สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 1. นางสาวพรสวรรค์  เอี่ยมนิ่ม
 
1. นางสาวกรรณิกา  แสงฉาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นายณัฎฐกร  ลอเสรีวานิช
2. นายสหัสวรรษ  ภูมิพันธ์
3. นายอดิศร  อมรนันทสิริ
 
1. นายรังสิมันต์   มุสิกะเจริญ
2. นางสาวเมธาวี   ช่วยสุรินทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  รักช้าง
2. เด็กหญิงมณฑิรา  เผือกทอง
3. เด็กหญิงอริสา  กลิ่นทอง
 
1. นายเทพมงคล  ตามา
2. นางสาวจันทร์ญา  สุนา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 65.98 ทองแดง 14 1. เด็กชายสหรัฐ   รุ่งทิม
2. เด็กชายอภิสิทธิ   พูลทอง
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์   การะเกด
 
1. นางรุ่งอรุณ    เสน่หา
2. นางแสงระวี   สำเภาน้อย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 62.1 ทองแดง 7 1. เด็กชายกิตติภพ   กำเนิดภพ
2. เด็กชายเขษมศักดิ์   วงษาราช
 
1. นางสาวกนกพร  สุภนาม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายณัฐดนัย    ซื่อตรง
2. เด็กชายศิวกร   คะชาชาญ
 
1. นายณัฐพงศ์  จุ้ยนิ่ม
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวจิดาภา  บุญช่วยแล้ว
2. นางสาวพีรกานต์  สยาม
 
1. นายนายปริวรรต  มโนรมชัชวาล
2. นายกิติพงศ์   มาศเหมาะ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 65.67 ทองแดง 8 1. นางสาวสุกุลตรา  โคตรชา
 
1. นางสาววัชรี  โชคปีติกุล
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนภัส  ธาระทรัพย์
 
1. นางสาวสุระพิณ  บุญญฤทธิ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์   โหจิระวัฒนพันธุ์
 
1. นายนฤเบศ  ดวงดูสัน
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65.75 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนภัทร  ราชโนนเขวา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   พูลทอง
 
1. นางสาววันเพ็ญ   ศรีบูระเดช
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชิณวงษ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 5 1. เด็กชายจิราวัฒน์  อิ่มเหว่า
2. เด็กหญิงพนัดดา  รอดเมือง
 
1. นายชนะชัย  ทับเกษม
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชิณวงษ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 7 1. เด็กชายนพรุจ  หังสวนัส
2. เด็กชายพันกร  ละอออ่อน
 
1. นางสาววันเพ็ญ   ศรีบูระเดช
2. นางสาวจุลรักษ์  จุลกะ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 68 ทองแดง 11 1. นายพัทธดนย์  ไหลรัตนกุล
2. นายสหัสวรรษ  รักชาติเจริญ
 
1. นายปฏิญญา  กลิ่นหอม
2. นายวรุตม์  นันทวิจิตร