56.66 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงเกาะทวด
 
1. นางจิตรลดา  หอมชื่น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 7 1. นางสาวบุษลีรัตน์  ช้างงาม
 
1. นางจิตรลดา  หอมชื่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  คันธารักษ์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  คงยืน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 8 1. นางสาวนฤมล  พรหมนิยมชัย
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  คงยืน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 63.66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงศศิกานต์  สง่าแดน
 
1. นางสาววิสุตา  ไชยเนตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวปารีณา  นิลมา
 
1. นางสาววิสุตา  ไชยเนตร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.67 ทอง 8 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  นาจารย์
 
1. นางสุกัลยา  แย้มชะยา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 8 1. นางสาววยุรี  ลมวิชัย
 
1. นางสุกัลยา  แย้มชะยา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 71.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงชญามุก  ดิษฐสันเทียะ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขันทะ
3. เด็กชายณัฐพล  ประเสริฐ
 
1. นางสาวพนัชกร  ภูบรม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวพัชราภรณ์  ชัยบุรี
2. นางสาวสริดา  ดาโฉม
3. นางสาวอรยา  วัชโรบล
 
1. นางสาวอารียา  ปีแหล่
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิราพร  ละลี
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  เชาวว์สมุทร
 
1. นายวิชิต  เครือยา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจันทิมา  สังข์เภา
2. นางสาวประภาศิริ  แก้วกระจ่าง
 
1. นายวิชิต  เครือยา