สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 56.66 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงเกาะทวด
 
1. นางจิตรลดา  หอมชื่น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 8 1. นางสาวนฤมล  พรหมนิยมชัย
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  คงยืน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  จันทรโสตร์
 
1. นางมณทิพย์  เศรษฐไกรกุล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 9 1. นางสาวสวรรญา  สุภาพัฒน์
 
1. นางมณทิพย์  เศรษฐไกรกุล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายธนบัตร  ชวนเจริญ
 
1. นางนุชนันท์  อ่อนจันทร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 59.5 เข้าร่วม 12 1. นายธนทัต  สุขเทศ
2. นางสาวนันทิกร  งามจำรัส
3. นางสาวอมลวัทน์  นรัจฉริยางกูร
 
1. นางสาวอำภา  นาคสีทอง
2. นางสาวอรุณกมล  สิงห์เขียว
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 27.5 เข้าร่วม 4 1. นายศรีวิกรม์  โสภากุล
2. นายศักครินทร์  ทองเกลี้ยง
 
1. นายวุฒินันท์  ไพโรจน์
2. นายณัฐพล  คำภักดี
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 35.33 เข้าร่วม 8 1. นายภาณุพงศ์  อยู่คง
2. นายรวิชญ์  รุ่งสว่าง
 
1. นายวุฒินันท์  ไพโรจน์
2. นายณัฐพล  คำภักดี