สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 58.66 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงอารญาพร   นิกัม
 
1. นางสาวจิตรลดา  ไกรพยนต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 9 1. นางสาวฤทัยรัตน์   อเนกบุณย์
 
1. นางสาวจิตรลดา  ไกรพยนต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงปภัคนันท์   โรจนเกียรติ
 
1. นางสาวอรณิชา   จารุสิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนมณี   ม่วงศรี
 
1. นางสาวสุภาภรณ์   ทาศิริ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรชนิตร์   พุทธวงษ์
 
1. นางประคอง   วีระศักดิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวไพลิน  กล่องเนียม
 
1. นางศิรินันท์   เชื้อทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมพ์วรรณ   แหวนวงค์
 
1. นางสาวเสมอแข   นะเรนสด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 1. นางสาวพรสวรรค์  เอี่ยมนิ่ม
 
1. นางสาวกรรณิกา  แสงฉาย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิงค์ทอง   แสนเมือง
2. เด็กหญิงศรีวรรณ   พรหมอ่อน
3. เด็กหญิงอภิญญา   พงษ์แสงศรี
 
1. นางสาวเมธาวี   ช่วยสุรินทร์
2. นายรังสิมันต์   มุสิกะเจริญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นายณัฎฐกร  ลอเสรีวานิช
2. นายสหัสวรรษ  ภูมิพันธ์
3. นายอดิศร  อมรนันทสิริ
 
1. นายรังสิมันต์   มุสิกะเจริญ
2. นางสาวเมธาวี   ช่วยสุรินทร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงสิดาพร   กลิ่นชื่น
2. เด็กหญิงเปียทิพย์   เชื้อวังคำ
 
1. นางดาราวรรณ   วีระพูล
2. นางสาวสายจรัส   สุขประเสริฐ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชนิกานต์   ทานอักษร
2. นางสาวนัฐดา   ทวาเงิน
 
1. นางสาวสายจรัส   สุขประเสริฐ
2. นางดาราวรรณ   วีระพูล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงณภัทร  ลอยหา
 
1. นางพรนภา  จุ้ยเจริญ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพีรกานต์  สยาม
 
1. นางสาววิไล  แจ่มเจริญ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  รักช้าง
2. เด็กหญิงมณฑิรา  เผือกทอง
3. เด็กหญิงอริสา  กลิ่นทอง
 
1. นายเทพมงคล  ตามา
2. นางสาวจันทร์ญา  สุนา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวณัฐฐาพร  โทนทอง
2. นางสาวพิยดา  ธงอาษา
3. นางสาวอาทิตยา  โพธิ์ศรี
 
1. นายเทพมงคล  ตามา
2. นางสาวสุชาดา  สุมณฑา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนวพล  อินโสภา
2. เด็กชายพชร  ชำนาญเขตรกรณ์
 
1. นายวรัญญู  อดิศักดิ์กุล
2. นางสาวจงจิต  รื่นภาคทรัพย์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรกิตติ์  ศุภมันตา
2. นายณัฐภัทร  พูลเกษม
 
1. นายวรัญญู  อติศักดิ์กุล
2. นางสาวสุชาดา  สุมณฑา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายพรเลิศ  ศิริอังคณา
 
1. นายธวัชชัย   เจริญบุตรานนท์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นายธีรวัต  กาญจนปานวงษ์
 
1. นายสิทธิชัย  บุญนาค
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐิราชัย   ทวีทรัพย์
2. เด็กหญิงศศิวิมล   กองแก้ว
3. เด็กชายสุทธิกานต์   รอดจันทร์
 
1. นางอุบลศรี   เจริญผล
2. นางอภิรดี  เปรมานุพันธ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปรเมษ  การบรรจง
2. นางสาวภานุรัตน์   ศรีสุธรรม
3. นางสาวอริยา   ยอดดำเนิน
 
1. นางณฐินี   มีสุข
2. นางสาววรรณิศา  พิมพร
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชมพูนุช   คงประการ
2. เด็กหญิงรัชฎากรณ์   อิ่มเอิบ
3. เด็กหญิงวรนิษฐา   โชชัญยะ
 
1. นางสายใจ    พลีทอง
2. นางณฐินี   มีสุข
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงษ์สวัสดิ์   สุวภาพกุล
2. นางสาวพิยดา   จงเจริญ
3. นายศุภวัทน์   เมืองรมย์
 
1. นายรัชฎากรณ์   อิ่มอุรัง
2. นางสาววรรณิศา  พิมพร
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะมน   สุดดี
2. นางสาวพรพรรณ  วรรณพงศ์
3. นางสาวอภิชญา   อินนา
 
1. นางสาววันดี   วนภู
2. นางสาวธีรนุช  เหล่าสุนา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทฐษพัฒน์  สุขธัมรงค์
2. นายอิทธินันท์   ธัญนารา
3. นางสาวเปรมวดี   สาสีทา
 
1. นายบุญฤทธิ  โชติถาวรรัตน์
2. นางณฐินี   มีสุข
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 65.98 ทองแดง 14 1. เด็กชายสหรัฐ   รุ่งทิม
2. เด็กชายอภิสิทธิ   พูลทอง
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์   การะเกด
 
1. นางรุ่งอรุณ    เสน่หา
2. นางแสงระวี   สำเภาน้อย
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 8 1. นางสาวกนกวรรณ   ทองฟู
2. นางสาวธนัญญา   สังข์ทอง
3. นางสาวนภัสสร   ดีเลิศ
 
1. นางสาวพิชญาภัค   แสงแก้ว
2. นางสาวพัสตราภรณ์   เชิดศักดิ์สกุล
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.66 เงิน 4 1. เด็กชายธนกฤติ   เสือด้วง
2. เด็กชายศุภวิชญ์   วิริยะภูวดล
 
1. นางสาวสรินยา   อุทารส
2. นายชวาลาธวัช   เจริญผล
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภูสิทธิ์   วิทโยหารโกวิท
2. นายวัชระ   ภูแสนใบ
 
1. นางสาวกันทิมา   รัชฎาวรรณพงษ์
2. นายบุญฤทธิ  โชติถาวรรัตน์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 62.1 ทองแดง 7 1. เด็กชายกิตติภพ   กำเนิดภพ
2. เด็กชายเขษมศักดิ์   วงษาราช
 
1. นางสาวกนกพร  สุภนาม
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายณัฐดนัย    ซื่อตรง
2. เด็กชายศิวกร   คะชาชาญ
 
1. นายณัฐพงศ์  จุ้ยนิ่ม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนริศรา  สายพิน
2. เด็กหญิงปาริชาต  สถิรนันท์
3. เด็กหญิงพิมพ์วรรณ  แหวนวงศ์
4. เด็กหญิงภัทรปวีณ์  ปั้นดา
5. เด็กหญิงลักษมณ  สวัสดิรักษา
 
1. นางกรณิศา  อำนวยโชคสวัสดิ์
2. นางสาวกัลยาณี  เทศนา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79.68 เงิน 5 1. นางสาวชนิกานต์  ทานอักษร
2. นางสาวน้ำผึ้ง   สัมพันธ์แพ
3. นางสาวพัชริดา   นูกลึง
4. นางสาวยลลดา  ตีบไธสง
5. นางสาวโญธกานต์  สีสูงเนิน
 
1. นางสาวพีรญา   ลิ้มวงศ์
2. นางสาวกัลยาณี  เทศนา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.03 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรวิชญ์  แท่งทอง
2. เด็กหญิงณัฐชุดา  ตอนศรี
3. เด็กหญิงนันทิภัคค์  พรหมจันทร์
4. เด็กหญิงศุจีภรณ์  เกียรติคุณศรี
5. เด็กหญิงโยษิตา  พรหมอ่อน
 
1. นางสาววรรณธิดา  เพชรทะวงศ์
2. นายสุทธิรัตน์   คงคล้าย
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.38 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฏฐพล  เพ็ชร์แก้วหนู
2. นางสาวณัฐฐาภรณ์  ผาใต้
3. นางสาวทวิติยาภรณ์  ขำเขียว
4. นางสาวประภัสส  สุริยะ
5. นางสาวสุกรรณิกา  ทากอง
 
1. นางสาวสุกัญญา  ตันโสภณ
2. นายธรรศกร  ดิษฐสุวรรณ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันยาวัลย์  เสาเง่อ
2. เด็กหญิงจารุมณี  พรมลา
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  กลางบุตร
4. เด็กหญิงพิชาผญชุ์  จิรานนท์สุภนิล
5. เด็กหญิงวัชราภรณ์  แจ่มสุข
 
1. นายนเรศ  บุญพริ้ง
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ   เภาสูตร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกันยาภรณ์  ยาเภา
2. นางสาวณัฏฐ์   ทรัพย์จำนง
3. นางสาวณัฐนรี  ศรีปัญญา
4. นายทยากร  พรมแพ
5. นางสาวธนภรณ์  ชินชำนาญ
6. นายธรรมรัตน์   สุขหร่อง
7. นางสาวนิรมล   ทองอินทร์
8. นางสาวปนัดดา  ผาดจันทร์
9. นางสาวปิยะนุช  ไพรสันต์
10. นายพงศธร  นิลบดี
11. นายพรมแพ   เอี่ยมอำพร
12. นางสาวภัทราภรณ์  คำดวง
13. นางสาวมนัญชยา  สังข์เจริญ
14. นายรักไท  ล้อมวงษ์
15. นายลาภภิวัฒณ์  นนคำภา
16. นางสาวลิลลี่   กาฬวิลัย
17. นางสาวศุภิสรา  กลำดี
18. นางสาวสิตางค์  อินคง
19. นางสาวสุรางคณา  บัวเหมือน
20. นางสาวอาทิตยา  ชุมคล้าย
 
1. นางสาวพีรญา   ลิ้มวงศ์
2. นางพัฒนา  ป้อมประคอง
3. นางสาวรัชดา   มีสุข
4. นางสาววรรณธิดา  เพชรทะวงศ์
5. นายพุทธิพงษ์   ศุภมัสดุอังกูร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติพร   นารายณ์
 
1. นางสาวรัชดา   มีสุข
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง 4 1. นางสาวนารีรัตน์  อยู่ดี
 
1. นางกัญจณา   พรนิเสน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 8 1. เด็กหญิงศศิวิมล  กองแก้ว
2. เด็กชายสิทธิกานต์  รอดจันทร์
 
1. นางสาวหทัยชนก  สิริวัฒนพร
2. นางสาวธัญญรัตน์  สมดัง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชสรช์  นาพุฒา
2. นายสมดัง  เรือนคำ
 
1. นางพัฒนา   ป้อมประคอง
2. นางสปัน  สาขามุละ
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิตตินันท์  ฉัตรเงิน
2. เด็กหญิงวรรณศิลป์  ศรีธรรมวัฒนา
 
1. นายกิติพงศ์   มาศเหมาะ
2. นายอภิสิทธิ์  อ้นรักษ์
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวจิดาภา  บุญช่วยแล้ว
2. นางสาวพีรกานต์  สยาม
 
1. นายนายปริวรรต  มโนรมชัชวาล
2. นายกิติพงศ์   มาศเหมาะ
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจรรยพร  คันธเนตร์
 
1. นางสาวสุระพิณ  บุญญฤทธิ์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 65.67 ทองแดง 8 1. นางสาวสุกุลตรา  โคตรชา
 
1. นางสาววัชรี  โชคปีติกุล
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนภัส  ธาระทรัพย์
 
1. นางสาวสุระพิณ  บุญญฤทธิ์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอัญชิสา   อินทร
 
1. นางสาววัชรี  โชคปีติกุล
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงชุตินันท์  วิริยะภูวดล
 
1. นางสาวสุระพิณ  บุญญฤทธิ์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรฑา    รอดงาม
 
1. นางสาววัชรี  โชคปีติกุล
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงณฐินี  เเย้มโสพิศ
 
1. นางสาวสุระพิณ  บุญญฤทธิ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวพลอยชมพู  สุระสิงห์
 
1. นางสาววัชรี  โชคปีติกุล
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนพร   รุ่งเจริญกิจไพศาล
2. เด็กหญิงพัชรพร  คันธเนตร์
 
1. นางสาวสุระพิณ  บุญญฤทธิ์
2. นางสาววัชรี  โชคปีติกุล
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เพ็งจันทร์ถาพร
 
1. นางสาวสุระพิณ  บุญญฤทธิ์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกันยาภรณ์   ยาเภา
 
1. นางสาววัชรี  โชคปีติกุล
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรวัฒน์    แถมสุข
 
1. นางสาวธัชมัย   ภัทรมานิต
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนพร   ขำเพ็ง
 
1. นางสาวธัชมัย  ภัทรมานิต
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณเจริญ    กุลกำพล
 
1. นางสาวธัชมัย  ภัทรมานิต
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์วาลี   สังข์ศีลมา
 
1. นางสาวธัชมัย  ภัทรมานิต
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวีระนุช    ผิวไผ่
 
1. นางสาวธัชมัย  ภัทรมานิต
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพีรดา  แนวคำ
 
1. นางสาวธัชมัย  ภัทรมานิต
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์   โหจิระวัฒนพันธุ์
 
1. นายนฤเบศ  ดวงดูสัน
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยะนุช   ไพรสันต์
 
1. นายธนวุฒิ   สุวรรณ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนุภัทร  จันทร์คติ
 
1. นายนฤเบศ  ดวงดูสัน
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณศิลป์   ศรีธรรมวัฒนา
 
1. นายสุชา   สนธิเดช
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวกัญญารัตน์   นาคหล่อ
 
1. นายธนวุฒิ   สุวรรณ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศิริพงษ์  ถ้ำทอง
 
1. นายสุชา    สนธิเดช
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงลักษมณ  สวัสดิรักษา
 
1. นายธนวุฒิ  สุวรรณ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิชชานุช  วรรณปะขี
 
1. นายนฤเบศ  ดวงดูสัน
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.67 เงิน 5 1. นางสาวสุดารัตน์   ประทุมมา
 
1. นายธนวุฒิ   สุวรรณ
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร   วรรจชนก
2. เด็กชายกวินท์  พันสง่า
3. นายณัฐปคัลภ์   เจนชัย
4. เด็กชายธนภัทร   ปิ่นปั่น
5. นางสาวนัฎฐธิดา   บุญคู่
6. เด็กชายพลพล  เชื้อวังคำ
7. เด็กหญิงภัทรทา  คชเสนีย์
8. เด็กหญิงวรนันท์   หาระคุณ
9. เด็กหญิงสุภัสสร  จิตรีงาม
10. เด็กชายเดชาธร   ห้องปานทอง
 
1. นายนฤเบศ  ดวงดูสัน
2. นางสาววงค์ชนิตา  ปัทมาคม
3. นางสาวอโนชา  เที่ยงพิมล
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติทัต  หลุงเจริญ
2. นางสาวจิดาภา  จันทร์พิทักษ์
3. นายภัทรพงศ์   คงธีรภาพ
4. นายมินทร์พันธ์  นรสิงห์
5. นางสาววนิชา   พรมมา
6. นางสาวศุภลักษณ์  แย้มโสพิศ
7. นายสรวิชญ์  บุญราศรี
8. นางสาวสุนทรี   พรรัมย์
9. นางสาวสุริยาพร  เปรมปรีดา
10. นายอภิสิทธิ์  นามวงษ์
 
1. นางสาววงค์ชนิตา   ปัทมาคม
2. นายนฤเบศ  ดวงดูสัน
3. นางสาวอโนชา  เที่ยงพิมล
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิญญาสุข
2. นางสาวชลธิชา  สิทธิไกรพงศ์
3. นางสาวธนพร   จันทนะโสตถิ์
4. นางสาวนริศรา   หงส์สุวรรณ
5. เด็กหญิงปณชนก   ไชยเดช
6. เด็กหญิงพิตตินันท์  ฉัตรเงิน
7. เด็กหญิงรินทร์ลดา  มหาสถิตย์
8. เด็กหญิงอนรรฆวี   ตะเพียนทอง
 
1. นายนฤเบศ  ดวงดูสัน
2. นางสาววงค์ชนิตา  ปัทมาคม
3. นางสาวอโนชา  เที่ยงพิมล
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงกรชนก  จันทสอน
2. เด็กหญิงญาณิศา  นิจพงษ์
3. เด็กหญิงบุญสิตา  เอี่ยมวงค์
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  ธรรมะปรีดา
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  วรรณวิศาล
6. เด็กหญิงลลิตา   สิงห์เสนา
7. เด็กหญิงอรชร   เต็มเปี่ยม
8. เด็กหญิงอัญชนา  ระวังชัยสงค์
 
1. นางสาววงค์ชนิตา   ปัทมาคม
2. นายนฤเบศ  ดวงดูสัน
3. นางสาวอโนชา  เที่ยงพิมล
4. นายฉัตรชัย   พวงศรี
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 77.33 เงิน 6 1. นางสาวกวินทิพย์  โกธรรม
2. นางสาวจิตรกัญญา  ดาระ
3. นางสาวภูษณิศา  สำแดงเดช
4. นางสาววรรณภา  เรืองเดช
5. นางสาววรางคณา  ชารีขันธ์
6. นางสาวสุภาพร  พรรัมย์
7. นางสาวสุรีย์พร  พันธ์ศิริ
8. นางสาวเพ็ญพลอย  นาคดี
 
1. นางสาววงค์ชนิตา   ปัทมาคม
2. นายนฤเบศ  ดวงดูสัน
3. นางสาวอโนชา  เที่ยงพิมล
4. นายฉัตรชัย   พวงศรี
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกมลชนก   ผาดจันทึก
2. นางสาวชลธิชา  พีระคำ
3. นางสาวณัฐฐาภรณ์   ผาใต้
4. นางสาวดวงใจ  จันทร์ประกอบ
5. นางสาวนับพร  บุญสุข
6. นางสาวพรรณรมณ    ยอดรัก
7. นางสาวพรสวรรค์   เอี่ยมนิ่ม
8. นางสาวศิริรัตน์   แซ่เติ๋น
9. นางสาวสุพรรษา   บุญมาทัศ
10. นางสาวสุภนิดา   สาระขันธ์
 
1. นายฉัตรชัย   พวงศรี
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิระ   จิระอัครากุล
2. นายชนพัฒน์  นารีชัยประยูร
3. นายทวีศักดิ์   มากรัมย์
4. นายพสุมนต์   ใช้อู๋
5. นายเหมหิรัญ   ศรีดำรงค์
 
1. นายณัฐพงษ์   บ่อสะอาด
2. นางลลิลรัตน์  สืบกระพัน
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวลักษณพร  ถมยาแก้ว
2. นายสพล  จิรเจริญสกุล
 
1. นายณัฐพงษ์   บ่อสะอาด
2. นางลลิลรัตน์  สืบกระพัน
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม    
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  จำรัสไว
 
1. นางสาวศศินภา  ศรีณรงค์
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภูฬิตา  พุ่มเจริญ
 
1. นางสาวอชิรญา  กฤษณะรังสรรค์
 
82 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปัณฑิตา   สุขพราย
 
1. นางสาวรสริน   ดีเรือง
 
83 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนพดล  โตไผ่
 
1. นายธนวัฒน์  ภักดี
 
84 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาว วรางคณา  ชารีขันธ์
2. นางสาวกัญชลิกา  โคตรสำนวน
3. นายณัฐพล  เกษมโอสถ
4. นายนิรวัชร์  พิบูลนุรักษ์
5. นางสาวภาวิกา  สุขเรือง
 
1. นางสาวศศินภา   ศรีณรงค์
2. MissTian   Hui Chao
 
85 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐวดี   ทองผาสุข
2. นายปรีดิยาธร  ทองใส
3. นายวัจน์กร  จันทร์ดา
4. นายอภิสิทธิ์  อินทรสอน
5. นางสาวอริสา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวอชิรญา  กฤษณะรังสรรค์
2. นายธนวัฒน์  ภักดี
 
86 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 77.3 เงิน 4 1. นางสาวรักษ์ชนก  ศุภฤกษ์
2. นางสาววริศรา  มารบุรี
 
1. นายรัฐชฎากรณ์   อิ่มอุรัง
 
87 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐกานต์  เชยอักษร
2. นายเมธา  ขาวเหลือง
 
1. นายบุญฤทธิ  โชติถาวรรัตน์
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.18 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุชวรา  สินนอก
2. เด็กชายนโรธร  อิ่มแก้ว
3. เด็กชายพุทธิภณ  ชุมนิตย์
4. เด็กชายรัตนชัย  นาคพลี
5. เด็กชายสิริณัฏฐ์  แซ่เอา
6. เด็กชายสุพจน์  พลสวัสดิ์
7. เด็กหญิงอภิญญา  ปุณบุดดา
8. เด็กหญิงอวิกา  สินาคม
 
1. นายสุวรรณ์   วงศ์สามารถ
2. นายสุชาติ   ฐิตญาณพงศ์
3. นายสุทธิรัตน์  คงคล้าย
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  เริงเกษตรกิจ
2. นายกันทรากร  บางแสง
3. นายกันนที   ใจแก้ว
4. นายชัยวัฒน์   อุณหนันทน์
5. นางสาวปนัดดา  แสงสิงห์
6. นายพีรวิชญ์  ชูประยูร
7. นางสาวพุฒิดา  สมศรี
8. นางสาวสุดาพร  มั่นการไถ
9. นางสาวสุพรรษา  บุญมาทัศ
10. นางสาวไพลิน  กล่องเนียม
 
1. นายวรัญญู  อติศักดิ์กุล
2. นายสิทธิชัย   บุญนาค
3. นายพุทธิพงษ์  ศุภมัสดุอังกูร
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 86.87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  ฤาชา
2. เด็กหญิงปภัคนันท์   โรจนเกียรติ
3. เด็กหญิงสิริยากร  ยารัมย์
4. เด็กหญิงอภิชญา  โหมดสวน
5. เด็กหญิงอรอุมา  สีเมือง
 
1. นางประคอง    ม่วงศรี
2. นางสาวบุปผา   แสงเนตร
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรนันท์   เจริญคุณสมบัติ
2. นางสาวพรพนิต   สาราทิศ
3. นางสาววรรณพร   บุญชาลี
4. นายอดิศร  อมรนันทสิริ
5. นางสาวเปมิกา   อุตตา
 
1. นางประคอง   ม่วงศรี
2. นางสาวบุปผา  แสงเนตร
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายก้องเกียรติ  คนคล่อง
2. เด็กหญิงนริศรา  ผาสุริวงศ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  หีตกวย
 
1. นางเกื้อกูล  กล่ำเขียว
2. นางสาวกัลยา  ผายพันธ์
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84.6 ทอง 6 1. นางสาวกรวิภา  ชิญพร
2. นางสาวอรวรรณ  คงเจริญเนตร
3. นางสาวเยาวเรศ  ชูบัว
 
1. นางเกื้อกูล  กล่ำเขียว
2. นางสาวกัลยา  ผายพันธ์
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  วุฒินนท์ชัย
2. เด็กหญิงศจีวรรณ  พรหมอ่อน
3. นางสาวเมธาวี  อุไรวรณ์
 
1. นายธรรศกร   ดิษฐสุวรรณ
2. นางสาวเมธาวี  ช่วยสุรินทร์
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65.75 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนภัทร  ราชโนนเขวา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   พูลทอง
 
1. นางสาววันเพ็ญ   ศรีบูระเดช
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชิณวงษ์
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงน้ำทอง  แซ่เจียง
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ศักดิ์สนิท
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชิณวงษ์
2. นางสาวอำภาพร  เพ็ชรเย็น
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72.33 เงิน 7 1. นายณัฎฐ์ธัญ  เห็นกลาง
2. นายธนกฤษฎ์วงศ์  ประไวย์
 
1. นายวรุตม์  นันทวิจิตร
2. นายอภิมุข  อินทร์แพรง
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 5 1. เด็กชายจิราวัฒน์  อิ่มเหว่า
2. เด็กหญิงพนัดดา  รอดเมือง
 
1. นายชนะชัย  ทับเกษม
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชิณวงษ์
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายฉัตรชนก  เข็มเพ็ชร์
2. เด็กหญิงไพลิน  ม่วงประถม
 
1. นายอภิมุข  อินทร์แพรง
2. นางสาวจุลกะ  จุลกะ
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 7 1. เด็กชายนพรุจ  หังสวนัส
2. เด็กชายพันกร  ละอออ่อน
 
1. นางสาววันเพ็ญ   ศรีบูระเดช
2. นางสาวจุลรักษ์  จุลกะ
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 68 ทองแดง 11 1. นายพัทธดนย์  ไหลรัตนกุล
2. นายสหัสวรรษ  รักชาติเจริญ
 
1. นายปฏิญญา  กลิ่นหอม
2. นายวรุตม์  นันทวิจิตร
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนวพล  ปิยะธนพร
2. นายวิศรุต  เกษมภูมิรัตน์
 
1. นายชนะชัย  ทับเกษม
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชิณวงษ์
 
103 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินวัตร  งอยภูธร
2. เด็กหญิงฐิติพร  นารายณ์
3. เด็กชายธนา  สุคนธบุษย์
 
1. นางสาววันเพ็ญ   ศรีบูระเดช
2. นายชนะชัย  ทับเกษม
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 4 1. นายณัฐกร  นฤมิตไพบูลย์
2. นายศักรินทร์  แสนโคตร
 
1. นายวรุตม์  นันทวิจิตร
2. นายปฏิญญา  กลิ่นหอม
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  บุตรแสน
2. เด็กหญิงปฎาภาณ์   เทศซ้อน
3. เด็กหญิงประภัสสร  นาคพันธ์
4. เด็กหญิงอังคนา    ปาปะโน
5. เด็กหญิงอาทิติยา  เอี่ยมโชติ
6. เด็กชายเอกสิทธิ์  สำราญสุข
 
1. นายณัฐพงษ์   บ่อสะอาด
2. นายปฎิญญา   กลิ่นหอม
3. นายอภิมุข   อินทร์แพรง
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนารากร  คงสักบัน
2. เด็กหญิงมาลินี  มีแวว
3. เด็กหญิงอารยา  ไกรเพ็ชร
 
1. นางสาวมุกอันดา  ต้นบุญ
2. นายนพดล  ชูศิริวัฒนา
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพงศ   เดชพัง
2. นางสาวภิญญาพัชร์   ทวีอริยพณิชกุล
3. นางสาวสุธิดา   วิชัยวงษ์
 
1. นายนพดล  ชูศิริวัฒนา
2. นายอภิมุข  อินทร์แพรง