สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 7 1. นางสาวบุษลีรัตน์  ช้างงาม
 
1. นางจิตรลดา  หอมชื่น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.67 ทอง 8 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  นาจารย์
 
1. นางสุกัลยา  แย้มชะยา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แป้มเงิน
2. เด็กหญิงศุสมา  สังขทิน
3. เด็กหญิงไพลิน  บุญนัง
 
1. นางสาวเพชรลดา  สระแก้ว
2. นางสาวอำภา  นาคสีทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.66 ทอง 6 1. นางสาวจินดา  น้อยคำภา
2. นางสาวปานตะวัน  ประคอง
3. นายวงศธร  พรมสากล
 
1. นางสาวเพชรลดา  สระแก้ว
2. นางสาวนันทนา  อาจกล้า
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนายุทธ  แสนสุข
2. นายธรรม์ณธรณ์  เยาะสูงเนิน
3. นายนครินทร์  แย้มอาภา
4. นายนายโชคชัย  บุญรอด
5. นายปัญญา  มีประวัติ
 
1. นายจิรวัฒน์  เกิดผล
2. นายชัยรัตน์  ล้ำฤทธิ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80.33 ทอง 4 1. นางสาวจิตพิสุทธิ์  แก้ววิเศษ
 
1. นายภานุวัฒน์  เรืองรังษี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82.33 ทอง 4 1. เด็กชายธีระ  เย็นจิตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาพร  ศรีวะรมย์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนพร  ชำนาญพล
2. นายธนาทร  เลิศฤทธิ์ธนสิน
3. นายพรประสิทธิ์  แตงลี
4. เด็กชายอัษฎายุธ  ทิพย์รัตน์
 
1. นายชิษณุพงศ์  ศิริฟอง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงภารตรี  ผึ้งแดง
 
1. นางสาวนภัส  ภู่สกุล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนพร  ชำนาญพล
 
1. นายชิษณุพงศ์  ศิริฟอง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวศิน  ณ นคร
 
1. นายชิษณุพงศ์  ศิริฟอง
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นามราช
2. เด็กชายนิโรธ  น่วมเปรม
3. เด็กชายปริญญา  อินรอด
4. เด็กชายพีรภัทร์  ธนารมย์
5. เด็กชายเจตนิพันธ์  วรวิชัยยันต์
 
1. นางสาวพรพรรณ  โพธิ์ร่มเย็น
2. นายชิษณุพงศ์  ศิริฟอง
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนายุทธ  แสนสุข
2. นายภาณุพงศ์  อยู่คง
 
1. นางสาวพรพรรณ  โพธิ์ร่มเย็น
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ฐิติพรวณิช
 
1. นางสาวแจ่มจันทร์  ใส่นวล
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89.8 ทอง 4 1. นางสาวจิตพิสุทธิ์  แก้ววิเศษ
2. นายณัฐพล  เริงศิลป์
3. นางสาวภาวรินทร์  เหลือสิน
 
1. นายวิชิต  เครือยา
2. นางสาวรัตนาภรณ์   คงยืน
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชานนท์  โพธิ์ศิริ
2. นางสาวธมนวรรณ  สวนมะลิ
3. นายสุภัทร  พันธ์สิทธิ์
 
1. นางปุณยวีร์  จินดานุช
2. นางสาวรัตนาภรณ์   คงยืน
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80.25 ทอง 4 1. เด็กชายจีรพัฒน์  ทรัพย์ธำรงค์
2. เด็กชายทัตเทพ  สุขมงคลชัย
 
1. นางสาวสุดา  เจ๊ะหวังมา
2. นายวิฑูรย์  เหรียญทอง
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนายุทธ  แสนสุข
2. นายธรรม์ธรณ์  เยาะสูงเนิน
 
1. นายคมกริช  อุดารักษ์
2. นายวิฑูรย์  เหรียญทอง
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวสุนิษา  โคตรพรหม
2. นางสาวสุุดารัตน์  ราชบุญศึก
3. นางสาวอิสรีย์   สมบุญ
 
1. นางสาวสุภาพร  ถาวงษ์กลาง
2. นางสาวสุดา  เจ๊ะหวังมา
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เงินสา
2. เด็กหญิงลดา  นิ่มน้อย
3. เด็กชายโสภาค  ผึ้งแดง
 
1. นางปราณี  หมายเจริญ
2. นางเบญจมาศ  อยู่วงค์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรศักดิ์  ทองสงค์
2. เด็กชายสุวัฒนา  บรรจโรจน์
3. เด็กชายเกษรินทร์  โตวา
 
1. นางปราณี  หมายเจริญ
2. นางเบญจมาศ  อยู่วงค์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สถาน
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  ระหาญนอก
3. เด็กชายศราวุฒิ  พุ่มเกษม
 
1. นางปราณี  หมายเจริญ
2. นางสาวพรหมพร  เพิ่มพูล