สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 63.66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงศศิกานต์  สง่าแดน
 
1. นางสาววิสุตา  ไชยเนตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 8 1. นางสาววยุรี  ลมวิชัย
 
1. นางสุกัลยา  แย้มชะยา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวพัชราภรณ์  ชัยบุรี
2. นางสาวสริดา  ดาโฉม
3. นางสาวอรยา  วัชโรบล
 
1. นางสาวอารียา  ปีแหล่
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายพศวีร์  ทัดภู่
2. เด็กหญิงอักษราภัค  ศิรินาวัน
3. เด็กหญิงอ้อมลักษณ์  ฉัตรทอง
 
1. นางนันทวัน  ทัศนา
2. นางสาวธนิตา  คำเขียว
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงมินธิรา  คงแสงชูชัย
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พรมทองคำ
 
1. นางนันทวัน  ทัศนา
2. นายสำราญ  สุทธสาร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปุณญิสา  ขาวสะอาด
2. นางสาวสุวิภา  ธิตะพันธ์
 
1. นางนันทวัน  ืทัศนา
2. นายอธิศักดิ์  โยคี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 1. นางสาววรวรรณ  บุญส่ง
 
1. นายอุรุพงษ์  โคดี
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  นาคะเกตุ
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  คันธารักษ์
3. เด็กชายเอกพงษ์  สัตนันท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแพรวพรรณ  เปียดประโคน
2. นางสาวอำภา  นาคสีทอง
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 1. นางสาวธนพร  ชำนาญพล
2. นายพงศิริ  สุรีโว
3. นางสาวสุกัญญา  วดาพงษ์
 
1. นางสาวอำภา  นาคสีทอง
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวจิตพิสุทธิ์  แก้ววิเศษ
2. นายณัฐพล  เริงศิลป์
3. นางสาวภาวรินทร์  เหลือสิน
 
1. นางสาววนิดา  ภูผา
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 68.65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณัฐพร  ประเสริฐ
2. เด็กชายธวัชชัย  ชะอุ่มเกษ
3. เด็กหญิงศศิพร  บุญเขียว
 
1. นางสาวนันทนา  อาจกล้า
2. นางสาวเพชรลดา  สระแก้ว
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 61.1 ทองแดง 8 1. เด็กชายพรประสิทธิ์  สระทองลอย
2. เด็กชายอภิรักษ์  ช่อมะลี
 
1. นางสุภัคจิตา  บางแบ่ง
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  ศรีงาม
2. เด็กชายสาริน  ยูนุมาน
 
1. นายอานนท์  ศรีวิเชียร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 10 1. เด็กชายน้ำเชี่ยว  สังข์ทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาพร  ศรีวะรมย์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 62.33 ทองแดง 10 1. นายรัฐวุฒิ  กรีบจำปี
 
1. นายภานุวัฒน์  เรืองรังษี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นางสาวธัญญเรศ  ภูบุญเรือง
 
1. นายภานุวัฒน์  เรืองรังษี
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นายนิธิ  ภู่ก๋ง
2. นายหัสดินทร์  เสาเฉลิม
3. นายไพรบูรณ์  สุขมีมาก
 
1. นายภานุวัฒน์  เรืองรังษี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอุบลรัตน์  พุ่มหริ่ง
 
1. นางสาวนภัส  ภู่สกุล
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกฤติกา  เชิดเขว้า
 
1. นางสาวนภัส  ภู่สกุล
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68.67 ทองแดง 5 1. นางสาวกฤษณา  จูฑะศร
 
1. นายชิษณุพงศ์  ศิริฟอง
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชลลดา  คล้อยนิ่มนวล
2. เด็กหญิงนภัสรา  สนธิ
3. เด็กหญิงภัสรินทร์  น้อยอุดม
4. เด็กหญิงมนต์นภา  เปี่ยมสุข
5. เด็กหญิงวริศรา  ลิ้มสุวรรณมณี
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  อยู่คล้าย
 
1. นางสาวพรพรรณ  โพธิ์ร่มเย็น
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชลลดา  คล้อยนิ่มนวล
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  หมั่นสมบัติ
3. เด็กหญิงนภัสรา  สนธิ
4. เด็กหญิงภัสรินทร์  น้อยอุดม
5. เด็กหญิงมนต์นภา  เปี่ยมสุข
6. เด็กหญิงวริศรา  ลิ้มสุวรรณมณี
 
1. นางสาวพรพรรณ  โพธิ์ร่มเย็น
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 1. นางสาวมธุรดา  รอดทองดี
 
1. นางสาวปรียานุช  วรรณสิงห์
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 8 1. เด็กชายจิรภัทร์  บุตรเนตร
2. เด็กชายวรวิช  ชำวิเศษ
 
1. นางสาวทิพย์วัลย์  จูฑะเตมีย์
2. นางสาวพรหมพร  เพิ่มพูล
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ภิรมย์นาค
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ทะนะ
 
1. นางศรินนา  ทัศนิยม
2. นางสาวทิพย์วัลย์  จูฑะเตมีย์
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 11 1. นายณัฐพงษ์  วงศ์กาฬสินธุ์
2. นายทินกร  อมาตยานนท์
 
1. นางศรินนา  ทัศนิยม
2. นางสาวสุภาพร  ถาวงษ์กลาง
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนบัตร  ชวนเจริญ
2. เด็กชายโชคชัย  พรประภา
 
1. นายวุฒินันท์  ไพโรจน์
2. นายณัฐพล  คำภักดี
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 6 1. เด็กชายฐัสนันท์  บุญประดิษฐ์
2. เด็กชายปรัตถกร  ฆ้องชัย
 
1. นางสาวพรหมพร  เพิ่มพูล
2. นางสาวทิพย์วัลย์  จูฑะเตมีย์
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65.75 ทองแดง 13 1. นายปราการ  ผลขำทอง
2. นายอธิษฐ์  แจ่มใส
 
1. นางสาวพรหมพร  เพิ่มพูล
2. นายวิฑูรย์  เหรียญทอง