สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 58.33 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ทั่งอินทร์
 
1. นางสาววนิชา  สรชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุธิดา  ปักโคทานัง
 
1. นางสาวอินทุอร  จริยากุลวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิราภรณ์  ฤทธิเดช
 
1. นางสาววิไล  โพธิศัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววริสรา  พึ่งบุญ
 
1. นางสาววิไล  โพธิศัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวผกาวรรณ  ชัยสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุจินตนา  สมัครช่วย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70.33 เงิน 7 1. นางสาวคณิตา  ทองชื่น
2. นางสาวมณีวรรณ  เกตุสุริยง
3. นางสาวเกวลิน  อุดมไร่
 
1. นางสาวจันทิมา  สุขดี
2. นายรัฐเขตต์  หิรัญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายธนพล  พินิจ
2. นางสาวนฤมล  แดงเปี่ยม
3. นางสาวปุริมปรัชญ์  วัฒนพงศ์ภูดิศ
 
1. นายรัฐเขตต์  หิรัญ
2. นางสาวจันทิมา  สุขดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธวัลภัทรชนน  เมณฑ์กูล
2. เด็กหญิงวรรณพร  ชิตนาภรณ์
 
1. นางสาววนิดา  พรหมชา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 74.66 เงิน 5 1. นางสาวชวิสา  บุญกล่ำ
2. นางสาวนันทิกานต์  พรมสิงห์
 
1. นางสาวธนิตา  หมาดนุ้ย
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวีณา   แซ่หลิน
 
1. นางสาวกุลญานิษฐ์   อ่อนนวม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัคจิรา  เลิศปุญยภา
 
1. นายพิสิฐชัย   เรืองนุ่น
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐาปนีย์   เรืองรองวรรษ
2. เด็กหญิงนันทภัค   ล้อมเมตตา
3. เด็กหญิงอรพรรณ   ศรีนวล
 
1. นางสาวชุติมา   ชำนิ
2. นางสาวสุพัตรา   เกิดทรัพย์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตเมธ   ศรีโฉมงาม
2. นายธนปกรณ์   บุญรินทร์
3. นางสาวพรปวีณ์   เพ็ชรฉนวน
 
1. นางนิตยา   นาโควงษ์
2. นางมานิตา   เจริญองอาจ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชญา   ชาชุมวงศ์
2. เด็กหญิงธัญพิมล   วงษ์จันทร์เพ็ญ
 
1. นางสมจิตร์  นิรมิตรนุรักษ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทัศน์ไชย   หิรัญชัยสกุล
2. นายสุชาพงศ์   ศิริโรจน์โภคา
 
1. นางสมจิตร์  นิรมิตรนุรักษ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายรุ่งเกียรติ  วจนาพร
 
1. นางสมจิตร์   นิรมิตรนุรักษ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายชานนท์  เพชรพิมานสมุทร
 
1. นางสมจิตร์  นิรมิตรนุรักษ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณภัทร  พยัคฆ์มีธรรม
2. เด็กหญิงภัทรียา  แสงสุวรรณ
3. เด็กหญิงสิรินทรา  แซ่จาง
 
1. นางสาวกัณทิมา  แย้มศิริ
2. นางสาวสมฤทัย  คงงาม
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลชนก  หละวัน
2. นายกรณภัทร์  ชุมเดช
3. นางสาวศุภาวรรณ  ถนอมทรัพย์
 
1. นางสาวรัตติกร  บุญประคอง
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวศรุตยา  ไชยศรี
2. นางสาวอรกช  สมหวัง
 
1. นางสาวกานดา  ชาสวัสดิ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76.3 เงิน 4 1. นายธนาดล  บุญทวี
2. นางสาวศศิวิมล  สังข์พึ่ง
3. นางสาวอภิสรา  ศิลปราคม
 
1. นางสาวกานดา  ชาสวัสดิ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนารดา   คำมูลนา
2. เด็กหญิงภารดี  โชตกิจธนสาร
3. เด็กหญิงรวิสรา   ขจรผล
 
1. นายปรัตถกร  ยิ้มเนียม
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธีรา   ลิ้มประสิทธิ์วงศ์
2. นางสาวธาฬีรัตน์  เทพประดิษฐ์
3. นางสาวปานชีวา   แปงหมื่น
 
1. นายปรัตถกร  ยิ้มเนียม
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.34 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพุฒิเมธ  เหลืองสิริวงศ์
2. เด็กชายศิวกร  เทมิตร
 
1. นางสาวกานดา  ชาสวัสดิ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 5 1. นางสาวสิตานัน  มั่นศรีจันทร์
2. นางสาวสุพิชญา  มุ่งซ้อนกลาง
 
1. นางสาวกานดา  ชาสวัสดิ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63.74 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนิชดา  วันทานัง
2. เด็กหญิงสิมิลัน  พุกเปลี่ยน
 
1. นายสมควร  สุรเนตร
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปทิตตา  จินต์ภาณี
2. เด็กหญิงสุพีญา  สุรเนตร
 
1. นายจักรพันธ์  จอมแสนปิง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงชัญญา  เทพพันธ์กุลงาม
2. เด็กชายณัฐพงษ์  อารมย์ธนานนท์
 
1. นางสาวภทรพรรณ   สุขพงษ์ศรี
2. นางสาวอัจฉรา  เตชนันท์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.66 เงิน 10 1. นายสุรพิชญ์  ใช้สมบูรณ์สุข
2. นางสาวอรกช  สมหวัง
 
1. นางชื่นจิต  ชุนหกรณ์
2. นางสาวภทรพรรณ   สุขพงษ์ศรี
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช  อุ่นคำ
 
1. นางสาวเอื้องฟ้า  คงเพ็ชร
2. นายสุวิสิทธิ์  รัตนสุข
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรอุมาวดี  ด้วงศาลา
2. นางสาวภัทราภา  ตันเจริญ
 
1. นางสาวเอื้องฟ้า  คงเพ็ชร
2. นายสุวิสิทธิ์  รัตนสุข
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 70.67 เงิน 11 1. เด็กหญิงปุณญาภรณ์  สุขนนท์
 
1. นางจีรนันทน์  รื่นเริง
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75.67 เงิน 7 1. นายศักดากร  บุตรสิงขรณ์
 
1. นางจีรนันทน์  รื่นเริง
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภานุพล  แสนทำพล
 
1. นางจีรนันทน์  รื่นเริง
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธนาภา  รักษ์พึ่ง
 
1. นางสาวพิณชุดา  ชื้อมีชัย
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศรีน่าน
 
1. นางจีรนันทน์  รื่นเริง
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76.33 เงิน 4 1. นางสาวศศิยา  เทือกโฮม
 
1. นางจีรนันทน์  รื่นเริง
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญชนก  แสงสุข
 
1. นางจีรนันทน์  รื่นเริง
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75.67 เงิน 5 1. นางสาวพนิตาวีร์  ใจเที่ยง
 
1. นางจีรนันทน์  รื่นเริง
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุวรรณรักษา
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  นามค้อ
 
1. นางจีรนันทน์  รื่นเริง
2. นางสาวพิณชุดา  ชื้อมีชัย
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิดาภา  เมืองโพนงาม
 
1. นางสาวพิณชุดา  ชื้อมีชัย
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวสวรรยา  โหมดเขียว
 
1. นางสาวพิณชุดา  ชื้อมีชัย
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤษกร  เพ็งกระจ่าง
2. เด็กหญิงจิดาภา  เมืองโพนงาม
3. เด็กชายไม้เอก  ขันธศิริ
 
1. นางสาวพิณชุดา  ชื้อมีชัย
2. นางจีรนันทน์  รื่นเริง
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวกัญญารัตน์  เปลี่ยนบางช้าง
2. นางสาวณัฐกานต์  ยะถา
3. นายประพาสพล  ทอนศรี
 
1. นางสาวพิณชุดา  ชื้อมีชัย
2. นางจีรนันทน์  รื่นเริง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณพกร  พระพลศรี
 
1. นางสาวณัฏฐรี  พิณพาทย์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแพรวชยาภรณ์  แพรพงษ์ศรี
 
1. นางสาวณัฏฐรี  พิณพาทย์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชญานี  เขลากระโทก
 
1. นางสาวณัฏฐรี  พิณพาทย์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรดนย์  แก้วกล่ำ
 
1. นางสาววงเดือน  วันณี
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุธีรา  เรืองนิ่ม
 
1. นางสาวณัฏฐรี  พิณพาทย์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิม  แก้วกังวาล
 
1. นางสาววงเดือน  วันณี
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีสวรรค์
 
1. นางสาววงเดือน  วันณี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวิทวัส  คำหาญพล
 
1. นางสาววงเดือน  วันณี
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  อยู่รักษ์
 
1. นางสาววงเดือน  วันณี
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.67 เงิน 5 1. นางสาวกรกนก  ดาคะ
2. นายกฤตธี  มาลีเมาะ
3. นายจักริน  แสงโสรจสุข
4. นายธนาพงษ์  พุทธโคตร
5. นางสาวนนทิชา  จรตพืช
6. นายอธิพัฒน์  คุ้มภัย
 
1. นายธนัญชัย  บุณยรัตพันธุ์
2. นางสาวชฎาพร  สุกร์มณี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนาพงษ์  พุทธโคตร
 
1. นายธนัญชัย  บุณยรัตพันธุ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววรินทร  พงษ์ทองเมือง
 
1. นายธนัญชัย  บุณยรัตพันธุ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายประภากร  วงศ์ใหญ่
 
1. นายธนัญชัย  บุณยรัตพันธุ์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรกนก  ดาคะ
 
1. นายธนัญชัย  บุณยรัตพันธุ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพริษา  ปาวงค์
 
1. นางสาวชฎาพร  สุกร์มณี
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายคณิช  ศรีสมโภชน์
 
1. นายธนัญชัย  บุณยรัตพันธุ์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 4 1. เด็กหญิงพริษา  ปาวงค์
 
1. นางสาวชฎาพร  สุกร์มณี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.17 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรินทร  พงษ์ทองเมือง
 
1. นายธนัญชัย  บุณยรัตพันธุ์
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 73.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ด้วงศรี
2. เด็กหญิงนันทกานต์  ยอดรัก
3. เด็กหญิงพรรพัสสา  บุตรลุน
4. เด็กหญิงรติมาลักษณ์  สว่างอารมณ์
5. เด็กหญิงศศิกานต์  ฟักศิริ
6. เด็กหญิงอรุณวรรณ  รื่นบุญ
 
1. นายคุณากร  เนตรสืบสาย
2. นางศิริพร  แทนบุญ
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจีรภิญญา  แสนโน
2. นางสาวชมัยมา  เหลืองสวัสดิพร
3. นางสาวปาริฉัตต์  พุทธะ
4. นางสาวพรพรรณ  พรหมพงษ์
5. นางสาวพักตร์จิรา  โสภาพรหม
6. นางสาวศศิวิมล  ทองหล่อ
7. นางสาวสุรีรัตน์  คงทน
 
1. นายคุณากร  เนตรสืบสาย
2. นางศิริพร  แทนบุญ
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภัสสร  แถมเงิน
2. เด็กหญิงนันทนา  ทัศเกิด
3. เด็กหญิงปาฏิหาริย์  พุกะนัด
4. เด็กหญิงมนัสวี  มาตา
5. เด็กหญิงวดี  ศรีบุญเรือง
6. เด็กหญิงวรรณษา  ชนม์ชูชาติ
7. เด็กหญิงเกวลิน  ไชยหาญ
8. เด็กหญิงโยศิตา  สมศักดิ์
 
1. นายคุณากร  เนตรสืบสาย
2. นางศิริพร  แทนบุญ
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81.33 ทอง 5 1. นางสาวชมัยมา  เหลืองสวัสดิพร
2. นางสาวญานินทร์  มีนายน
3. นางสาวนันท์นภัส  ภู่น้อย
4. นางสาวพักตร์จิรา  โสภาพรหม
5. นางสาวพิชามญชุ์  ทิฏฐิวิสุทธิ์
6. นางสาวอัยยิกาวีฐ์  อินจอหอ
 
1. นายคุณากร  เนตรสืบสาย
2. นางศิริพร  แทนบุญ
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. นายภานรินทร์   ตั้งจิตมั่นธรรม
 
1. นายธิชากร  ธรรมโยธินสกุล
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 9 1. นายนฤตย์  บุญสนุน
 
1. นายธิชากร  ธรรมโยธินสกุล
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐวีณา   พันรักษา
 
1. นางสาวกังษตา  พิบูลนุรักษ์
 
70 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวดี  ศรีบุญเรือง
 
1. นายธิชากร  ธรรมโยธินสกุล
 
71 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปัทมินี  ประพันธ์วิทยา
 
1. นายธิชากร  ธรรมโยธินสกุล
 
72 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวประภาพิน  ชัยพร
 
1. นางสุุพัตรศรี  เจียวท่าไม้
 
73 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวโชติกา  คงคาทิพย์
 
1. นางสาวกังษตา  พิบูลนุรักษ์
 
74 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรภิญญา  กุหลาบทอง
2. นางสาวพนัชกร  วิรัตรมณี
3. นายสุรดิษ  จันทะมาตร
4. นางสาวอริสราภา  เต้นปักษี
5. นางสาวอิสรีย์  แก้วศรีคร้าม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  นาเวศรัตนากร
 
75 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิพาพร  ชคัตตรัยกุล
2. นางสาวธัญชนก  ทองอ่อน
3. นางสาวธีรนาฎ  หอมนิยม
4. นางสาวนันทิกานต์  พรมสิงห์
5. นางสาวสุพรรษา  จันทะพันธ์
 
1. นางสุุพัตรศรี  เจียวท่าไม้
 
76 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลสินี  ชัดเจนกิจ
2. นางสาวปุณณดา  แวงชัยภูมิ
3. นายรัชชานนท์  มณีเนตร
4. นางสาวรุจจิรา  ประกองผล
5. นายแทนไท  ไตรสิกขา
 
1. นางสาวกังษตา  พิบูลนุรักษ์
 
77 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 87.97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนฤมล  รัศมี
2. นางสาวอาทิตยา  สุขะกาลนันท์
 
1. นายมงคล  จำปาแฝด
 
78 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฏฐา  กลิ่นหอม
2. นางสาวธันยธรณ์  สินสมบูรณ์โชค
 
1. นางสาวกังษตา  พิบูลนุรักษ์
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฉมาชล  แสงกำพลี
2. เด็กหญิงสิมิลัน  พุกเปลี่ยน
3. เด็กหญิงสิรินทรา  แซ่จาง
 
1. นางสาวอินทุอร  จริยากุลวงศ์
2. นายรัฐเขตต์  หิรัญ
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิพาพร  ชคัตตรัยกุล
2. นางสาวนันทิกานต์  พรมสิงห์
3. นางสาวอินทิรา  กรวดไธสงค์
 
1. นางสาวอินทุอร  จริยากุลวงศ์
2. นายรัฐเขตต์  หิรัญ
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธาราดล   หวังพิพัฒน์กิจ
2. เด็กชายนภัทร   วารีดี
 
1. นางนุชนาถ   อินทรวิจิตร
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์  ไผ่ชู
2. เด็กชายปวร  อิทธิอมรเลิศ
 
1. นางสาววิรันชณาท์  สาริกานนท์
2. นางสาวพรนิภา  ฤทธิ์ผักแว่น
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายก้องภพ  ปัญจะการ
2. นายพัชรพงศ์   สกุลรุจินันท์
 
1. นางสาววิรันชณาท์  สาริกานนท์
2. นางสาวพรนิภา  ฤทธิ์ผักแว่น
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิธิศ  เกยานนท์
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  เวียงสุข
 
1. นางสาววิรันชณาท์  สาริกานนท์
2. นางสาวพรนิภา  ฤทธิ์ผักแว่น
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรภัทร   หวัดวาปี
2. นายธีรภาพ  สอนมณี
 
1. นางสาววิรันชณาท์  สาริกานนท์
2. นางสาวพรนิภา  ฤทธิ์ผักแว่น
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายภาณุวัฒน์   เกษกุล
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   วงศ์เทศ
 
1. นางสาววิรันชณาท์  สาริกานนท์
2. นางสาวพรนิภา  ฤทธิ์ผักแว่น
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61.33 ทองแดง 6 1. นายณภัทร  ผิวไผ่
2. นายปรินทร์   ศศิวรรณกุล
 
1. นางนุชนาถ  อินทรวิจิตร
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณิชนันทน์  คงกระพันธ์
2. นางสาวภัทรกันย์  ขวัญข้าว
 
1. นางสาวธนัญภรณ์  รื่นเริง
 
89 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธณสาร  คล่องเชาว์ชาญ
2. เด็กชายรัชพล  ทองสุข
3. เด็กชายวิชช์วิทิต  ศรีประเสริฐ
 
1. นายพนาดร  แสนใจ
2. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย  นกโต
 
90 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฉัตรบดินทร์   ขำละม้าย
2. นายชาคริต  ทองสัมฤทธิ์
3. นายธนทัต   พรประเสริฐ
 
1. นายพนาดร  แสนใจ
2. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย  นกโต
 
91 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายตะวัน  เกตุสุขำ
2. เด็กชายธนกฤต  จาดทอง
3. เด็กชายนนทพัทธ์  ประทุมมา
 
1. นายพนาดร  แสนใจ
2. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย  นกโต
 
92 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปฎิภาณ  บุญคำมูล
2. นายปรมัตฐ์  มูลสาคร
3. นายยุทธพีร์  จตุพรชัยมงคล
 
1. นายพนาดร  แสนใจ
2. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย  นกโต
 
93 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 72.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐนนท์  อินทรวิจิตร
2. เด็กชายธนวรรธน์  กล่ำสกุล
3. เด็กชายภัทรพงศ์  ใยเมือง
 
1. นายพนาดร  แสนใจ
2. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย  นกโต
 
94 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 73.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธัญโสภาคย์   โชคคณาพิทักษ์
2. นายธีรภัทร์   บุญช่วยแล้ว
3. นายประธาน  ชมโท
 
1. นายพนาดร  แสนใจ
2. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย  นกโต
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐสุภา  จงเจริญจินดา
2. เด็กหญิงปทิตตา  กลิ่นหอม
3. เด็กหญิงเปมิกา  คงสุวรรณ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  คนธรัตน์กุล
2. นางอำไพวัลย์  วงศ์ใหญ่
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจารุภา  เที่ยงคำ
2. นางสาวชลม์มาศ  อินนุ่ม
3. นายติณณภพ  จำปาแฝด
 
1. นางปรัชพร  ปรัชญาชูวงศ์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวปวีร์รตา  กมลพัฒน์ธนโชต
2. นางสาววินรดา  สายสงค์
3. นางสาวเบญจลักษณ์  กิ่งแก้ว
 
1. นางสุมณฑา  ปางลิลาศ
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัณณิตา   วัชรขจร
2. เด็กชายวรชิต  นันทมาศิริกุล
3. เด็กหญิงแพรวา  ธุระยศ
 
1. นางขวัญเรือน  กันภัย
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัชชา  ธรรมคลองอาตม์
2. นางสาวพิชญ์สินี  เทพพันธ์กุลงาม
3. นางสาววรรณกานต์  นิ่มถนอม
 
1. นางขวัญเรือน  กันภัย