สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณิชา  กลั่นสมุทร
 
1. นางสาวปฏิมา  เพ็ชรน้อย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 64.3 ทองแดง 5 1. เด็กชายนภัทร   แย้มอุ่ม
2. เด็กชายเอกสุวัชร์   บุญปลอดพสิษฐ์
 
1. นางสาววันวิสา  จีนสุภาพ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐิตินัย  แตงอุไร
2. เด็กชายธันยบูรณ์  ประทุมมา
 
1. นางสาววันวิสา  จีนสุภาพ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอดิเทพ  ฟักทอง
2. เด็กชายเทพพิทักษ์  เชาว์เครือ
 
1. นางสาววันวิสา  จีนสุภาพ
2. นางสาวปฎิมา  เพ็ชรน้อย
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกล้าณรงค์  ทองใบศรี
2. เด็กชายทรงศักดิ์  รอดสุพรรณ
3. เด็กชายนวมินทร์  จงสอน
4. เด็กชายพงษ์กรณ์  ศรีวิลัย
5. เด็กชายภัคพล  พิลภักดิ์
6. เด็กชายยุทธนัย  ทรงเสี่ยงชัย
7. เด็กชายวิรุต  จู่แหลมฟ้า
8. เด็กชายอานนท์  ทรัพย์ทิพย์
 
1. นายพัชร  สุคนธทรัพย์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงสายธาร  ชังเรือง
2. เด็กหญิงสุวนันท์  พ่วงสวัสดิ์
 
1. นางสาวอรปรีญา  เวงวิถา
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงธิดา  ดีสิน
2. เด็กหญิงนิฬาภรณ์  อ่วมสอาด
3. เด็กหญิงวรณัน  ประทุมมา
4. เด็กหญิงวรรณชนก  สวัสดี
5. เด็กชายสหพล  ชัยยางกุล
6. เด็กหญิงเบจมาภรณ์  เสือเหลือง
 
1. นางสาวชนาภา  หมายถูก