สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 58.33 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ทั่งอินทร์
 
1. นางสาววนิชา  สรชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุธิดา  ปักโคทานัง
 
1. นางสาวอินทุอร  จริยากุลวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิราภรณ์  ฤทธิเดช
 
1. นางสาววิไล  โพธิศัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววริสรา  พึ่งบุญ
 
1. นางสาววิไล  โพธิศัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวผกาวรรณ  ชัยสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุจินตนา  สมัครช่วย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70.33 เงิน 7 1. นางสาวคณิตา  ทองชื่น
2. นางสาวมณีวรรณ  เกตุสุริยง
3. นางสาวเกวลิน  อุดมไร่
 
1. นางสาวจันทิมา  สุขดี
2. นายรัฐเขตต์  หิรัญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายธนพล  พินิจ
2. นางสาวนฤมล  แดงเปี่ยม
3. นางสาวปุริมปรัชญ์  วัฒนพงศ์ภูดิศ
 
1. นายรัฐเขตต์  หิรัญ
2. นางสาวจันทิมา  สุขดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธวัลภัทรชนน  เมณฑ์กูล
2. เด็กหญิงวรรณพร  ชิตนาภรณ์
 
1. นางสาววนิดา  พรหมชา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 74.66 เงิน 5 1. นางสาวชวิสา  บุญกล่ำ
2. นางสาวนันทิกานต์  พรมสิงห์
 
1. นางสาวธนิตา  หมาดนุ้ย