สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 56.66 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงเกาะทวด
 
1. นางจิตรลดา  หอมชื่น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 7 1. นางสาวบุษลีรัตน์  ช้างงาม
 
1. นางจิตรลดา  หอมชื่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  คันธารักษ์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  คงยืน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 8 1. นางสาวนฤมล  พรหมนิยมชัย
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  คงยืน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 63.66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงศศิกานต์  สง่าแดน
 
1. นางสาววิสุตา  ไชยเนตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวปารีณา  นิลมา
 
1. นางสาววิสุตา  ไชยเนตร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.67 ทอง 8 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  นาจารย์
 
1. นางสุกัลยา  แย้มชะยา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 8 1. นางสาววยุรี  ลมวิชัย
 
1. นางสุกัลยา  แย้มชะยา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 71.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงชญามุก  ดิษฐสันเทียะ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขันทะ
3. เด็กชายณัฐพล  ประเสริฐ
 
1. นางสาวพนัชกร  ภูบรม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวพัชราภรณ์  ชัยบุรี
2. นางสาวสริดา  ดาโฉม
3. นางสาวอรยา  วัชโรบล
 
1. นางสาวอารียา  ปีแหล่
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิราพร  ละลี
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  เชาวว์สมุทร
 
1. นายวิชิต  เครือยา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจันทิมา  สังข์เภา
2. นางสาวประภาศิริ  แก้วกระจ่าง
 
1. นายวิชิต  เครือยา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  จันทรโสตร์
 
1. นางมณทิพย์  เศรษฐไกรกุล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 9 1. นางสาวสวรรญา  สุภาพัฒน์
 
1. นางมณทิพย์  เศรษฐไกรกุล
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายพศวีร์  ทัดภู่
2. เด็กหญิงอักษราภัค  ศิรินาวัน
3. เด็กหญิงอ้อมลักษณ์  ฉัตรทอง
 
1. นางนันทวัน  ทัศนา
2. นางสาวธนิตา  คำเขียว
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงมินธิรา  คงแสงชูชัย
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พรมทองคำ
 
1. นางนันทวัน  ทัศนา
2. นายสำราญ  สุทธสาร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปุณญิสา  ขาวสะอาด
2. นางสาวสุวิภา  ธิตะพันธ์
 
1. นางนันทวัน  ืทัศนา
2. นายอธิศักดิ์  โยคี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายธนบัตร  ชวนเจริญ
 
1. นางนุชนันท์  อ่อนจันทร์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 1. นางสาววรวรรณ  บุญส่ง
 
1. นายอุรุพงษ์  โคดี
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนฤมล  ทาระขจัด
2. เด็กหญิงวชิรญา  โขมณี
3. เด็กหญิงวิลาสินี  พุฒอุดม
 
1. นางสาวอำภา  นาคสีทอง
2. นางสาวเพชรลดา  สระแก้ว
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 59.5 เข้าร่วม 12 1. นายธนทัต  สุขเทศ
2. นางสาวนันทิกร  งามจำรัส
3. นางสาวอมลวัทน์  นรัจฉริยางกูร
 
1. นางสาวอำภา  นาคสีทอง
2. นางสาวอรุณกมล  สิงห์เขียว
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  นาคะเกตุ
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  คันธารักษ์
3. เด็กชายเอกพงษ์  สัตนันท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแพรวพรรณ  เปียดประโคน
2. นางสาวอำภา  นาคสีทอง
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 1. นางสาวธนพร  ชำนาญพล
2. นายพงศิริ  สุรีโว
3. นางสาวสุกัญญา  วดาพงษ์
 
1. นางสาวอำภา  นาคสีทอง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แป้มเงิน
2. เด็กหญิงศุสมา  สังขทิน
3. เด็กหญิงไพลิน  บุญนัง
 
1. นางสาวเพชรลดา  สระแก้ว
2. นางสาวอำภา  นาคสีทอง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวจิตพิสุทธิ์  แก้ววิเศษ
2. นายณัฐพล  เริงศิลป์
3. นางสาวภาวรินทร์  เหลือสิน
 
1. นางสาววนิดา  ภูผา
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 68.65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณัฐพร  ประเสริฐ
2. เด็กชายธวัชชัย  ชะอุ่มเกษ
3. เด็กหญิงศศิพร  บุญเขียว
 
1. นางสาวนันทนา  อาจกล้า
2. นางสาวเพชรลดา  สระแก้ว
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.66 ทอง 6 1. นางสาวจินดา  น้อยคำภา
2. นางสาวปานตะวัน  ประคอง
3. นายวงศธร  พรมสากล
 
1. นางสาวเพชรลดา  สระแก้ว
2. นางสาวนันทนา  อาจกล้า
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  เชื้อรอด
2. เด็กชายอานุภาพ  สุขเกษม
 
1. นางสาวอรุณกมล  สิงห์เขียว
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐวุฒิ  คำอ่อง
2. นายพงศภัค  พวงระหงษ์
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  วรรณภาค
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 61.1 ทองแดง 8 1. เด็กชายพรประสิทธิ์  สระทองลอย
2. เด็กชายอภิรักษ์  ช่อมะลี
 
1. นางสุภัคจิตา  บางแบ่ง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  ศรีงาม
2. เด็กชายสาริน  ยูนุมาน
 
1. นายอานนท์  ศรีวิเชียร
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนายุทธ  แสนสุข
2. นายธรรม์ณธรณ์  เยาะสูงเนิน
3. นายนครินทร์  แย้มอาภา
4. นายนายโชคชัย  บุญรอด
5. นายปัญญา  มีประวัติ
 
1. นายจิรวัฒน์  เกิดผล
2. นายชัยรัตน์  ล้ำฤทธิ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.01 เงิน 13 1. เด็กหญิงปาริชาติ  คล้อยนิ่มนวล
2. เด็กชายสิริชัย  มาลัยวงค์
 
1. นางณัฐนันท์  นุประพันธ์
2. นางสาวเกษมศรี  อุทธังชายา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.67 เงิน 9 1. นายกรวิทย์  รัตนจีนะ
2. นางสาวนารินทร์  ขุนเกลี้ยง
 
1. นางณัฐนันท์  นุประพันธ์
2. นางสาวเกษมศรี  อุทธังชายา
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  ชูฉัตร
2. เด็กชายลัญจกร  ยอดรัก
 
1. นายเลอสรรค์  บริรักษ์
2. นางสาวปัทมา  ดงกันจ่า
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนทัต  สุขเทพ
2. นางสาวอมลวัทน์  นรัจฉริยากูร
 
1. นายกิจติศักดิ์  ศรีสังวาลย์
2. นายขรรค์ชัย  สุวรรณ
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 71.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงพีรดา  ธนารมย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาพร  ศรีวะรมย์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80.33 ทอง 4 1. นางสาวจิตพิสุทธิ์  แก้ววิเศษ
 
1. นายภานุวัฒน์  เรืองรังษี
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 10 1. เด็กชายน้ำเชี่ยว  สังข์ทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาพร  ศรีวะรมย์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวชวัลลักษณ์  ศิริบุญ
 
1. นายภานุวัฒน์  เรืองรังษี
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82.33 ทอง 4 1. เด็กชายธีระ  เย็นจิตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาพร  ศรีวะรมย์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 62.33 ทองแดง 10 1. นายรัฐวุฒิ  กรีบจำปี
 
1. นายภานุวัฒน์  เรืองรังษี
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  นามราช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาพร  ศรีวะรมย์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  เอี่ยมอ่องกิจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาพร  ศรีวะรมย์
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นางสาวธัญญเรศ  ภูบุญเรือง
 
1. นายภานุวัฒน์  เรืองรังษี
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นายนิธิ  ภู่ก๋ง
2. นายหัสดินทร์  เสาเฉลิม
3. นายไพรบูรณ์  สุขมีมาก
 
1. นายภานุวัฒน์  เรืองรังษี
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอุบลรัตน์  พุ่มหริ่ง
 
1. นางสาวนภัส  ภู่สกุล
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกฤติกา  เชิดเขว้า
 
1. นางสาวนภัส  ภู่สกุล
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนพร  ชำนาญพล
2. นายธนาทร  เลิศฤทธิ์ธนสิน
3. นายพรประสิทธิ์  แตงลี
4. เด็กชายอัษฎายุธ  ทิพย์รัตน์
 
1. นายชิษณุพงศ์  ศิริฟอง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชานนท์  โพธิ์ศิริ
 
1. นายชิษณุพงศ์  ศิริฟอง
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงภารตรี  ผึ้งแดง
 
1. นางสาวนภัส  ภู่สกุล
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68.67 ทองแดง 5 1. นางสาวกฤษณา  จูฑะศร
 
1. นายชิษณุพงศ์  ศิริฟอง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงภารตรี  ผึ้งแดง
 
1. นางสาวนภัส  ภู่สกุล
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนพร  ชำนาญพล
 
1. นายชิษณุพงศ์  ศิริฟอง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวศิน  ณ นคร
 
1. นายชิษณุพงศ์  ศิริฟอง
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 70.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรภัทร  สุพรรณ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  มารมย์
3. เด็กหญิงฉัตรสุดา  ดอกกระถิน
4. เด็กหญิงณัฐริกา  มากขำ
5. เด็กชายทวีศักดิ์  หลายยอด
6. เด็กชายธวัชชัย  ชะอุ่มเษ
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นครไพร
8. เด็กหญิงสิริกานดา  บุญชู
9. เด็กชายอนุรักษ์  บริสุทธิ์
10. เด็กชายเอกพงศ์  สัตนันท์
 
1. นางสาวพรพรรณ  โพธิ์ร่มเย็น
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 76.67 เงิน 4 1. นางสาวจุฑามาศ  สาแก้ว
2. นางสาวชุติมา  เนียมเฟือง
3. นายณรงค์ศักดิ์  สีพาเพ็ชร์
4. นายณัฐชัย  แสนเสร็จ
5. นางสาวรินทร์รดา  สำราญสุข
6. นางสาววิภาพร  ภานุทัต
7. นายสุภัทร  พันสิทธิ์
8. นายเบสบอล  ทำมา
 
1. นางสาวพรพรรณ  โพธิ์ร่มเย็น
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชลลดา  คล้อยนิ่มนวล
2. เด็กหญิงนภัสรา  สนธิ
3. เด็กหญิงภัสรินทร์  น้อยอุดม
4. เด็กหญิงมนต์นภา  เปี่ยมสุข
5. เด็กหญิงวริศรา  ลิ้มสุวรรณมณี
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  อยู่คล้าย
 
1. นางสาวพรพรรณ  โพธิ์ร่มเย็น
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชลลดา  คล้อยนิ่มนวล
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  หมั่นสมบัติ
3. เด็กหญิงนภัสรา  สนธิ
4. เด็กหญิงภัสรินทร์  น้อยอุดม
5. เด็กหญิงมนต์นภา  เปี่ยมสุข
6. เด็กหญิงวริศรา  ลิ้มสุวรรณมณี
 
1. นางสาวพรพรรณ  โพธิ์ร่มเย็น
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นามราช
2. เด็กชายนิโรธ  น่วมเปรม
3. เด็กชายปริญญา  อินรอด
4. เด็กชายพีรภัทร์  ธนารมย์
5. เด็กชายเจตนิพันธ์  วรวิชัยยันต์
 
1. นางสาวพรพรรณ  โพธิ์ร่มเย็น
2. นายชิษณุพงศ์  ศิริฟอง
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนายุทธ  แสนสุข
2. นายภาณุพงศ์  อยู่คง
 
1. นางสาวพรพรรณ  โพธิ์ร่มเย็น
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ฐิติพรวณิช
 
1. นางสาวแจ่มจันทร์  ใส่นวล
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 1. นางสาวมธุรดา  รอดทองดี
 
1. นางสาวปรียานุช  วรรณสิงห์
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76.8 เงิน 11 1. เด็กหญิงจันจิรา  อ่อนอารี
2. เด็กหญิงจันทิมา  แก้วเนียม
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  งามจำรัส
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์   คงยืน
2. นายวิชิต  เครือยา
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89.8 ทอง 4 1. นางสาวจิตพิสุทธิ์  แก้ววิเศษ
2. นายณัฐพล  เริงศิลป์
3. นางสาวภาวรินทร์  เหลือสิน
 
1. นายวิชิต  เครือยา
2. นางสาวรัตนาภรณ์   คงยืน
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชานนท์  โพธิ์ศิริ
2. นางสาวธมนวรรณ  สวนมะลิ
3. นายสุภัทร  พันธ์สิทธิ์
 
1. นางปุณยวีร์  จินดานุช
2. นางสาวรัตนาภรณ์   คงยืน
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 8 1. เด็กชายจิรภัทร์  บุตรเนตร
2. เด็กชายวรวิช  ชำวิเศษ
 
1. นางสาวทิพย์วัลย์  จูฑะเตมีย์
2. นางสาวพรหมพร  เพิ่มพูล
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ภิรมย์นาค
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ทะนะ
 
1. นางศรินนา  ทัศนิยม
2. นางสาวทิพย์วัลย์  จูฑะเตมีย์
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 11 1. นายณัฐพงษ์  วงศ์กาฬสินธุ์
2. นายทินกร  อมาตยานนท์
 
1. นางศรินนา  ทัศนิยม
2. นางสาวสุภาพร  ถาวงษ์กลาง
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนบัตร  ชวนเจริญ
2. เด็กชายโชคชัย  พรประภา
 
1. นายวุฒินันท์  ไพโรจน์
2. นายณัฐพล  คำภักดี
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 27.5 เข้าร่วม 4 1. นายศรีวิกรม์  โสภากุล
2. นายศักครินทร์  ทองเกลี้ยง
 
1. นายวุฒินันท์  ไพโรจน์
2. นายณัฐพล  คำภักดี
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กชายปวริศ  ปลอดชูแก้ว
2. เด็กชายสุรเกียรติ  ทิพย์ผาสุก
 
1. นางสาวสุดา  เจ๊ะหวังมา
2. นางสาวสุภาพร  ถาวงษ์กลาง
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80.25 ทอง 4 1. เด็กชายจีรพัฒน์  ทรัพย์ธำรงค์
2. เด็กชายทัตเทพ  สุขมงคลชัย
 
1. นางสาวสุดา  เจ๊ะหวังมา
2. นายวิฑูรย์  เหรียญทอง
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 6 1. เด็กชายฐัสนันท์  บุญประดิษฐ์
2. เด็กชายปรัตถกร  ฆ้องชัย
 
1. นางสาวพรหมพร  เพิ่มพูล
2. นางสาวทิพย์วัลย์  จูฑะเตมีย์
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65.75 ทองแดง 13 1. นายปราการ  ผลขำทอง
2. นายอธิษฐ์  แจ่มใส
 
1. นางสาวพรหมพร  เพิ่มพูล
2. นายวิฑูรย์  เหรียญทอง
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปัญญา  มีประวัติ
2. นายโชคชัย  บุญรอด
 
1. นายคมกริช  อุดารักษ์
2. นางสาวสุดา  เจ๊ะหวังมา
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 35.33 เข้าร่วม 8 1. นายภาณุพงศ์  อยู่คง
2. นายรวิชญ์  รุ่งสว่าง
 
1. นายวุฒินันท์  ไพโรจน์
2. นายณัฐพล  คำภักดี
 
78 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนัธทวัฒน์  พงษ์โชติธนากุล
2. เด็กชายรัชชานนท์  มาลาพงษ์
3. เด็กชายอรรฐภูมิ  วรรณภาส
 
1. นายคมกริช  อุดารักษ์
2. นางสาวสุภาพร  ถาวงษ์กลาง
 
79 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธัญรัตน์  ทองยินดี
2. นางสาวบัวเงิน  ทุมสอน
3. นายภาคภูมิ  พุทธประเสริฐ
 
1. นายคมกริช  อุดารักษ์
2. นางสาวสุดา  เจ๊ะหวังมา
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนายุทธ  แสนสุข
2. นายธรรม์ธรณ์  เยาะสูงเนิน
 
1. นายคมกริช  อุดารักษ์
2. นายวิฑูรย์  เหรียญทอง
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฏฐพร  ทรัพย์เจริญ
2. เด็กหญิงปารณีย์  ภูมิภู
3. เด็กหญิงอารยา  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวสุภาพร  ถาวงษ์กลาง
2. นางสาวสุดา  เจ๊ะหวังมา
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวสุนิษา  โคตรพรหม
2. นางสาวสุุดารัตน์  ราชบุญศึก
3. นางสาวอิสรีย์   สมบุญ
 
1. นางสาวสุภาพร  ถาวงษ์กลาง
2. นางสาวสุดา  เจ๊ะหวังมา
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เงินสา
2. เด็กหญิงลดา  นิ่มน้อย
3. เด็กชายโสภาค  ผึ้งแดง
 
1. นางปราณี  หมายเจริญ
2. นางเบญจมาศ  อยู่วงค์
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรศักดิ์  ทองสงค์
2. เด็กชายสุวัฒนา  บรรจโรจน์
3. เด็กชายเกษรินทร์  โตวา
 
1. นางปราณี  หมายเจริญ
2. นางเบญจมาศ  อยู่วงค์
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สถาน
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  ระหาญนอก
3. เด็กชายศราวุฒิ  พุ่มเกษม
 
1. นางปราณี  หมายเจริญ
2. นางสาวพรหมพร  เพิ่มพูล