สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  คันธารักษ์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  คงยืน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวปารีณา  นิลมา
 
1. นางสาววิสุตา  ไชยเนตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 71.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงชญามุก  ดิษฐสันเทียะ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขันทะ
3. เด็กชายณัฐพล  ประเสริฐ
 
1. นางสาวพนัชกร  ภูบรม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.01 เงิน 13 1. เด็กหญิงปาริชาติ  คล้อยนิ่มนวล
2. เด็กชายสิริชัย  มาลัยวงค์
 
1. นางณัฐนันท์  นุประพันธ์
2. นางสาวเกษมศรี  อุทธังชายา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.67 เงิน 9 1. นายกรวิทย์  รัตนจีนะ
2. นางสาวนารินทร์  ขุนเกลี้ยง
 
1. นางณัฐนันท์  นุประพันธ์
2. นางสาวเกษมศรี  อุทธังชายา
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  ชูฉัตร
2. เด็กชายลัญจกร  ยอดรัก
 
1. นายเลอสรรค์  บริรักษ์
2. นางสาวปัทมา  ดงกันจ่า
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนทัต  สุขเทพ
2. นางสาวอมลวัทน์  นรัจฉริยากูร
 
1. นายกิจติศักดิ์  ศรีสังวาลย์
2. นายขรรค์ชัย  สุวรรณ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 71.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงพีรดา  ธนารมย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาพร  ศรีวะรมย์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวชวัลลักษณ์  ศิริบุญ
 
1. นายภานุวัฒน์  เรืองรังษี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  นามราช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาพร  ศรีวะรมย์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  เอี่ยมอ่องกิจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาพร  ศรีวะรมย์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชานนท์  โพธิ์ศิริ
 
1. นายชิษณุพงศ์  ศิริฟอง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงภารตรี  ผึ้งแดง
 
1. นางสาวนภัส  ภู่สกุล
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 70.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรภัทร  สุพรรณ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  มารมย์
3. เด็กหญิงฉัตรสุดา  ดอกกระถิน
4. เด็กหญิงณัฐริกา  มากขำ
5. เด็กชายทวีศักดิ์  หลายยอด
6. เด็กชายธวัชชัย  ชะอุ่มเษ
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นครไพร
8. เด็กหญิงสิริกานดา  บุญชู
9. เด็กชายอนุรักษ์  บริสุทธิ์
10. เด็กชายเอกพงศ์  สัตนันท์
 
1. นางสาวพรพรรณ  โพธิ์ร่มเย็น
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 76.67 เงิน 4 1. นางสาวจุฑามาศ  สาแก้ว
2. นางสาวชุติมา  เนียมเฟือง
3. นายณรงค์ศักดิ์  สีพาเพ็ชร์
4. นายณัฐชัย  แสนเสร็จ
5. นางสาวรินทร์รดา  สำราญสุข
6. นางสาววิภาพร  ภานุทัต
7. นายสุภัทร  พันสิทธิ์
8. นายเบสบอล  ทำมา
 
1. นางสาวพรพรรณ  โพธิ์ร่มเย็น
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76.8 เงิน 11 1. เด็กหญิงจันจิรา  อ่อนอารี
2. เด็กหญิงจันทิมา  แก้วเนียม
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  งามจำรัส
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์   คงยืน
2. นายวิชิต  เครือยา
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กชายปวริศ  ปลอดชูแก้ว
2. เด็กชายสุรเกียรติ  ทิพย์ผาสุก
 
1. นางสาวสุดา  เจ๊ะหวังมา
2. นางสาวสุภาพร  ถาวงษ์กลาง
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฏฐพร  ทรัพย์เจริญ
2. เด็กหญิงปารณีย์  ภูมิภู
3. เด็กหญิงอารยา  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวสุภาพร  ถาวงษ์กลาง
2. นางสาวสุดา  เจ๊ะหวังมา