สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 58.66 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงอารญาพร   นิกัม
 
1. นางสาวจิตรลดา  ไกรพยนต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 9 1. นางสาวฤทัยรัตน์   อเนกบุณย์
 
1. นางสาวจิตรลดา  ไกรพยนต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงปภัคนันท์   โรจนเกียรติ
 
1. นางสาวอรณิชา   จารุสิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนมณี   ม่วงศรี
 
1. นางสาวสุภาภรณ์   ทาศิริ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรชนิตร์   พุทธวงษ์
 
1. นางประคอง   วีระศักดิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวไพลิน  กล่องเนียม
 
1. นางศิรินันท์   เชื้อทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมพ์วรรณ   แหวนวงค์
 
1. นางสาวเสมอแข   นะเรนสด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 1. นางสาวพรสวรรค์  เอี่ยมนิ่ม
 
1. นางสาวกรรณิกา  แสงฉาย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิงค์ทอง   แสนเมือง
2. เด็กหญิงศรีวรรณ   พรหมอ่อน
3. เด็กหญิงอภิญญา   พงษ์แสงศรี
 
1. นางสาวเมธาวี   ช่วยสุรินทร์
2. นายรังสิมันต์   มุสิกะเจริญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นายณัฎฐกร  ลอเสรีวานิช
2. นายสหัสวรรษ  ภูมิพันธ์
3. นายอดิศร  อมรนันทสิริ
 
1. นายรังสิมันต์   มุสิกะเจริญ
2. นางสาวเมธาวี   ช่วยสุรินทร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงสิดาพร   กลิ่นชื่น
2. เด็กหญิงเปียทิพย์   เชื้อวังคำ
 
1. นางดาราวรรณ   วีระพูล
2. นางสาวสายจรัส   สุขประเสริฐ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชนิกานต์   ทานอักษร
2. นางสาวนัฐดา   ทวาเงิน
 
1. นางสาวสายจรัส   สุขประเสริฐ
2. นางดาราวรรณ   วีระพูล