สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 58.33 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ทั่งอินทร์
 
1. นางสาววนิชา  สรชัย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายรุ่งเกียรติ  วจนาพร
 
1. นางสมจิตร์   นิรมิตรนุรักษ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 9 1. นายนฤตย์  บุญสนุน
 
1. นายธิชากร  ธรรมโยธินสกุล